Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Всяка идея, преди да се въплъти, от идейния свят минава през света на мислите и света на чувствата. Завършената форма, реализирана във физическия свят, ясно говори за своята родина в идейния свят. Колкото по-съвършена и по-високоорганизирана е формата, толкова в по-високо поле на идейния свят е нейният зародиш. Най-съвършената форма в двуизмерния свят е кръгът (1), а в триизмерния – сферата (2), пример за което виждаме в природата (3)(4) и устройството на Вселената (5)(6), както и на целия Космос (7). Кръгът (8) е символ на съвършенство, защото в неговата окръжност всички точки отстоят на еднакво разстояние от един единствен разумен център.

Архитектурата е престижна професия и на повечето действащи архитекти им липсва смирение (9). Ала архитектът не може нищо ново да измисли; всичко е вече измислено от главния Архитект – Бог (10) и на първия нищо друго не му остава, освен да копира в умален размер (11) творенията в природата – видимото проявления на Бога... и колкото по-добре копира, толкова повече се приближава до единствения Творец (12).

В светлината на Учението, новото строителство (13) се подчинява на определени правила и принципи, заложени в естествения строеж както на Вселената (14) – макрокосмоса, така и на човека (15) – микрокосмоса. Същите правила и принципи виждаме навсякъде в цялата видима природа (16).

 

  1. На всяка форма съответства определено съдържание, което е аналогично на нейната естествена функция.

Например човешкият зародиш (17) обитава формата на утробата известно време, защото тя му дава всички условия за неговото развитие, но когато той се развие достатъчно според мярката на природата, утробата като форма вече не му върши работа – човешкият дух е изградил с помощта на майчините тяло и дух своя собствена форма – тяло (18) – инструмент (19), чрез който човек ще може самостоятелно да се проявява.

(20) „Когато Истината се проявява на физическото поле, тя се проявява, именно, в изменение на формите. И колкото една форма е по-близо до изразяване външната страна на Истината, да я въплъти, толкоз и тя е по-силна.

Затуй първото възпитание на децата изисква да се създадат в техните умове и сърца прекрасни форми, за да извършат след време добри работи. Вземете творението на един ваятел (21): хиляди години минават, неговата статуя предава все така изразително неговата идея (22). Следователно, когато създадем една форма във видимия свят (23), ние искаме да предадем във видима форма една наша мисъл или едно наше желание.”

Квадратът (24) говори за стабилност, заземеност на енергиите. Това е фигурата на най-голямото противоречие, което трябва да се разрешава на земята... Квадратът е хармонично разпределение на силите във физическия свят. Къщичката на Стоянка Илиева (25) е квадратна в план. Покривът на повечето къщи е квадратен. За да се освободят от противодействащите сили на квадрата, хората поставят върху покрива на къщите си триъгълник (26). Мансардният покрив на къщичката е комбинация от два триъгълника, което му дава възможност да се впише много меко в средата (27).

Кръгът е фигура, на която всички крайни точки имат еднакво отношение към централната точка. В живота на кръга (28)  няма противоречия. Ето защо първоначално Учителя има идея за застрояването на Изгрева в концентрични окръжности (29). В центъра са салонът, библиотеката и двуетажно общежитие с по две стаи, кухня и тоалетна за семейните и по една за самотните възрастни братя и сестри. На първия етаж има помещения за разни занаяти. Наоколо са разположени в полукръгове къщите на братята и сестрите сред парцели от около декар (30), със зеленчукови, овощни и цветни градини (31). Тази идея не е била осъществена... В началото салонът има прозорци с четвъртита форма, но после, по указание на Учителя, те са преправени на полукръгли, с очертание като слънце (32). Това кара салона да грее, да топли психически, макар и с еднокатни прозорци. Балкончето на горницата също в началото е четвъртито, но по-късно е преправено на полукръгло. Арковидни са горните прозорчета на къщичката на Стоянка Илиева, таванът й е сводест (33), стъпалата пред вратата и пред входа на салона също са полукръгли в план.

