Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

БОГОМИЛСТВОТО

(Този материал в голямата си част представлява компилация от книгите „Мисията на Богомилството“ на Боян Боев и „Новата култура през епохата на Водолея“ на Методи Константинов. Публикуван е в книгата „Богомилство, Славянство, Възраждане“ през 1995 г., с посочен автор Цветана Табакова.)

 

В X век богомилите излязоха от България и под различни имена се пръснаха из цяла Европа. Богомилството е предвестник на Учението за Школата на живота, изнесено от Бейнса Дуно (Петър Дънов) наричан от своите слушатели Учителя. То е корена на неговата школа в България. Богомилството е един окултен център, с духовни знания, които откри Закона на Прераждането.

НОВАТА КУЛТУРА НА ВОДОЛЕЯ

Учението изнесено от Учителя в Беседите откри на човечеството Законите, които движат живота по възходящата космическа спирала. Настъпващата Нова епоха е от голяма важност в еволюционния план на човечеството. Слънчевата система навлиза в една по духовна област, в която живеят по напреднали същества, отколкото сегашните познати области. Влиянието на тази нова област ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на природата и ще го направи по-възприемчиво към новите идеи, които сега навлизат на земята.

Културата на Водолея ще внесе хармония с всичко и с всички. Тя е като пролетта. Културата на Водолея ще осъществи три неща:

1) Издигане на жената.

2) Застъпване на човешките права и правата на малките народи.

3) Повдигане на социално слабите общества и обществени слоеве, без всякакво ограничение. XX-ти век е век на пресяване, век на съдба. XX-ти век е столетие за уреждане сметките на един отиващ си строй и свят. До края на 1999 година човечеството ще излезе от желаната фаза.

Когато Учителя започва своите начинания, тези начинания са в унисон с космическия ритъм и се явяват като негово отражение. Първата Беседа на Учителя в България бе: „Ето човека.“[1] През 1914 година при започването на Първата световна война, планетата се намираше в същия знак и точно в 1914 година е бил апогея, максималната сила в орбита на планетата Уран, в знака Водолей[2]. ХХ-тото столетие още от самото си начало се отбеляза с Руско-Японската война, стълкновение между бялата раса и атлантската раса. През това време падна и китайския монархизъм. Не много след това, започна Балканската война, 1912-1913 година. Балканските народи се опитват да отхвърлят опеката от Отоманската империя. През 1914 година започна голямата световна война и в края на тази война се сгромоляса царска Русия и заедно с нея падна и монархизма в Германия, Австро-Унгария, Турция и др.

Настъпи подготовката на Втората световна война, 1939-1945 г., като оста Рим-Берлин-Токио също бе сломена. В резултат на Втората световна война, човечеството се раздели на два лагера: източен социалистически и западен – капиталистически. Започна студената война и впрягането на атомната енергия. Това са контури в началото на епохата на Водолея. По-късно се явява едно външно организиране на отделните държави в лицето на Обществото на Народите след Първата световна война и ООН след Втората световна война. Западните демокрации вдигат емблемата, на силата, астралните – девиза на Мира.

Цялото човечество през XX-ти век се намираше в затворен кръг на безпътица и безнадеждност. Същата обстановка е била характерна при Атланската цивилизация, преди да бъде провалена на дъното на Атлантическия океан. Учителя казва: „Ако народите, човечеството беше предоставено само на себе си, и народите бяха оставени сами да се управляват, те отдавна биха изчезнали от лицето на земята. Ако това не става, то е, защото над нас има един Разумен свят, който стри над човешкия и този Разумен свят е, който регулира цялата човешка дейност и поддържа системата на човешкия свят в равновесие. Хората и този свят са невидими, но то не значи, че той не съществува. Този свят е вътре в нас. Разумните същества, които го обитават, разполагат с такива грамадни сили и възможности, каквито хората не могат да си представят. Те могат да приспят съвременното човечество, такова каквото е, да го направят безопасно. Но това ще бъде безполезно, защото след събуждането си, хората ще започнат пак оттам, от където са били спрени.“

Новата велика война, която би избухнала в резултат на неправилен ход, ще доведе дотам, че да остане само една трета от цялото човечество. При тази тежка външна и вътрешна обстановка, Учителя дойде на земята, за да даде импулс на хода на развитието чрез Своето Слово.

Животът на човечеството има две генерални линии – инволюционна и еволюционна. Четвъртата раса отбелязва най-ниската точка на слизането, а петата раса проявява вече еволюционен ход. Човечеството вече навлиза в метапсихическите области на живота. Чрез школата си Учителя. изнесе великите принципи на Любовта, Мъдростта, Истината, чрез които ще се създаде човека на Шестата раса.

Учителя казва: „Днес изявявам Учението, върху което почива развитието на Душата, проявата На Духа, на ума, и на сърцето. Това Учение носи Мир на сърцето, Светлина на ума, обнова на Душата, и сила на Духа. Това Учение е, да се възстановят краката на хромите, да се отворят очите на слепите, глухите да прочуят, болните да оздравеят. То носи хармония навсякъде. За него няма никакви препятствия. Това е Учение за хората, камъните, растенията и животните. Сърцевината, ядката на това Учение е Любовта, без която не съществува живот, Мъдростта, без която не съществува светлината и знанието; Истината, без която няма свобода.

Така говори Великият Мъдрец – Учителя, слязъл от незнайния свят на Алфиола за Новата идваща култура, за онова велико разумение, които доби размах и широта, за да бъде подготвена за Новата раса, расата на учениците, расата на синовете Божии!

ЗАЩО УЧИТЕЛЯ ИЗБРА БЪЛГАРИЯ КАТО ДУХОВНО-МИСТИЧЕН ЦЕНТЪР?

