Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

„ До всички, които знаят, че за да има река, трябва да се пази извора”

Част от отчетен доклад, изнесен в края на мандата ми като ръководител на Братската общност във Варна /2003 – 2004г./ В него съм споделил непреходни за мен констатации и съм изразил своето мнение по някои, явно, все още актуални въпроси, вълнуващи както мен, така и голяма част от братята и сестрите, съпреживяващи процесите в Общество Бяло Братство – България.

В първите дни след избирането ми през 2003г., се заинтересувах от статута и структурата на Братството като  общество. Отговорите, които получавах бяха общо – взето „ами…прочети устава”. Когато търсих устава, други ми казваха – какъв устав, той е приет проформа /???/. В резултат от моето търсене, все пак получих едно копие от София, в което ми направи впечатление следното:

глава “ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, т.2.1.: Общество Бяло Братство е юридическа личност със седалище в гр. София.

глава “ОРГАНИ”, т.10.: Общо събрание, Управителен съвет, Комисии.

глава “ОБЩО СЪБРАНИЕ”, т.11.1.: Общото събрание е върховен орган на Общество Бяло Братство, който се състои от членовете на УС, ръководителите на регистрираните Братски общности в страната, председателя на КРК.

глава “УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ”, т.18.1.: Управителния съвет се състои от 7, или 9 лица: председател, зам. Председател, секретар и членове.

т.18.2.: Председателят на УС е и ръководител на БРАТСКАТА ОБЩНОСТ В СОФИЯ.

т.19.: УС е изпълнителен орган на ОС …

т.19.4.:УС управлява финансите и имуществото на Общество Бяло Братство и предоставя стопанисването му на съответните БО…..

/…и никъде нищо изписано за някакъв върховен братски съвет …/

И още – на въпроса ние религия ли сме, или учение, получих следния отговор: „Ние сме учение, но сме регистрирани като религиозна общност /деноминация/ заради имотите, които можем само така да запазим”. И когато ме питат приятели и познати: „А бе, вие религия ли сте, или учение”, се налагаше да отговарям: „Ами религия, официално, обаче иначе не сме...” което по същество си е едно срамно увъртане, една скрита, грижливо опакована и облечена в целофан ЛЪЖА.

Известно е,  как веднага след отнасянето на Учителя все още верните и все още помнещи заръките Му ученици – ръководители на Братски групи от страната - се събират и решават да се създаде Върховен Братски Съвет с членове единствено ръководителите на Братски групи. Това решение, според мен, е най – близо до Принципите на Учението за работа в единство, взаимопомощ, братска Любов и справедливост. И ако се налага да се приема някакъв устав, то той ще бъде много кратък и ясен, даже не устав, а един правилник за съвместна дейност на верига от хармонични групи /регионални братски общности/. Този братски съвет не е необходимо да има постоянно седалище, както и избиран с мандат от три години председател. Председателят може да бъде избиран, примерно, на ротационен принцип на заседание около 21 септември всяка година.

По този начин всички братски групи ще бъдат равноправни членове на една справедливо създадена и справедливо ръководена Единна Братска общност, или по друг начин казано, на една Верига от автономни Братски Духовни Общности, които ще се чувстват не като различни части от едно тяло, главата на което е в София, а като пълноценни самостоятелни организми, обединени идейно и Духовно от Един Учител и от Едно Дело. Тези Общности ще притежават както организационна, така и финансова свобода на Духовна и светска изява, както и произтичащите от това отговорности пред гражданското и финанасово законодателство, като периодично ще се провеждат заседания на Върховния Съвет за хармонизиране на целите и задачите.

Когато определена Общност има празник, или организира общобратско мероприятие, или има нужда от финансова помощ, след решение на Върховния Съвет се открива специална за целта банкова сметка и всички групи, които имат възможност извършват целеви банкови преводи.  Така виждам аз организационната структура на настоящото Общество Бяло Братство след неминуемата му трансформация и само в такъв равноправен Духовен колектив мога да работя и служа с вдъхновение

