Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Въпрос: Би ли погледнала, моля те, дали по действащия устав можем да направим следните неща: 1. да изберем УС на териториален признак (например: трима от северна, трима от южна Б-я и трима от Сф)…и евентуално после самият УС да си избере председател?

Отговор: Сега ще погледна…

Въпрос: Това би ли противоречало на устава и ако да - как да го направим?

Отговор: Според мен членове на УС да са представители от различните региони би могло да бъде прието на самото общо събрание без да се прави промяна в устава. Председател и членове се избират обаче само от Общото събрание. Т.е. не може според устава ОС да делегира правомощия на УС и той да си избере управител... избора трябва да го направи самото Общо събрание…

Въпрос: А процедура да се даде на избрания вече УС за известно време (1 астрономически час например), да се съвещаят и те да предложат на ОС своя представител?

Отговор: Да, това е възможно.. никакъв проблем....но трябва да се гласува от ОС. И това не противоречи на устава!

Въпрос: Още един кратък въпрос:

„Чл. 18.2. Председателят на УС е и Ръководител на БРАТСКАТА ОБЩНОСТ в София“ – това е голям проблем за всички ни вече…Как без да променяме устав да направим така, че в София да си имат отделно ръководно тяло.

Отговор: [проверява в устава] Даа... това не е много състоятелно... по принцип може да изберат някой от Бургас или Варна за Председател и това автоматично означава, че става и председател на БГ в София.... Според мен по тази точка трябва да се внесе  предложение в дневния ред да се приеме промяна в устава.

Въпрос: Да, но това отнема време и ще стане за следваща година…

Отговор: Предварително да се обяви в дневния ред и да се подложи на гласуване... Ако на предстоящото събрание бъде приета промяна в устава в т. 18,2.... т.е. да бъде отменена въобще... това означава че можете да си избирате свободно човек от всяко друго място ... дори и от София да е, той автоматично няма да става  и председател на БГ София. Така е по-демократично и справедливо :)

Въпрос: Но ние можем ли да го изпълним веднага или трябва да чакаме да мине нова регистрация на устава с промените?

Отговор: Да... първо се променя устава и още на същото събрание си избирате председател свободно.

Въпрос: Това е законно?

Отговор: Ако някой обжалва изменението в устава, той ще обжалва и избора на на председател и обратно.

Въпрос: Значи ние на практика можем да си правим всякакви промени, стига те да са заложени предварително в дневния ред?

Отговор: Да... нека да видя закона за вероизповеданията.. т. к. в устава не е посочено кога влизат решенията в сила....

Въпрос: Ок, това е мн. важно!

Отговор: Няма нищо казано по този въпрос и в закона, както и в устава, което означава, че веднага след приемането на решението за промяна в устава, се пристъпва към избор на ново ръководство, който избор трябва да се подчини на вече променения устав.....Веднага след приключване на събранието документите се внасят в Софийски градски съд за вписване и вписването се извършва... Който е несъгласен, може да оспори това вписване, като предяви иск за установяването на несъществуването на вписаното обстоятелство... В конкретния случай обаче ако процедурата е спазена и първо се направи изменението в устава, категорично  новото ръководство се избира при условията на вече променения устав! Задължително обаче в поканата за свикване трябва да се посочи като точка от дневния ред: „Промяна в устава“.. Добре е да се посочи и проект за решение т.е. в какъв смисъл ще е промяната…С една дума решението произвежда своите правни последици ВЕДНАГА!

Въпрос: Обаче от кой се подготвя поканата? От УС?

Отговор: Да! Внесете писмено предложение до УС, в поканата за дневния ред да бъде включен и този въпрос.

Въпрос: Значи може и да не стане засега, те вероятно няма да искат…Какво би могло да ги накара да го впишат, ако не искат?

Отговор: Устава има необходимост и от др. промени!

Въпрос: Да ,естествено!

Отговор:

„Чл. 11. 1....ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Общество БЯЛО БРАТСТВО, който се състои от членовете на УС, ръководителите на регистрираните БРАТСКИ ОБЩНОСТИ в страната, председателя на КРК.

11.2. В работата на ОС могат да вземат участие със съвещателен глас:

11.2.1. членовете на КРК, на Постоянните и временните комисии;

11.2.2. делегати от БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ, излъчени при максимална норма на представителство по един делегат на всеки десет члена;

11.2.3. когато броят на членовете на БО не е кратен на 10, ако последната цифра на числото, отразяващо броя на членовете е по-малка от 5 – се избират толкова делегата, колкото е броят на целите десетици;

11.2.4. лицата, участващи по право в ОС, са включени в общата норма представителство;“

Това не е общо събрание....Общото събрание трябва да включва с право на глас  делегати от различните БГ, а не само техните председатели!