Идването на Учителя в България, не е случайност. България е на границата между Запада и Изтока. След Гърция и Рим, българския народ е един от най-старите европейски народи. България е страна наполовина европейска и наполовина ориенталска. Днес, когато Запада и Изтока изживяват една духовно-културна криза, България се явява като опитно поле, върху което се работи за изход от тази криза. Тези две влияния са сложили силен отпечатък върху характера и психиката на българския народ, особено върху възникването и развитието на Богомилското движение.

Това движение се явява като протест срещу упадъка на държавата. Тук става дума за обредност на външния черковен култ, а не за истинското съдържание на християнството. Невидимия свят избра България за опитно поле за култивиране на идейните семена на Новата култура, които семена донесе и посади Учителя. Учителя казва: „Всеки народ представлява една Добродетел в Космическия организъм. В Българския особено е развит центъра на твърдостта. Този център е локализиран отзад на коронната част на главата, и е на срещуположния полюс на милосърдието, чийто център се намира На средата на най-високото място на челото. Постоянството у българина е по-слабо развито. У германеца обратно, центъра на постоянството е максимално развито. А постоянството е важно качество, върху което почива религиозното чувство. У българина не е развито религиозното чувство и следователно не е развито постоянството.

У българина има примес на монголска, римска и гръцка кръв. Римският тил се отличава с широчината на брадата долу, а монголския – със силно изпъкналите скули у българина. Влиянието на гръцката кръв се изразява в характерния нос. Монголските типове са консервативни, римските – са смели, а гръцките имат усет към красотата. У българите, преди идването на славяните, е имало местно население, което вървяло по пътя на Доброто. Техният характер бил много благ и ги наричали благатни хора. Те са имали стремеж към духовното, към мистичното. Българите са взели от славяните самопожертвуването, а от Аспаруховите дружини – храбростта.

Българите имат следните качества:

1) обич към Духовното и към Мистичното. Това е унаследено от благатите хора.

2) обич към смелост и храброст, унаследено от Аспаруховите българи.

3) обич към самопожертвувание, унаследено от славяните.

Щедростта е отличително качество на българина. Робството е предопределено на българите от невидимия свят, за да се подготвят за определената им задача. Българският народ бе запазен от асимилиране и бе освободен благодарение на Бялото Братство. От 5400 години българския народ бе подготвян за днешната епоха. Христовият Дух се явява сега в Славянството с център България и българския народ.

България засега се намира в своя златен век и идейно тя сега кредитира всички останали народи, които народи в бъдеще ще ѝ се отплащат и ще я кредитират.

Русия сега е в железния си век. В XXI-вото столетие и тя ще влезе в своя златен век. България ще бъде пазена и закриляна от Провидението, защото е в своя златен век. Никой не ще успее да ѝ стори зло, защото тя е Духовен кредитор на цяла Европа. От световните събития България ще бъде малко засегната, но при условие, че тя трябва да се пази и да бъде неутрална при военни конфликти.

Цитати от книгата: „Разговори при седемте Рилски езера“:

Тия изпитания, през които минават славянските народи, ще родят нещо хубаво в тях. Те постепенно ще дойдат до Любовта и ще се свържат с Любовта.

Богомилите сега идат отново и животът сега минава в нова фаза. Моята задача е да ви предам Божественото учение, а вашата задача като ученици е, да го предадете на Българския народ. Задачата на Българския народ е да го предаде на всички народи. Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си! Вие отговаряте, ако не предадете на Българския народ това Учение! И Българския народ отговаря пред Бога, ако не предаде Учението на другите народи.

ИЗГРЕВЪТ КАТО ЦЕНТЪР НА НОВОТО УЧЕНИЕ

Всичко произтича от един извор. Божественото Учение се дава през всичките векове и то иде само от Бога. Казвате: – Това, което говоря го няма в Евангелието – за това ви го говоря, а там е казано, че Учителите не са в стълкновение един с друг н те работят винаги заедно. Под специфичното понятие „Изгрев“, ние не подразбираме определена географска точка, където по настоящем се намира общежитието на учениците на Учителя. Под „Изгрев“ ние разбираме онзи велик мистичен център (духовен), в който Учителя твори и отвори дверите на Школата.

Богомилското учение, което се яви в средните векове, бе подготвителния етап за идването на Учителя. България бе най-подходящата опорна точка за възникването на Богомилството, което в последствие се разпространи в цяла Европа.

Трите клона, които изпрати Бялото Братство при Създаването на миналите култури, са изпълнили творческата си задача.

Първият клон започна от Египет, оттам премина в Персия, после в Асирия, Вавилон и Гърция.

Вторият клон започна от Палестина, премина на запад, където създаде петата раса (култура), на Бялата раса – Запад но-европейската.

Третият клон води началото си от Мала Азия и се установява в България, като Богомилство.

Понеже съвременността съвпада с един космически момент, когато от една култура на преходна раса, ще трябва да се сложат основите на предстоящата Шеста раса, затова именно в България на Изгрева чрез Школата на Учителя, започват да работят и трите клона на Богомилите. Това положение се обяснява с особеността на историческия момент и от сложността на новите задачи, които предстоят да бъдат разрешени от цялото човечество. Ражда се Новата култура, която ще внесе нови елементи в индивидуалния, семейния, обществения и живота на народите.

„Изгревът“ в България бе определен да.стане средище, където Учителя поставя една от главните задачи на Школата, заключаваща се в следното:

1) Да се хвърли мост между идеалистичните схващания и материалистичното разглеждане на живота.

2) Човечеството да влезе в пряк контакт с Духовния свят.