В същото време, когато се сблъсквах с описаните в началото странни условия за водене на пълноценен братски живот, започнаха все по натрапчиво да ме занимават някои въпроси, като тези например: Защо повечето от сестрите и братята живеят на ръба на битовата беднота. Защо, след като имотите на Братството, след като са били свързани с най-чистите пориви на братския живот от времето на Учителя, сега са повод за изкусителни страсти? Защо в района на Свещените Седем Рилски езера се съсредоточиха туристи, повечето доведени от обикновено светско любопитство, което направи Лагера резерватна зона, временно обитавана от странни хора, а Паневритмията – шоу за медийни изяви? Къде останаха мистичното тайнство и свещения трепет от звучащата, вибрираща тишина, в този свят за Учителя кът? И защо изобщо възникват тези и много други въпроси, след като мислите и разсъжденията ни уж са вдъхновени от Великото Космическо Учение на Учителя Беинса Дуно и след като се водим негови последователи? Защо благата, с които Духът на Истината би възнаградил своите верни ученици са така оскъдни?…Много защо, а отговорът е един – не защото благата ги няма, а защото торбата ни е скъсана. На дъното на торбата на Истината има дупка, която никоя друга сила не може да пробие, освен лъжата /за която споменах по – горе/ – дали е умишлена, допусната от материалистично хитруване и шикалкавене, или от невежество – все е ЛЪЖА.

Тази дупка братството само си я е пробило и докато не се открие начина за нейното закърпване, или за тоталната смяна на торбата, успехите ще идват изключително трудно.

Вече много говорих за моята идея за лъжата и за необходимостта от пререгистрация на Общество “Бяло Братство”- България, като най – важната стъпка към възвръщане доверието на Учителя. Тук искам да отбележа, че моето участие в повдигането на този въпрос е само в начина на тълкувание и поредното, за кой ли път, поднасяне на проблема с вероизповеданията и мястото на Общество Бяло Братство в него, а самият той, като проблем е разискван многократно от братя и сестри, милеещи за чистотата на извора на Любовта. Чел съм, например, пълния текст от предложения за редактиране на проектоустава на Братството, направени от брат Христо Маджаров, и отговорно мога да ви заявя, че ако тогава са се били вслушали в неговите мъдри и достойно отправени съвети, положението в момента нямаше да е такова.

Та, да се върна на моето становище относно регистрацията на Общество Бяло Братство.

Ще започна с някои факти.

В началото общността около Учителя се е именувала „Общество за повдигане религиозният дух на българский народ”. Логично е да се мисли, че щом самият Учител е приел това име, значи е нямал нищо против религиите. Да, така е, защото „религия” е свята дума, тя съдържа в себе си същността на израза „живот в единство, в служба на Бога”, поради което има Божествено съдържание. Но поради „патентоването”на този израз от определени кръгове самозвани правоимащи, в далечната, раннохристиянска епоха, смисълът на термина, който не е даден, а излъчен от деянията на Христос, състоящ се в свободното, хармонично и равноправно братско служене на Единните космически закони и наЕдинния ни Отец, се редактира в свободно, хармонично и равноправно, братско служене на .......... божиите пълномощници. От тук нататък започва злоупотребата с този термин „религия”, което е последвано от дистанцирането на истинските християни от лъжливите, на самоуверените от самонадеяните, на достойните за Божия Слава от недостойните. Ето тази малка корекция в тълкуването предизвиква Богомилската реакция и точно в подтика към нейното осъзнаване се корени и първият етап на Духовния замисъл на Учителя –

УРОК ПЪРВИ: тихо, спокойно и необезпокояван от външни сили Той успява да изтегли по – будните религиозни души от църквата, основавайки „Общество за повдигане религиозният дух на българский народ”, и също така тихо и спокойно поема втората фаза от работата с душите –

УРОК ВТОРИ: разораването и засяването на събудените с житните зърна на чистото езотерично християнство. И вместо да се втурне в доказване на опорочения смисъл на термина „религия”, Учителят смело се отказва от него – преименува Обществото във „Верига” и предупреждава тези, които могат да чуват и да прилагат: „…ако направите от моето учение религия, аз ще се откажа от него”, в което аз виждам предупреждение, да не се обръщаме назад, защото ще се превърнем на сол. След години настъпва и третия етап от реализиране на Духовния замисъл на Учителя –

УРОК ТРЕТИ: събиране на реколтата, равносметка и подбор. Тогава вече, когато са създадени вътрешни условия за работа в хармония и разбирателство, Учителят се разделя с термина “Верига” и основава един земен модел на Всемирното, Космическо Бяло Братство, нареченоДуховно Общество Бяло Братство, в което попадат оцелелите - онези души, които са дали най добрите плодове и които ще положат основите на Новата религия.