Въпрос: След като 1/10 могат да свикат ОС, те дали не могат и да направят такива предложения, които да задължат УС да ги пусне на гласуване?

Отговор: ОС трябва да гарантира по-широко представителство на членовете на  Обществото, което става чрез избирането на делегати с право на глас.

Въпрос: Естествено!

Отговор: Кога се очаква да бъде събранието?

Въпрос: Април.

Отговор: Има време... Можете да дискутират предварително тези въпроси! Можете да направите  предложения за разни промени в устава в т. ч. и по коментираните от нас сега въпроси... Според мен първо трябва да се ревизира състава на общото събрание!

Въпрос: О, това няма да стане с този УС! Положението е сериозно според мен…Няма да можем да ги задължим…Ние ще си дискутираме, но ще стане за следващо ОС… неизвестно кога…

Отговор: Само за пример ще ти дам едно акционерно дружество (АД)..... в общото му събрание задължително с право на глас се включват всички негови членове...... 300-500 колкото са.... При една организация, която наброява хиляди хора.... представителството в ОС трябва да е много широко... и става на принципа на делегирането.... Този механизъм е възприет при всички юридически лица (ЮЛ).... нестопански, вероизповедания, търговски /фирми/.... партии и пр.

Въпрос: Точно така, но при нас не е! И то е мн. удобно за недобронамерени сили…

Отговор: Едно вероизповедание се предполага да е най-демократичната общност и този принцип и механизъм трябва да се прилагат именно тук!

Отговор: Ясно.....  Работете по въпроса.... Успех ти пожелавам....

Въпрос: Ок, мерси! Но пак питам за последно: няма как по устав да ги принудим да впишат предложения за дн. ред?

Отговор:

„Чл. 16. За вземане на решения за изменения и допълване на Устава е необходимо мнозинство от 50% + 1 от броя на членовете на ОС;

17. За законно включени в дневния ред се считат всички въпроси, които са поставени и гласувани за включване в началото на заседанието на ОС.“

Отговор: Вие ще присъствате на събранието макар и със съвещателен глас и ще настоявате да бъде включена тази точка в дневния ред, но пак от тях зависи дали ще я включат...Затова пишете от различни места предварително, че настоявате още при  свикването на събранието и при обявяването на дневния ред тази точка да бъде включена... Направете и конкретните предложения – кое как да бъде изменено, обосновете се първо писмено, а след това и на самото събрание...Може и да се вразумят!

Отговор: Това е устава на БПЦ........

„Чл. 15. Църковният събор се състои от:

1. архиереите – митрополити и епископи на Българската православна църква – Българска Патриаршия;

2. по трима клирици на енорийско служение и трима миряни от всяка епархия;

3. главния секретар на Светия Синод;

4. по един представител на ставропигиалните манастири, избран от съответния манастирски събор;

5. по двама от всяка епархия представители на епархийските манастири – един монах и една монахиня, определени от съответния епархийски митрополит;

6. по един представител от средните духовни училища, избран от съответния учителски съвет;

7. петима духовници с висше образование и петима миряни – общественици, предложени от Светия Синод и избрани от Църковния събор с явно гласуване.

Отговор: Това е устава на БСП......

Върховен орган на Българската социалистическа партия е конгресът, който се свиква поне веднъж на три години.

Чл. 43. Конгресът се свиква от:

1. Висшия съвет на БСП.

2. По инициатива на не по-малко от половината от общинските съвети или по инициатива на една трета от членовете на партията.

Датата и предложението за дневен ред, както и нормата на представителство, се обявяват най-малко два месеца предварително. Уведомяването се извършва чрез съобщения в централния печат и с писма до общинските партийни съвети.

Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от избраните делегати, а за решения по чл. 44, т. 5 с мнозинство от две трети от избраните делегати.

Основните материали за конгреса се предоставят на делегатите предварително.

Нормата на представителство на конгреса се определя от Висшия съвет на БСП.

Кандидатите за делегати се обсъждат и издигат от основните партийни организации, от клубовете и федерациите, от групи или отделни социалисти, от партийните съвети и се избират от общи събрания или конференции на общинските партийни организации по реда на чл. 11 от устава.

Делегатите запазват правата си до решението за свикване на следващ конгрес и при необходимост провеждат заседания

Отговор: В Устава на Сдружение „Слънчогледи“ знаеш какво пише.... „Чл.38. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват или изрично и писмено упълномощени за целта лица.“

Въпрос: Да, но в устава на ББ не е така! Ще пробваме да го оправим това!

Отговор: Просто ти давам примери.... Разбира се може и още много други.... Това са аргументи... Учителят сигурно е казал нещо и по този въпрос .... Помисли и за това.... В неговото учение ще намериш разрешението!