3) Да се събудят новите духовни сили у човека. Тъй като човешката мисъл и сетивното познание са изчерпали своя потенциал, се налага разширение на човешкото познание.

Това са необходимите предпоставки за изграждането на Новата култура на Шестата бяла раса.

Откритията в областта на модерната физика и химия, и в областта на астрофизиката, астрономията и радиоастрономията, а едновременно с това и на метафизичното знание, създадоха богати възможности за едно по-тясно духовно опознаване и за едно по-мистическо, стопанско и културно сътрудничество между народите.

Новата култура се ражда под девиза на космическото единство. На земята идват Нови души, които ще изградят Новата култура на Шестата раса. „Изгревът“ в това отношение се явява като първи център, чрез който Учителя работи за издигането и създаването на новия човек, човека на новата, култура на Шестата раса. Напреднали Души ще се родят в средата на славянските народи, които ще работят активно за изграждане на Новата култура. Новото учение, проявило се чрез „Изгрева“ в България представлява координация на трите сили, на трите Богомилски клона, на трите Богомилски течения, които вече действат пълно и спонтанно, за пробуждане на космичното съзнание у човека.

Учителя казва: „Нашето Братство е по целия свят и всички, които мислят, чувстват и постъпват като нас еднакво, според идеите на Бялото Братство, са от това Братство, макар и да нямаме външна връзка с тях. Новото Учение е за всички народи, и то не е нещо национално. Националните идеи са мода. Всички духовни, мистични, окултни течения спиритични, вегетариански, въздържателни, есперантски, социалистически ще прегърнат Новото учение. Иначе животът като цяло, като единство, би останал непонятен.

Това ново Учение е най-свободното учение и то дава съвършено нов Мироглед. Всеки иде със заложбите в него, с мислите, вложени в него още преди раждането му. Влизайки в Новото учение, той дава. съответния принос. Учителя; казва: Европа е отзивчива към нашите идеи, И из Европа постепенно ще приемат нашите идеи. Понеже тук почвата е по-твърда, там по-бързо ще ги приемат. Където е Истината, там е Силата. Тези идеи се възприемат и разпространяват чрез пространството по въздуха. „Изгревът“ в духовно отношение се развива на височината на връх Еверест. Вие си мислите, че тук сме на 500-600 м височина. Тук витаят същите същества, както там. Значи, Бялото Братство витае там и тук. Изгревът в духовно отношение е по-висок от връх Еверест и може да се вземе като Агарта, щом живеят и тук висши същества.

Веднъж Учителя и брат Христо бяха седнали на една скамейка[3]. По това време международни експедиции се изреждаха за изкачване към връх Еверест. Брат Христо попита Учителя: – Учителю, заедно с Вас, ако „ направим експедиция до връх Еверест, сигурно ще бъде успешна. Учителя, след кратка пауза каза: Тук – като посочи мястото на Изгрева – е по-висок връх от връх Еверест, Изгревът е най-високото място на земята.

Тук на тази поляна, Учителя лично предаде движенията на Паневритмията. Той сам играеше в средата на магическия кръг на Паневритмията. Той каза: „Тук при мен е връх Еверест, тук при мен е Агарта, никъде да не ги търсите!“

БОГОМИЛСТВОТО – ПРЕДВЕСТНИК НА НОВОТО УЧЕНИЕ

Като социално учение, Богомилството е създадено в края на първото хилядолетие на нашата ера. Богомилството е предвестник на Учението изнесено от Учителя.

То се явява, като окултен център обладаващ високи Духовни знания и разкри Законите на прераждането. Последователите на Богомилското учение се делели на три кръга.

Първият кръг – на съвършените, вторият кръг – на верующите и третият кръг – на слушателите.

В това Учение са били установени ред трудни изпити. Писатели пишат, че в 1250 г. в цяла Европа е имало около 4000 съвършени мъже и жени. Преди кръстоносните походи, броят им е бил много по-голям. През 1241 г. в Ломбардия е имало повече от 2000 съвършени, а само в град Верона, около 150 души. Преминаването на верующите в кръга на съвършените е ставало тайно, нощно време, за да се укрият от Инквизицията. Във Франция и Италия съвършените били безбрач1ни, отказвали да бъдат войници, както и да употребяват месна храна, били също абсолютно целомъдрени! Народът ги, наричал Божии приятели, добри хора, или утешените. Верующите и слушателите можели да встъпват в брак, да имат частна собственост, дори да ходят на война. Те не се удостоявали със степени на посвещение. Живеели в братски общежития, които се състояли от кръга на съвършените.

Според средновековния писател Евервинус[4], богомилите казват за себе си: „Мнозина от нас и до днес тръгват с радост и ентусиазъм към кладите. Ние водим суров, аскетичен живот, ходим от град на град, като овци сред вълци. Ние страдаме от преследване като апостолите. Живота си прекарваме във въздържание, молитви и непрекъсната работа. Но всичко това е лесно, защото ние не сме от този свят.“

Те са спечелвали сърцата на хората, когато с непоколебима стъпка отивали към горящата клада. Богомилите са имали свои училища. Изучавали са науки и специално внимание са обръщали на музиката. Народът е гледал на тях с обич и почит и ги считали за чудотворци. Техният живот е бил скромен и прост, изпълнен с молитви и постоянно служене на другите. Те винаги се отнасяли с обич към бедните, онеправданите, затворниците и изгнаниците.

ТРИТЕ КЛОНА БОГОМИЛИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА УЧИТЕЛЯ

Великото Всемирно Бяло Братство периодично изпраща на земята свои представители, които основават Духовни огнища на новите идеи. Учителя казва: Великото Всемирно Братство изпраща три клона, три течения при създаването на културите.