Геометричните фигури, формите, цветовете, особено чистите спектрални цветове (34), числата и техните съотношения, музикалните тонове и техните отношения са живи същества, велики принципи в природата. Учителя дава техния вътрешен смисъл. Те са азбука на една велика книга, която човек трябва да знае да чете, за да осмисли живота си. За да се възпитава и развива човек в духовно отношение, трябва да се стреми да наблюдава и съзерцава красивите форми, защото те са израз на Божествените сили и идеи, а всяка уродлива форма е носител на низши сили. И когато човек носи в ума си известни форми, с това той се свързва със силите и идеите, които стоят зад тях, и тогава те неизбежно му влияят според своя характер. Красотата се предава чрез етерното тяло на душата и тя расте.

 

  1. Всяка човешка дейност изисква известно пространство, аналогично по архитектура с функцията на тази дейност.

Например обемът, формата и материалите на театралната зала са едни (35), а на кухнята в жилището (36) – съвсем други. В християнските храмове има степенуване на обемите (37) – там постепенно се навлиза във все по-високи и по-високи пространства, докато настъпи кулминационния момент, заложен като идея под центъра на най-високата точка – зенитът на купола. Куполът (38)(39) като форма е копие на небесния свод (40), на човешкия череп (41), на земното кълбо (42), на Слънцето (43), Луната (44), звездите (45) и пр. Изгряващият слънчев диск (46) недвусмислено ни посочва най-съвършената форма. Когато все пак говорим за архитектура на помещение, в което да функционира духовен живот, молитви, песни, чете се и се „дъвчи” Божественото Слово, какъв по-естествен и близък до природата обем може да има от този на купола (47)(48)? Нима нашият най-високоорганизиран орган – мозъкът – живее в стоманобетонни правоъгълни панели? Коя е тази сила, която е вкарала човека във фарадеевия кафез на стоманобетонните съркофази (49) и вместо да издига духа му до висините на творението, издига физическото му тяло (50) на стотици метри над земята с обещанието, че ще живее при боговете и едва ли не като тях? – Отговорът е ясен. Ние не отричаме техническият прогрес, защото той е необходима фаза в еволюцията, но не можем да се съгласим с противоестествените и антихуманни форми, размери и конструкции. И коя е тази сила, която може да изкара човека от затвора, построен със собствените му ръце? – (51)(52) Духът на Истината, Който работи усилено над всяка душа.

 

  1. Материалите, с които си служим, трябва да са чисти, безвредни и близки до природата. Както е добре на тялото си даваме чиста храна (53), така е добре и да му осигуряваме дом, построен с естествени природни материали – дърво (54), стъкло (55), глина (56), слама от житни култури (57), плет (58), кирпич (59), пресовани земни блокове (60), трамбована пръст (61) и др. Вредни за човека са метала (62), камъка (63), изкуствените материали (64).

Къщичката на Стоянка Илиева (65) е изцяло дървена, не е боядисана нито отвън, нито отвътре. Подът е от чамови дъски, също небоядисани. Учителя загатва за материал, подобен на стъклото, който може свободно да се моделира, за къща от светлина (66), за къща необикновено фина (67), нямаща нищо общо със зловонието на съвременните сгради.

Не е достатъчно само да имаш къща, но трябва да знаеш, как да я направиш и от какъв материал. Тогава кои къщи ще бъдат най-здравословни? Желателно е в бъдеще къщите да се правят от стъкло (68) – цялата къща да бъде стъклена (69)(70). Здравословно е човек да живее в стъклена къща (71). Това изисква бъдещата хигиена. Ония, които нямат днес къщи, в бъдеще им пожелавам да имат стъклени къщи (72)(73), хубаво уредени (74)(75).

От стъкло ще има за в бъдеще, от хубаво прозрачно стъкло, през което светлината да може да минава. Ще турим малко тънко платно (76), с което да регулираме светлината вътре, ако искаме повече или по-малко светлина.  

Та казвам: като правим къща, да не я правим с един прозорец, но да направим къщата от стъкло, че и целият покрив да бъде стъклен (77)(78), та слънцето да иде отвсякъде. То е Божественото. Отгоре, отдолу, отвсякъде иде светлината в Божествения свят.  Подът може да го направим, какъвто и да е.”

 

  1. Хигиена на дома. Домът трябва да е светъл, проветрен, измит и нареден – в пълна хармония и съответствие с четирите стихии: Огън, Въздух, Вода и Земя - „светъл” – стихията Огън, „проветрен” – стихията Въздух, “измит” – стихията Вода и „нареден” – стихията Земя. Още домът трябва да е топъл – Огън, просторен – Въздух, чист – Вода и удобен, комфортен – Земя.