Та, като кратко обобщение на казаното за религията, Учителят ни дава модела на тристепенната проекция на еволюционната спирала на Космическото общество на добрите хора –

1. в началото е религиозния етап;

2. след неговото деградиране идва подбора на верните за повдигане религиозният им дух и основаване на Веригата от хармонични групи /общности/;

3. след създаване условията за утвърждаването на Нова култура, се създава Общество, земно проявление на Всемирното Бяло Братство;

4.  възцарява се Новата религия, проявена от това Общество. Този етап 4. е краен, защото затваря един цикъл, но всъщност се явява етап 1. от Нова епоха. И така – по безкрайния път на спиралата…религия, верига от хармонични групи /общности/, братство /носещо и прилагащо нова култура/, нова религия, верига, братство, нова религия, верига, братство …и така до неподозираните от нас форми и висоти на Душевна чистота.

Та ставаше дума за лъжата, за дупката в торбата на Истината, през която изтича благословията на Учителя…тази лъжа, която се съдържа в нашето официално самопризнание, че принадлежим към религиите и неубедителното ни шикалкавене пред някои от органите на държавната власт, пред роднини и познати, че сме такива само официално, ама всъщност не сме. Точно на този етап от модела, който разгледах по – горе, Учителят се отказва от религиите и започва индивидуална работа с душите в хармонични групи, обединени в единна Верига. /вижданията си за организационното решаване на този въпрос вече изложих пред вас, когато обсъждах устава/. При сегашните условия тези хармонични групи могат да бъдат различни общности, или дружества с нестопанска, или идеална цел, регистрирани извън закона за вероизповеданията, свързани с изучаване и прилагане на общото за всички Учение на Учителя Беинса Дуно. Как ще стане – питат някои – това е невъзможно – ами имотите…ами издателството…ами Рила…На тези въпроси отговарям така:

От край – време има една практика, при която, ако всичко е проведено честно, резултатът е непоклатим  пред закона – унаследяването на имоти от наследници след отваряне на завещанието. За тази цел нашето Братство трябва да си избере нов управителен съвет, който да е убеден единодушно в това, което предлагам. Преди всичко трябва да се излъчат от братските общности такива делегати за извънредно Общо събрание, които да изберат нов Управителен съвет, който да е наясно със съдбовната мисия, която ще е призван да изпълни. Та, с решение на този УС:

а/ да се предложи на всички Братски общности в България да се пререгистрират като самостоятелни общности /малки хармонични групи/ за /примерно/ Нова Духовност и Култура, без централно ръководство, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с всичките произтичащи от това права и задължения, включващи и липсващите сега финансова самостоятелност и управление на имотите /Устав на ОББ, гл.УС, т.19.4/.

б/ След приключването на пререгистрацията на желаещите, УС обявява за свои юридически правоприемници всичките хармонични групи /както баща децата си/ и им завещава имотите и цялата си останала собственост, попадащи в техните региони.

в/ След  приключването на всичко това идва място на примера за саможертва – Управителният съвет достойно да се саморазпусне. /Този върховен акт на саможертва може да се извърши на връх Мусала./

Тогава всички правоприемници ще си приемат правата по стопанисване на признатата им братска собственост до по – добри времена.

С цел спасяването на Рилската лятна школа, а и защо не за създаването на нови такива школи и центрове по други свети места в Родопите, Витоша, в Балкана…, може да се обособи отделна хармонична група, която да се занимава с издирване, проектиране, строителство и стопанисване на Братски центрове, която да се самоиздържа, както всяка друга група от Веригата. Веднага искам да отбележа, че по този начин няма да може да се реши въпросът с издателската дейност, защото, ако тази група ще се занимава само с преиздаване Словото на  Учителя и някой – друг календар, и ако върши това по Божествените закони, тя трябва да фалира.