Първият клон създава условията за Християнството.

Вторият клон е имал мисията да внесе Християнството в света.

Третият клон е имал задачата да осъществи Християнското учение.

Първият клон носи различни имена. В Египет, то носи името херметисти. В Персия – маздеисти, а в Гърция – орфеисти.

Вторият клон построява в Палестина Школата на Еесеите, след това се пренася в Рим, Англия, Германия, Франция и др.

Третият клон започва в Индия, отива в Египет, Мала Азия и след това в България, поставяйки основите на Богомилството.

Всичките тия общества и школи са имали традиция сутрешното посрещане изгрева на Слънцето, заимствана от Всемирното Бяло Братство, като метод за физическо и духовно обновление.

Всички еврейски пророци са минали през школата на Еесеите. Еесеите са били въздържатели и са притежавали високи знания. Когато Христос е изнасял идеите на Новозаветния свят, той е намерил прием и подходяща среда в Еесейските братства.

В това време Всемирното Бяло Братство избра България, която трябваше да даде началния импулс на Богомилството и да приготви славянството за приемане на Учителя. Българския народ не можа да оцени това внимание оказано му от невидимия свят. Той не само че не се вслуша в Богомилското учение, но организира гонения, издигна клади за изгаряне на тези борци за Братство чрез Мир и Справедливост. Не само това, но ги разпръсна, изгони и след това трябваше да изкупи своя грях с пет вековно робство. И евреите платиха, като не приеха Христовото учение и разпнаха Христа. Римляните изгориха до основи Ерусалим и разпръснаха евреите по всичките краища на света. Испания изгуби видното си място след като организира инквизицията за изгаряне на богомилските адепти. Най-после и царска Русия, която гонеше и преследваше духоборите бе постигната от същата участ.

Богомилството изигра своята роля в западна Европа. То послужи като искра, която запали движението на Реформацията, настъпила сред мрака на средновековието.

БОГОМИЛСТВОТО – ФАКТОР ЗА РЕФОРМАЦИЯТА НА ЗАПАДНА ЕВРОПА

След падането на България под турското робство, Богомилството упражни влияние за духовното повдигане на Европа, след XIV-то столетие. Богомилското движение се разпространи най-напред в Далмация и Босна.

Богомилството се прехвърли в Италия, в Торино, в 1047 г. и се говори за местност, наречена Булгаро. В Тоскана е имало над 50 души съвършени. Богомилството се разпространява и в Милано и във Флоренция, Неапол, Рим, и др. Папа Инокентий IV вдига кръстоносен поход против Богомилите.

Италианецът Гундулф пренася Богомилството във Франция и там богомилите се наричали Албигойци. Богомилите се разпространяват в Аквитания, с център Тулуза и др. В Орлеан албигойците се наричали Бугри. Инквизицията вдига кръстоносни – походи срещу албигойското движение, през годините. През 1178, 1227 и 1232 г., са били изгорени много последователи на това Движение. В Монсетр – 200 души съвършени са били изгорени на клада без всякакъв съд. Албигойците нощно време са говорели в събрания, а денем се криели в горите. В Германия богомилите идват през Унгария, Франция и Фландрия. В XII-то столетие град Кьолн става важен албигойски център. В Бавария са били формирани 10 кръстоносни походи.

Богомилството се пренася и във Виена и албигойците проникват и в Испания, Арагония, Каталония, Леси и Рамара. В Англия, в град Оксфорд, албигоецът Карар с 30 души съмишленици започва дейна работа и английския крал заповядал да ги дамгосат с нажежено желязо по челото, след което ги изгонил от пределите на Англия.

През XV-то столетие Европа е изпълнена с богомилски движения. Най-силно от тези движения е Розенкройцерството, което е клон от Богомилството, основан от Християн Розенкройц през XV-то столетие. Той произхождал от немското семейство Гермелсхаузен. Цялото семейство като привърженици на богомилите, бива избито. Спасено било само 5 годишно момченце Християн от един калугер аябигоец, от кръга на съвършените, като го скрива в един манастир. То пораства под името Розенкройц и образува група от 4 души монаси.

Християн Розенкройц образува клон от Богомилството. Мартинистите във Франция са създадени под влиянието на Розенкройцерите. Леонардо да Винчи, Толстой, Ян Коменски, Робърт Флуд, Спиноза, Кеплер, Рихард Вагнер, Уйлиям Гладстон, всички те са имали тясна връзка с тия движения.

СЛАВЯНСТВОТО И БОГОМИЛСТВОТО

Славянството по-дълбоко разбира братската проповед на Евангелието. То тръгна начело с по-долните обществени слоеве на съвременното човечество. И то бляскаво започна да действа върху общия развой на цивилизацията. Първото богомилско огнище се явява в България във времето на Цар Петър през първата половина на Х-ия век. То е можело да остане повече от 5 века, защото българската Душа е приела дълбоко това Учение. Богомилското движение е предтеча за идването на шестата култура на Бялата раса. В основата на Богомилското движение е заложено братското общежитие, а най-характерния белег на бъдещата култура ще бъде братското общежитие. Всички са работели колективно и средствата им били достатъчни. Живеели са скромно. Били са въздържатели и вегетарианци. Богомилството полага основите на Духоборското учение в Русия, последните бяха изгонени в Канада в последствие.

Рудолф Щайнер говори за шестата раса (Култура), която ще дойде чрез Славянската душа. В последно време и Освалд Шпенглер говори същото. Богомилството започна работа в България, която е страна в състояние да използва благоприятните духовни възможности, които се коренът в Славянската душа, за да даде възможност и: в Духа на самото историческо развитие да се поставя/ основата на общочовешка култура на Шестата раса.