„Къщата ви така трябва да е построена, че да влиза отвред слънчевата светлина. За в бъдеще зданията и къщите ще се строят целите прозрачни, остъклени (79), ще бъдат кръгли, че от всички страни да влиза светлина (80).”

Аз не съм за онези къщи, направени от камъни (81)(82), те не са хигиенични. Не съм и за тухлените къщи (83)(84) и те не са хигиенични. Има една статистика , която показва, че всяка една къща, докато стане добра за живеене, най-малко 100 души трябва да умрат в нея. Вие, за пример, направите една къща от камъни (85), но тия камъни просмукват живота на хората. Или вие направите от тухли една къща, много хора могат да умрат. И кой как влезне в нова къща, все ще заболее. Казват: „Урочасан е той.” Няма никакви уроки. Тази кал съдържа единия живот. И ако не разбирате единния закон, тази кал използва вашата енергия и вие ще отслабнете. И казвам тогава: на вас не ви трябват такива кални къщи (86), за предпочитане е една къща, направена от дървета (87), защото животът на дърветата е малко по-висок. И дървените къщи (88) са по-здравословни. От хигиенично гледище дървените къщи (89) са по-хигиенични. Ще дойде ден, когато ще секат дърветата, независимо от това, искат ли те, или не искат. Според мене, дървените къщи (90) са по-здравословни от каменните. Къща, направена от вековни дървета (91), предава нещо ценно на човека. Идеите му стават устойчиви, здрави, както материалът на неговата къща (92).

Бъдещите къщи ще бъдат такива, че нечист въздух у тях няма да се задържа (93). Прах в тях няма да има (94). Счупените линии също няма да ги има (95)(96)(97)(98)(99)(100). Като влиза светлината в тях, пречупванията ще стават правилно (101).

Тъй, както се градят сегашните къщи, те са създали най-големите злини на хората. Такива са моите наблюдения. Това не става от зла воля, но от незнание, от недоимък.

Старите къщи на хората трябва да се заместят с нови, направени по нов, по модерен начин (102)(103)(104). Новите къщи трябва да се правят по нов начин(105)(106). Сегашните къщи са по-хигиенични от старите, а бъдещите трябва да са по-хигиенични от днешните. Докато не напуснете старите си къщи, вие никога няма да влезете в новите. Напуснете старите, нехигиеничните си къщи и влезте в новите (107), които са светли (108), просторни (109), хигиенични (110). За да стане това преместване, вие трябва да прилагате. Без приложение няма постижение. Не можете да живеете в стари нехигиенични къщи и да искате да бъдете здрави. Мрачно ви е. Я съборете тази къща (111), направете нова (112), турете добри прозорци и ще влезе светлината (113). Всичките си пари похарчете, но направете нова къща с големи прозорци и живейте не в избата, а в горния етаж. Светлината е необходима, защото тя оплодотворява, прави плодът да расте, да се развива.

Ще дойде ден, когато, след като живеем по 10 години в една къща, ще я съборим, за да направим нова. Старата къща, в която сме живели 10 години, е пълна с лоши мисли. Като се карат мъже и жени, трябва да изгорят старата къща и да направят нова; като се скарат учители и ученици в едно училище, трябва да изгорят това училище и да направят ново.”

 

  1. В Словото къщата съответства на тялото на човека. Отделните й елементи представляват частите му. Огнището (114) е сърцето. Прозорците са пролуките (115), през които се осъществява обмяната с външната среда: понякога те представляват очите, а кепенците (116) - клепачите, разтворени за светлината на истината, друг път са порите на тялото, приемащи енергии от космоса. Вратата (117) е устата: всички същества имат уста, за да се хранят и отвърстие, за да се освобождават от ненужните вещества, а къщата има главна и второстепенна врата. Основите (118) са краката. Коминът (119) и кюнецът (120) най-често са свързани с отвъдното. Килерът (121) символизира материалните достояния на човека, изобилието, таванът (122) - нематериалните придобивки (123). Както в организма има важни центрове, които не бива да се подпушват, така и в къщата има места и центрове, които трябва да се познават и поддържат, за да не се позволява затлачването на енергиите в тях. Покривът (124), който представлява главата, символизира завършеност, цялостност. Моментът на приключването на строителните работи по покрива (125) бележи началото на живота на къщата (126), нейното раждане. Тъй като сградата повтаря мирозданието и е своеобразен център на света, този момент представлява начало на ново време, нов цикъл за нея и за обитателите й.