Моето скромно мнение е, че издаването, преиздаването и популяризирането на Словото и музикалното наследство на Учителя, не е морално да бъде средство за препитание и реализиране на бизнес – печалби. С това трябва да се занимават братя и сестри, реализирали достойно древните си опитности и знания, за което са възнаградени от Бога на светски план и са финансово обезпечени, които с доброволни дарения, с благодарност, признателност и Любов към своя Висш Работодател, ще реализират тази издателска и просветителска дейност. Дарителят заплаща труда на техническите изпълнители – и толкова, а продуктът се подарява. Той ни е даден даром и даром трябва да се разпространява. Пък ако толкова е необходим контрол по издаването на Словото, нека се регистрира Издателство към Веригата, но на всички да им е ясно, че там от преиздаване няма да се печели за хляб. Който твори по законите на Учението, който реализира лични способности, дарби и таланти, той нека печели, но който преиздава и разпространява наготово – не! Знаем, какво е казал Христос за търговците и храма…Някой беше уподобил личното облагодетелстване от преиздаването  с печатането на фалшиви пари…

 За координиране на индивидуалната работа в светлината на единството ни пред Бога и Учителя и за осъществяването на съвместни задачи и мероприятия с общобратско значение, ще се събира ежемесечно Съвет за хармонизиране между всички групи, в който ще участват само ръководителите на хармонични групи, без постоянен председател, който ще определя общите задачи в светлината на постоянното служене на Невидимия Ръководител на Веригата от хармонични групи и на Съвета за хармонизиране – Учителя Беинса Дуно. Когато се налага, за нуждата на организирането на Общи събори, за посрещане на гости от чужбина, и за  възникнали други финансови нужди в някои групи, вече споменах, но напомням, Съветът за хармонизиране, след преценка важността на потребността, ще разреши откриването и обявяването по групите на целева банкова сметка. Сега сме в периода на Веригата, а за да достигнем до правото достойно пред Учителя и благословени от него да основем Духовно Общество Бяло Братство и да си избираме ръководства, и да служим всеотдайно и с много Любов само на Него, пряко, без посредници и самозвани лидери, трябва още много да работим преди всичко върху себе си. С това право може да ни удостои само Той, и то ще ни бъде дадено едва тогава, когато го заслужим. Чак тогава, когато по брънките на Веригата бъде създадено това Велико Общество на добрите хора, ще може достойно отново да се наречем религиозни и да споменаваме думата “Религия” без притеснение. В този смисъл Учителят казва: “…Братството е условие за идването на Любовта между хората. В бъдещата религия всички хора ще бъдат родени от Бога, ще съставляват едно голямо семейство. Всеки ще бъде готов да се жертва за другите. Тогава няма да срещнете човек, който да се нуждае от нещо”.

И накрая, като последен пример за непреходния символизъм на дадения ни от Учителя модел на тристепенната проекция на еволюционната спирала на Космическото общество на добрите хора, ще посоча паралелно цикълът на проявлението на човешката Душа и на Христовия Дух, на земен план:

- въплътяване и раждане - нов религиозен етап, на ново еволюционно ниво /Рождество Исусово/

- пречистване от пубертета и посвещение – създаване на Веригата от хармонични групи, /проява на Христовия Дух/

- проявление и реализиране на качествата, край на това прераждане – Духовно Общество, земно проявление на Всемирното Бяло Братство, подготовка за нова еволюционна форма /деянията на Христос, разпятие/

- резултат от прераждането, тържество на Душата, подготовка за новораждане  - възцарява се Нова религия, /Възкресение Христово, разпространяване на Учението по света, навлизане в новия религиозен етап, на ново еволюционно ниво/.

Обични братя и сестри, с изнесеното по – горе не си поставям за цел да  налагам стратегия и тактически стъпки за нейното реализиране, а само споделям своите убеждения, които са формирали сега, и ще определят занапред моето верую. И тъй, като съм убеден във верността му, не бих му изменил и в бъдеще.

Бих  се радвал, ако се съберем съмишленици, което ще е гаранция за плодотворна бъдеща съвместна работа.

С това приключвам. Бих желал всичко, изписано до тук поне да послужи за размисъл и ако бъде прието, да се поздравим в близко бъдеще с тихо и мъдро учредяване на  центрове по местоживеене в страната, по възможност обособени от сегашните братски групи, обединени във Верига от хармонични Общности за Нова Духовна Култура в България, координирана от Върховен хармонизиращ съвет.

Учителя се радва, когато служим на чистотата и Истината.

Много светлина по пътя!

Иван - Варна