УЧИТЕЛЯ ЗА БОГОМИЛСКОТО УЧЕНИЕ

Основател на Богомилското учение е Боян Магът[5]. Поп Богомил е само разпространител.

Цар Симеон може да е имал много синове и дъщери, но главни са трима. Най-големият, който е трябвало да наследи престола, но се е отказал поради засилване влиянието на византийците чрез духовенството и болярите. Той се оттеглил в планината като отшелник и е известен като свети Иван Рилски. Петър, вторият син на Симеон, който е наследил престола не задълго време в мир, е бил под византийско влияние и макар привидно свободна, България тогава е била под византийско робство. Третият син на Цар Симеон, наречен Боян Магът поради неговата ученост, е основателя на Богомилското учение.

Византия, чрез църквата, духовенството и болярите се е домогвала до властта. Боян Магът, чрез Богомилството се е борил против тази зависимост. Той е проповядвал Учението на Христа, приложено в живота. Богомилството е Духовно общество, братство, души, които имат Любов и вяра в Бога. Социалното течение от после възниква в него.

Основател на Богомилството е Боян Магът, а поп Богомил е бил разпространител на това Учение. Според установените традиции на онова време, синовете на царете и болярите са имали правото и възможността да следват прочутата тогава Магнаурска школа в Цариград, която и самия цар Симеон е завършил. В тази школа са се изучавали отдавна изчезналите култури на шумерите, на акадите, на древна Блада, на Вавилон, Персия, Египет. Изучавало се и църковното християнство с всичките му догми, канони и йерархии. Тази школа е била Висш духовен научен университет.

Естествено, учениците, когато са имали възможност, са посещавали светите места, където Христос се е родил и живял. И какво са намирали там? Следи от старите християнски общежития, както са описани в „Деянията на Апостолите“. Срещали са се с вярващи и отшелници и са разговаряли с тях.

Боян Магът, впечатлителен и учен, също минал по тия места и от тия срещи в него се явила идеята за ново човешко общество, основано на Христовото учение, за нови хора, за нови отношения между человеците. Тъй се е родило Богомилството. Тук той се е срещал и с фарисеите, и садукеите, и с есеите. Техните общини и братства били разположени около Мъртво море. Те са били не само стопанства, но и школи, където се преподавали наука, писменост и изкуство.

С тези идеи се връща в България, Боян Магът и намира своя народ беден и унизен, поробен. И той вижда спасението на тоя народ само в Учението на Христа, приложено още от времето на апостолите между добрите и кротки траки и славяни. Така се ражда Богомилството и тука е намерило добра почва и се разпространило бързо. Така започва една култура, която повдигна Българския народ.

Има големи недоразумения върху Богомилството. Днес неправилно се счита, че то представлява павликянство и манихейство, пренесени в България. Някой неправилно казват, че богомилите пренесли в България дуализма на някои източни схващания. Обаче това не е вярно, понеже богомилите считали злото, като второстепенно и слабо, което ще бъде победено от Доброто начало, както изобщо се схваща от християнството. И когато богомилския ръководител Жирар от Италия бил повикан на разпит от архиепископа, той казал, че не яде месо и, че признава Бога, Който е създал всичко и, чрез Който всичко съществува. От това виждаме, че тук няма никакъв дуализъм. Два века по-късно албигойците отговарят по същия начин, Че Бог е създал всичко, цялата Вселена и крепи всичко.

Ако някой иска да си създаде понятие за Богомилското учение по апокрифните книги, които били разпространени тогава в България, много би се излъгал, понеже много от тях са преведени от гръцки и само някои от тях са съставени от богомили. В гръцката литература те са проникнали от индийската и арабската книжнина.

И професор Мурко в своята история на югославянската литература, казва, че апокрифните паметници не са от богомилски произход. На същото мнение са и други автори. Богомилството не е секта, но е едйо мощно движение за внасяне на една нова струя в човешката култура. Богомилството е бразда, образувана в южнославянския живот. В епохата на арианството сектите са били повече от 150.

Защо се разпространи богомилството в Западна Европа и защо поведе след себе си най-будната част от Западноевропейското население? Това показва, че Богомилството има в себе си жизнени сили и творчески плодотворни идеи. Богомилите, издигнаха каузи, които, някои чак сега се подемат и много от тях още не са приложени и ще се прилагат в бъдеще.

Богомилството е най-ценното, което българския народ е дал на човечеството. Богомилите са проповядвали общочовешко братство. Те са били против войните и против всяко насилие, против смъртното наказание и робството. Тия идеи още не са приложени. И наистина, новите изследвания върху Богомилството дават по-голяма светлина върху него и ни го разкриват в съвсем нова светлина. Голямата неправда, която е била извършена спрямо албигойците и която до сега още не е оправена, изпълва сърцата ни с мъка.

Албигойците – скромни хора, които са живели в ХІІІ-я век в Южна Франция, които имали за практическо правило бедността, за идеал – Любовта към своите ближни, били убивани. Тържествуващата клевета заличила имената им, даже спомена за тях. И тая клевета била толкова активна и ловка, че потомците, на тези избити хора са в пълно невежество за благородната история на своите бащи. Когато искат да я научат, предавали им я по такъв начин, че те се червяли от едно тъй славно минало на хора, които умряха за един висок идеал. Почти всички автори, които са изучавали албигойството са свидетелствали с голям авторитет срещу клеветите и невежеството, че албигойците са били или манихейска или католическа ерес. Те са се лъгали.