 

  1. Всяко дело по проектиране и изграждане на къщата трябва да започва и завършва в определено време, така че да се избират най-благоприятните космични и природни условия.

Съобразяването с космичните течения и радиации съкращава сроковете на изграждане на постройката – с минимални енергийни разходи се постига максимално удовлетворителен резултат.

Брат Сава (127) започва градежа на къщата си на 30 май – тогава Слънцето е в съвпад със звездата Алдебаран (128), наричана в древността Щастливеца – най-ярката зезда от съзвездие Бик (129), намираща се върху лявото око на бика. Завършва грубия строеж след половин година, когато Слънцето прави съвпад с Антарес (130) – най-ярката звезда от съзвездие Скорпион – около неговия рожден ден, който беше на 30 ноември (131), а 30 е щастливо число за българите. Антарес в древността (132) е бил символ на смелия войн, но когато точката на прецесия минавала през тази звезда, която е близо до еклиптиката, бил най-тъмния период на човечеството.

Изграждането трябва да започва в добър час и на добро място, в добър ден, месец и сезон, при най-подходяшо време (133). Ако в годишния хороскоп на стопанина (солар или слънчева революция) има ред индикации, показващи градеж на къща, това означава, че моментът е подходящ - личната енергетика на човека ще вибрира в съзвучие с енергията на космоса и ще се постигне максимален резултат при минимален разход на енергия – особено ако и транзитите и дирекциите показват недвусмислено същото. Всеки човек, всяка фирма, всяко съдружие, братство, общност, държава, си има хороскоп, построен по точното време на раждане. Нищо в живота на човека или обществото не е случайно – това, което е долу, е отзвук на това, което е Горе.

 

  1. Архитектурата и колективното съзнание.

„Ни най-малко не съм съгласен да се строи на Изгрева така, както сега. Казах да се купи земя и да се направят две здания, извити в два полукръга, ориентирани срещуположно, но вие прибързахте и на тяхно място си направихте малки дървени къщи (134)(135). Иначе щеше да има доста широк двор с градина и при едно общо отопление в сградите щеше да се направи икономия, а и така щеше да бъде по-хигиенично. За да се направи един малък опит с такова строителство, трябват 25 милиона лева златни или 750 милиона лева. За да се застъпят тук всички науки и изкуства, необходими са музикални салони, ателиета, лаборатории и една обсерватория за наблюдение на небето с метеорологическа станция – това ще бъде образец. За целта ни трябват най-малко хиляда декара земя, насадена с овощни дървета, като част от нея да се употреби и за малко земеделие и пчеларство. Такъв опит може да се реализира и някъде другаде (Например в Даманхур – Индия (136) и Ауровил – Италия (137)). Но ако направим този опит днес, то държавата може да ни подозира – трябва едно общество на свободни хора. Изгревът е много широко понятие, може да се реализира там, където има условия. За духовни колонии нека да се избират хубави места на Земята (138) и да се строят малки общежития, но без заем. Погрешка е, че едни уповават само на физическото, други – само на духовното, а трети – само на умственото, а трябва едновременно да работим с физическото, духовното и умственото тяло.”

„Първото нещо, което се изисква от учениците, за да се образува една комуна, е високо съзнание. Събират се заедно, за да си помагат взаимно. В много комуни, старите взимат инициатива за всичко. Те искат да заповядват на младите и то, в името на Бога. Всеки иска да прокара свои възгледи, да се наложи на останалите. Той твърди, че Духът му казал така. Други говорят от мое име и казват: Учителят каза така. Като ги слушат, някои възразяват: Чудно нещо - Учителят казва на тях едно, на вас – друго. Какъв Учител е този? Питам: Защо не проверите това с мене, да чуете, какво съм казал и какво не съм казал? Сега съм на земята, между вас, лесно можете да проверите всичко. Друго нещо е, ако съм на онзи свят.”

