Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Йохан Авентин през 16 век посвещава целия си живот да проследи произхода и историята на баварците.

Той „и до днес се смята за Баща на баварската история.“

„Авентин и манастирските библиотеки Баварецът Авентин е един от най-големите рененсансови историци на Германия.“

„Всички старинни предания за миналото на баварците са събрани в една цялостна история от придворния летописец Авентин през ХVI в. По своята историческа мисия този човек е напълно съизмерим с нашия Отец Паисий. Също като него, той е пребродил цялата баварска земя и е събирал всякакви възможни ръкописи и старини.

Позовавайки са на Авентин, германският проф. Фрицлер е написал една твърде съдържателна студия за общите корени на баварци и българи. За съжаление той безкритично приема шаблонната тюркска теза за произхода на древните българи и определя баварците като тюрки.

От внимателния преглед на баварските хроники се вижда, че в тях са отразени две последователни български преселения в Бавария – по-ранното на Алман Ергле през III в. пр. Хр. и по-късното на Боемунд и Инграм през I в. пр. Хр."

Иван Митев

Баварска хроника

На Авентин се позовава това изследване: „Общ произход на баварците и българите“ Карл Фритцлер, превод от немски език Ради Панайотов

Цитат:

„Според изчислението на Авентин още през 225 г. пр. Хр. е станало така, че една част от българският народ, принадлежаща към баварското племе, се е отделила от него и потеглила от там. Цар Тесел (Thessel) и неговият племенник Балгер извели “доста народ" (с име българи (Bulgarn), както казват немските баварски хроники)..."

Общ произход на баварците и българите проф. Карл Фритцлер, Франкфурт

GEMEINSAME ABSTAMMUNG DER BAYERN UND BULGAREN

Von Professor Fritzler, Frankfurt (превод от немски език Ради Панайотов, гр. Шумен)

Бележка на преводача:

Настоящата статия е извадка от книгата на проф. Карл Фритцлер „Die Herkunftderdeutschen Volkstämme“ (“Произходът на германските племена”), 1923 г.

 

 

Ето потвърждение от известен наш учен-езиковед:

Из:

„Бавария и България“

Проф. д-р Моско Москов, Софийски университет

„...този въпрос е поставен от проф. Фритцлер от Франкфурт в неговата статия "Общият произход на бавари и българи" (Gemeisame Abstammung der Bayrn und Bulgeren). В тези статия са приведени доказателства от лингвистичен, исторически и културно-етнографски характер.

Баварският историограф Авентинус от XVI в. (Joannes Aventinus - 1477-1534) е бил придворен историк. По негови думи той с години е обикалял цяла Бавария. Посещавал е църковни и манастирски книгохранилища, събирал е материали (ръкописи, хроники, писма, родови книги, напеви, песни и др.), прочел е средновековни истории на различни езици. Събраните данни и материали е преработил в две книги: Баварска хроника и Германска хроника (Annalium Baiorum - 1580 - намира се в Universiteits Bibliotheek van Amsterdam).

Проф. Фритцлер е привел от Баварската хроника редица данни по разглеждания от него въпрос за българския произход на баварите.

Фритцлер прави и паралели между обичаи на старите бавари и българи, които показват сходство и съвпадение. Привежда и сведения на хронисти за протобулгарите, които сравнява с данни за баварите.

Ето някои общи черти и характеристики между булгари и бавари: военнолюбието, смелостта, въоръжението, коневъдството (сравни конния пазар в Мюнхен, запазен до миналия век), култа към коня, змията, вълка и кучето.

Установени са и общи обичаи от езическо време у бавари и булгари – например обичаят „пеперуда“. Стар обичай е и изгарянето на покойниците. Има много съвпадения в държавното и правното устройство на двата народа - лъвът като символ и др.

Проф. Фритцлер е направил опит да обясни как от началната изходна форма булгар чрез съответния фонетичен развой се е получила формата бавар. Ето част от развоя:

1. булгар> боугар> баугар (втората форма е запазена и до сега);

2. баугар>баугуар>баугуавар>багувар>бавар;

3. баугувар> байгар> байар>байер.

Някои от междинните форми са запазени чрез името на баварския цар Балгер, на героя Байгер, на сина на цар Алман Бойгер.

От наша страна сме направили опит за подобно опростено обяснение въз основа на фонетични закони. Смятаме, че развитието от булгар към бавар е станало в самия стар баварски език, който по начало следва да бъде еднакъв с протобулгарския.“

 

ИЗВОД

Проф. Москов потвърждава, че изследването на Карл Фритцлер е дословен преразказ на „Баварска хроника“ на Авентин.

Наистина не открих текста на „Баварски хроники“, но сведенията, че Авентин извежда произхода на народа си от българите се среща и в множество други публикации.

Иначе – текстовете на Авентин са запазени - и досега никой не е опровергал тези неща.

Очевидно твърдението, че баварците са българи, действително е на Авентин.

Пристрастието на проф. Фритцлер и нашия проф. Москов към „тюркската теза“ и  заблудата за „тюркски азиатски произход на българите“ не променя с нищо значението на трудовете на Авентин.

Източник: http://balkanec.blog.bg/history/2010/11/12/aventin-i-bylgarskiia-proizho...