Тогава какво нещо е Богомилството? Великата Божествена наука лежи в основата му. По-новите и най-новите изследвания доказват това. Богомилите са притежавали висшето знание за Божествената наука и лежи в основата му. Най-новите изследвания доказват това, че те са били едно окултно братство.

Богомилското движение е било основано и ръководено от Посветени. Те са знаели не само всички окултни истини, така и Учението за прераждането. Според албигойците, възвръщането към Божественото се извършва чрез последователни прераждания, при които нашите мисли, чувства и дела в един живот определят бързината на нашето развитие. Колкото те са от по-нисш характер, толкова повече човек се забавя в своето развитие. Чрез самоотричане, чрез любовта, човек се освобождава от колелото на прераждането и влиза в живота на свободата. Богомилите са знаели и проповядвали за прераждането като Закон на човешката еволюция.

Понеже Богомилството е било окултно движение, те са изхождали от знанието на великата Божествена наука при своята дейност. Народът вярвал, че богомилите могат да влияят на ветровете, на времето, на природата. Народът долавял, че богомилите владеят висши знания ѝ им е приписвал свръхчовешки сили. Самите богомили казвали, че в тяхното общество е запазена способността да се правят тъй наречените „чудеса“, което е обещано от Христа на повярвалите.

Най-малкият син на цар Симеон – Боян Магът, минавал между народа за Маг-вълшебник. Защо Боян, народът го нарича Маг? Народът не е посветен. С това име народът загатва, че Боян имал свръхчовешки знания и мощ. Малцина историци са се спирали на това, защо Боян носи това име. Трябва да се отбележи и това, че той живее във времето на основаването на Богомилството. По-късно един от ръководителите е бил Васил, а след него е бил Петър. След него е бил Тихик, а след Тихик е бил Никита.

Със своето Присъствие и със словото си Никита е действал неотразимо. Той бил един от Съвършените. Със своите големи познания той е разпространил Богомилството в Италия, Франция и др. Казвали, че българския мистик Никита, истински Посветен е пропътувал много пъти Южна Франция и от там отишъл в Сицилия. Никита имал голямо влияние и върху албигойката Есклармонда. След като избили голяма част от албигойците, част от тях останали в южната френска област близо до Пиринейските планини. Там се прочула албигойката Есклармонда още като 12 годишна била срещнала българина Никита, който минал през тия места. Тя го е чула, когато той проповядвал. Той като я видял направил ѝ знак с ръка. Дали той познал, че мълчаливото дете, тая която ще го избере и ще защищава Истината, е именно тя?

Но преди да стане апостол, организатор и Душата на Албигойците, тя е минала през едно дълго мъченичество. Баща ѝ я дал на граф Йордан, груб военен, който се подигравал и надсмивал на новия мистицизъм. Това е бил за нея период на мъченичество. След смъртта му, тя поема апостолството, което е траяло 30 години. Тя пътувала, излагала Новите идеи и станала учената Есклармонда.

Нейният замък Монсегюр станал убежище на всички албигойци, прокудени от другите области. Но, бил обявен нов кръстоносен поход против Монсегюр. Той бил опожарен и всички в него избити. Към богомилите принадлежали хора от всички класи. Когато във френски богомилски семейства идвали способни младежи, пращали ги в Парижкия университет. Имало е книги, писани от богомили, но те всички били изгорени от инквизицията. Богомилите имали училища за деца, за подготвяне на децата от малки в новия дух и за събуждане на техните заложби към Божественото.

Важно е, че богомилите, подобно на движението на Всемирното Бяло Братство днес в България, е обръщало особено внимание на музиката. Те имали песни за възрастни и за деца. Богомилите са поставяли покрай пътищата и горите книги, за да ги вземат интересуващите се минувачи. Това говори за онзи ярък огън на идеализма, който е изпълвал душите им. Богомилите са владеели и медицината. И това, разбира се, е ясно, понеже окултизмът издига сградата на окултната медицина, която изучава анатомията на човешкия организъм във връзка с по-дълбоките сили и Закони, както в човека, тъй и в Природата.

Във Франция албигоецът Вилхелм Гарел бил затворен от хората на рицаря Вилхелм Манфред, който страдал от парализа. Албигоецът му казал, че ако го освободи, ще го излекува от парализата и наистина той го излекувал. Тогава рицарят станал последовател на Албигойството.

Богомилите се делели на три кръга: съвършени, верующи и слушатели. Верующите се приемали в „кръга на съвършените след издържане на много изпити. Понеже животът на съвършените бил много опростен, то броят им бил ограничен. А броят на верующите бил голям. Верующите могли да се женят, да притежават частни богатства, да ходят на война, да се хранят с каквото си искат и пр. Те не минавали през посвещение.

Какво трябва да се разбира под думата съвършен? Богомилите като огнища на великата Божествена наука, са познавали онези дълбоки знания, които са необходими за една съзнателна, разумна планомерна дейност в живота. Съвършените богомили са притежавали едно знание, което било познато още на първите християни. Съвършен значи Посветен. Съвършените са били във връзка с великите гении на човечеството и са работели в контакт с тях.

В 1250 г. изчислили, че имало 4000 съвършени мъже и жени. През време на гоненията актът за приемане ставал при най-голяма тайна, през нощта. Съвършените били наричани още Божии пратеници, добри хора, утешителите. Католиците се страхували както и от представителите на всички идейни движения най-вече от тях. Съзнанието на Съвършените ги подбуждало към трудни задачи и към най-голямо опростяване на живота. Те искали да Подражават на Христовите апостоли в лишенията и неуморната работа за развиване на волята. Не притежавали никакви имоти и живеели в общежития. Предавали на Братството всичкия си имот.