 

Полезни правила и изисквания при построяване на дом:

На всички съвременни хора по целия свят казвам да не правят високи къщи, защото няма да мине много време, земната кора ще претърпи големи огъвания, и от тези къщи нищо няма да остане. Всички високи къщи ще се съборят, камък няма да остане от тях. Къщите, които за в бъдеще се строят, трябва да бъдат най-много един етаж и половина високи и не много масивни, защото ще се разсипят. Иде време, когато земната кора ще се огъва, а заедно с нея и вие ще се огъвате.

Ако бях на ваше място, като градя една къща, ще повикам някой да изследва дали има вода под къщата. Ако тече вода, никога няма да направя къща на това място. Ще избера там, дето не тече вода. Защото нещастия стават. Някой път, за в бъдеще, хората ще градят къщите си разумно. Няма да градиш където искаш, но ще градиш разумно.

 

• Основното изискване към къщата е да съответства на човека, да отговаря на едно вътрешно състояние в него.

• Изграждането трябва непременно да започне на добро място и в добър час. Условията да са благоприятни, времето - хубаво.

• Майсторите трябва да работят с любов и добро разположение: цялото време, когато се гради къщата, да пееш, да си весел. Къщата на Темелко в Мърчаево е строена от трънски майстори с песен и Учителя с радост приема да живее в нея.

• Да не се строи с пари, взети от болен човек. Тези средства могат да се използват за издаване на книги или за каквото и да е друго нещо, което не засяга отблизо човешкия живот.

• Най-добре е материалът да е дърво - най-добрият проводник на природните електричество и магнетизъм. Самите материали да са нови и здрави, но от старото може да се ползва пригодното.

• Необходимо е да се внимава откъде са взети материалите - в тия камъни, в тия дървета е скрита специфична Божествена енергия, и като се докосваме само до тях, тази енергия минава в нас.

• Градежът следва да се извършва по определен план, всички размери и броят на елементите (прозорци, врати, подпори, греди и т. н.) да са осмислени номерологически, даже и талпите да са номерирани, защото Бог не обича неопределените неща.

• Формите трябва да са прости, но красиви. Колкото по-красива е къщата, толкова по-разумни същества живеят в нея. Желателно е острите ръбове да се избягват и да се търсят заоблени форми. „Параходът" на стенографките на Изгрева е с полукръгло очертание от едната страна.

• Сградата трябва да се изолира от терена, защото черната ложа, която е в центъра на земята, обира всички енергии. Бараката на Стоянка Илиева е леко издигната (фиг. 4), а пространството под нея е оставено незапълнено.

• Къщата да е много светла - с големи прозорци. Аз бих казал, че даже и покривите ви трябва да бъдат стъклени. Ако къщите ви са направени така светли, вашите форми ще бъдат видоизменени и вие ще станете много красиви. Къщичката на Стоянка Илиева има необичайно много, даже съвсем неочаквани прозорци, както по фасадите, така и по вътрешните стени - на нивото на очите и високо под таваните, което я прави необикновено светла, сякаш изтъкана от светлина. „Параходът" на стенографките е известен с голямото си стъкло на тавана.

• Необходимо е къщата да има големи врати и голям комин за правилна обмяна и добро проветрение.

• Не е нужно къщата да бъде голяма - достатъчна е за всеки човек една хубава стая, изложена на слънце... Но вкъщи трябва да има простор: свободата не може да се прояви на тясно място, в една тясна стая.

• Мебелите да са правилно ориентирани, особено леглото и работната маса, защото на тези места ученикът извършва духовна работа и се задържа най-дълго време. Креватът трябва да е по средата на стаята, а вие да спите в нещо като люлка. Спи ли човек на неподвижен креват, става нервен, сприхав, недоволен, упорит... Туй е една окултна тайна. Защото някой път става спор вкъщи. Вие си построявате къща, но като не знаете окултните закони, вие построявате къщата в такава посока, че не може да става бързо връщане на електрическите течения.

• Пред къщата трябва да се развие голяма градина - най-малко хиляда квадрата.

• Желателно е около къщата да няма ограда. Ако ние заграждаме с плет, със стени нашите къщи, мислите ли, че онези, които ни обичат, няма да турят такава ограда около нас?

• Не се препоръчва разполагането на сградата прекалено близо до други къщи - само тогава съседите ще живеят добре и ще се разбират помежду си.

Използвани са цитати от Словото на Учителя и от темата за окултната архитектура на арх. Наталия Попова

Заб.: Целият материал, съпътстван с нагледни изображения може да се изтегли по-надолу във формат пдф.