Всички имоти били общо притежание към Братството и братското общежитие. Към него се прибавяли и подаръците и приносите, които се получавали от вярващите, или от излекуваните. Те не притежавали нищо за себе си, а за общежитието. Те искали да се върнат към живота на първите християни. Съвършените живеели чист и свят живот на пълно самоотричане, само за човечеството. При известни времена те постели.

Съвършените говорели и- пишели за себе си: „Ние водим живот, суров, спартански, и скитнически. Тичаме от град на град, като подгонени овци пред вълци. Страдаме от преследвания като Апостолите и мъчениците. Живот, прекаран във въздържание, молитви и работа непрестанна. Но всичко това е лесно, защото ние не. сме вече от този свят.“

При пътуване те носели със себе си в една торба Новият завет на Христа, Евангелието, което не ги напущало никога. Те имали специален знак и специална парола за познаване един друг. Съвършените носели специални знаци, които само един богомил можел да познае. Имало е и жени съвършени. Те не пътували както Братята и живеели или сами, или в общи жилища и се занимавали с ръчна работа, или с възпитание на децата, или с бедните и болните.

Съвършените се ползвали с голямо уважение от вярващите, от Братството и населението, от народа. Благоговението на верующите към съвършените е било безгранично. Богомилите се назовавали един други братя и сестри. Съвършените удовлетворявали най-необходимите си нужди и потребности. Когато някой пристигал от някъде, един донасял хляб, друг донасял зеленчуци, или плодове. Най-богатите барони се считали щастливи да им услужат ^на трапезата: при пътуване, давали им коне, храни. Правели им дарения за тях като общежитие. Във време на опасност, те ги скривали, или предизвестявали. С уважение хората следвали техните съвети и упътвания.

Когато някой верующ срещнел съвършен, го прегръщал и искал да бъде благословен от съвършения. Жените поздравявали като навеждали глава и слагали ръце на гърдите си. При влизане и излизане от един дом, съвършените благославяли дома и обитателите. Същото почитание се отдавало и на жените съвършени. Хората търсели тяхното благословение.

Големият брой на съвършените показва, че най-добрите сили на българското население, са приели Богомилството и в южнославянските страни, всички, които са били по-събудени, са ставали богомили. Съвършените са били нравствен идеал. Те са изключвали от своя живот всяко насилие и са считали за грях да убиват. Ето защо са изключили в своя живот всякакво участие във война.

Това, което сега предстои и духоборите в Русия са говорили, те са го проповядвали още тогава. Не носели оръжие със себе си. Те също са отхвърляли Клетвата, не заемали военни и съдебни служби. Понеже били против убиване на животни, били пълни вегетарианци. Хранели се с плодове и зеленчуци. Също така не употребявали и спиртни питиета. Не влизали в кръчмите. Често отношението им към убиването на животни служело на противниците им за удостоверяване, дали лицето принадлежи към богомилското движение.

Император Хенрих III заповядал да обесят арестувани богомили. След като ги подложил на изпитания пред дворцовия епископ, заповядал да заколят пред тях кокошка и да я изядат. Във време на кръстоносните походи против албигойците си служели с тоя метод. На подозрените предлагали да убият кокошка, или друго животно, и по това познавали, че са албигойци.

И Инквизицията си служела понякога с това средство. Богомилите всички са говорели истината. Най-големите противници са изтъквали в своите съчинения чистота и строгостта на техните нрави. Те са се стараели да реализират според силите си съвършения тип човек. Хората, които въпреки хилядите опасности, се държали за своите идеали, и идеи и с радост отиват в пламъците. Имат висок Идеал.

Това, което правеше силно впечатление на хората от всички класи бе строгостта и чистотата на техните нрави и честността на техния живот. И духовниците даже признавали, че не знаят що Да мислят за тия хора, които не лъжат, нито се кълнят. Богомилите били наричани още катари. Терминът катари е тъй подходящ за тях, защото произлиза от „Катарсис“ – чистота.

Богомилите не правели нищо без молитва, без да поискат благословението на Бога. Външността им била проста и скромна. Вярващите водели един живот на активно трудолюбие. Богомилите проявявали голямо милосърдие към бедните и нещастните, към затворниците, към заточените. Това било изтъквано и от противниците.

Мнозина, които виждали с каква радост те отивали на кладата, се обявявали след изгарянето им за техни последователи. Съвършените водели целомъдрен живот. В Реймс имало тайно Албигойско братство в 1170 год. един духовник при разходка срещнал една девойка и като започнал да ѝ говори непочтено, тя го отблъснала. Казала, че завинаги ще остане целомъдрена, за да може да расте душата ѝ. По тези ѝ думи той познал, че трябва да е албигойка и я арестувал като заподозряна в ерес. Започнали да я разпитват и в своето добродушие тя казала да повикат жената, от която взела първите уроци по учението и била способна да обори всички аргументи против.

Арестували и оная жена. И всички били учудени от нейния кураж и от способността на защитата ѝ. След това, те били арестувани и по отделно. Другата е имала условия, да избяга от затвора, а младата мома била заведена на кладата, без да пролее нито капка сълза. Тълпата била трогната от радостта, с която умряла в пламъците, вместо да кълне и я сравнявали с християнските мъченици.

Мисията на Богомилското окултно Братство, била да подготви народа за Новата култура. За това виждаме, как богомилското общежитие, иди задруга извайва онзи Дух, който ще бъде основната характерна черта на Новата култура, на новата раса. Богомилството е работило в България в оня Дух, който е живял в славянството, и той определя значението на славянството и общочовешката култура.

Каква ще бъде Новата култура? Кои ще бъдат основните ѝ елементи? Основните елементи на Новата култура са: Братство и Свобода. Богомилите са умеели да организират своя хармоничен живот, в основата на който са: Жертвата, Братството, Любовта и Свободата. В общежитието всички работели за всички. Помежду тяхната среда нямало бедни. В гоненията, Богомилите правели събранията си в замъци колиби, планини, гори, полета, долини, пещери, а там, където имали по-голяма свобода, имали и специални салони, за събрания, както например В Южна Франция.

При най-големите преследвания във Франция, в България и другите страни, събранията били нощни. В 1264 г. Богомилите през деня се криели в горите, или в пещерите, от където излизали нощно време за да проповядват на верующите. Младежи дежурели на вратата на събранието и при най-малък знак за опасност, Богомилите се оттегляли, ръководени от предани водачи. Тайната, с която трябвало да се заобикаля движението, го правело по-привлекателно и удвоявало силите на устойчивостта им.

Една сестра сънувала, че Учителя носи едно детенце, повито в пелени[6]. Негово детенце. На пелените написани цифри. Сестрата запомнила цифрите. Учителя събира цифрите и каза, че това е годината на Богомилското учение. В съня ѝ се казва, че това детенце било съвършено. Имало само един малък недостатък в едното око.

Учителя каза по този повод:

– Какъв е бил този недостатък? Ето недостатъка: Богомилите обявиха война на злото. Много говореха за него. Много го критикуваха. Човек не може да се бори със злото. Той трябва да се стреми към Доброта, Него да призовава. Доброто може да се справи със злото.

Като мина малко време, Учителя продължи:

– Основателят на Богомилското учение е Боян Магът, който даде да се разбере, че той е бил Боян Магът. Някога ще ви говоря върху Богомилството. Сега те не се наричат богомили, а ученици на Всемирното Бяло Братство. Ако вникнете в Евангелието, ще видите, че Христос никого не е осъждал, колкото и да са го предизвиквали.

Фарисеите упрекват учениците на Христа:

„Защо твоите ученици късат класове в съботен ден? Нарушават закона. Защо твоите ученици ядат хляб с немити ръце? Защо и ти лекуваш в съботен ден? – Като четете Евангелието, а трябва да го четете, ще видите, как е отговорил Христос на фарисеите. Един от фарисеите поканва Христос на вечеря. Идва една жена с алабастров съд, със скъпо миро, нард, счупва съда и помазва главата и нозете на Исус, изтрива ги с косите си. Фарисеинът негодувал ѝ критикувал: – Ако беше пророк, щеше да знае код е тази, която Го пита. Христос е доловил мисълта му и му отговори: – Симоне, ще те попитам нещо! Един човек има двама длъжници. Единият му дължеше 10 пеняза, а другият – 100. Като не можеха да ги платят, прости им дълговете. Как мислиш? Кой ще изпита по-голяма благодарност? Фарисеинът отговори: Естествено .на онзи, на когото е простил повече. – Право си отсъдил. Аз дойдох в дома ти и ти вода да измия нозете си, не ми даде, а тази жена откак съм влязъл, не е престанала да полива нозете ми с миро и да ги изтрива с косите си, затова, прощават ѝ се многото грехове» Фарисеинът пак критикува и се таи в себе си. Какъв е този, който може да прощава греховете? Христос вижда Доброто, положителното, насърчава, не упреква, не съди, не критикува. Ето един красив Божествен пример. Богомилското учение щеше да се развие другояче и други резултати щеше да има, ако не беше повело тази борба със злото. Христос казва: Мир оставям! Моя Мир ви давам!“

Мирът Христов да бъде над всички вас! Амин!

 


[1] Това е първата официално стенографирана беседа от професионалния стенограф проф. Тодор Гълъбов.

[2] Уран влиза във Водолей през 1911 г., а на 22 март 1914 г. е в 11-я градус.

[3] Става дума вероятно за Христо (Кръстьо) Трифонов.

[4] Евервин Щайнфелдски

[5] Коректният цитат е „Най-виден богомил е бил Боян Магът“.

[6] Подробният разказ на Николай Дойнов: „Сестра Мария Тодорова е студентка и следва философия и педагогика. Същата се заема със задачата да изнесе един реферат пред студентите и професорите от същия факултет на тема: „Ролята на богомилството за възпитанието на българския народ". Дни и нощи поред сестрата се рови из библиотеки да търси и чете литература, даващи нещо за богомилите и учението им. Потънала в едно напрежение и устрем да търси истината. Една нощ, много ясно сънува, че Учителят идва към нея и носи на ръцете си едно детенце. Впечатлението на сестрата било, като че ли това дете е негово. Когато се доближил съвсем близо до нея, той си казва: „Чудно хубаво красиво беше това дете, организмът му работеше като часовник. Но имаше само един мъничък, много мъничък дефект в едното си око заради, който то не можа да живее". Под детето сестрата видяла цифри написани, които тя добре запомнила. Още на сутринта тя отива при Учителя и Му разказва своя сън. Учителят я погледнал, вземал молив и хартия, и написал цифрите, които сестрата видяла написани под детето в съня й и казал: „Наредените цифри дават годината на началото на богомилското учение. Това учение беше създадено от Боян Магът, а поп Богомил е бил само един негов проповедник, а детето е самото това учение. Това учение беше съвършено във всяко едно отношение и работеше безупречно, но прие този малък недостатък, че то критикуваше висшето духовенство и дворцовите хора. Занимаваха се с техните недостатъци, поради което беше жестоко гонено и преследвано“. То е символичния дефект в едното око.“ (Николай Дойнов, „Изгревът“, ХV том)