Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

І. Ползата от наблюдение на небето.

Провидението нареди да има ден и нощ и през нощта да е тъмно, за да виждаме звездите, защото това действа възпитателно. Чрез гледане на звездите ние се свързваме с Вечното, с един свят на велика хармония и красота, с мислите на Светлите същества, които ги населяват. И това ни повдига и облагородява. Това ни дава подтик да живеем за нещо възвишено.

Всички трябва да работите усърдно в сегашния си живот, за да си създадете благоприятни условия за бъдещето. Да допуснем, че вие излизате вън от стаята си, за да наблюдавате звездите по небето. След като наблюдавате по този начин небето месец-два, астроном ще станете ли? – Няма да станете астроном, но все пак ще придобиете нещо ново. Наблюденията, които правите по небето, ще внесат някакви неопределени идеи, които след време обаче ще се уяснят. Значи дълго време трябва да се наблюдава и изучава небето, за да се разбере какво носи то за човека. Някои казват: „От толкова години изучаваме новите идеи и още не сме ги изучили напълно.“ Казвам: много години, много векове още има да ги изучавате, докато ги изучите и разберете напълно. От толкова години насам съвременните учени изучават небето, но още не знаят дали има живот на Слънцето, на Марс, на Венера и на другите планети. Те знаят какви елементи има на тия планети или каква светлина имат те, но какъв е техният органически състав, какви организми живеят там – това още не е известно.

И на вас много неща са неясни; за да се изяснят, умът ви трябва да лети, да се качва в по-високи сфери. Когато излизате вечер да наблюдавате звездното небе, вие виждате звездите, но не ги познавате, нищо не знаете за тях. За да разберете нещо повече, умът ви трябва да лети, да се качва високо в небесното пространство. 

Вие трябва да съблюдавате в живота си вашата пролет. Когато Бог ви даде една хубава пролет, работете. Когато ви даде хубаво лято, работете. Когато ви даде хубава есен, работете. Когато ви даде хубава зима, работете. И добра зима има. Работете през есента, да съберете всичките плодове. Съберете житото и го турете в хамбарите си. Зимно време ще се заемете да четете, да наблюдавате небето. Всеки от вас трябва да има по един телескоп, да наблюдава небето. Ясните нощи са за наблюдения. После, с хурката може да предеш, с четката може и да рисуваш, с иглата може да плетеш и да шиеш. Зимно време се пишат хубави писма. Като гледаш снега отвън, ще наблюдаваш, ще описваш какви са външните условия. Ще описваш какво става с растенията

Ни най-малко не съм съгласен да се строи на Изгрева така, както сега. Казах да се купи земя и да се направят две здания, извити в два полукръга, ориентирани срещуположно, но вие прибързахте и на тяхно място си направихте малки дървени къщи. Иначе щеше да има доста широк двор с градина и при едно общо отопление в сградите щеше да се направи икономия, а и така щеше да бъде по-хигиенично. За да се направи един малък опит с такова строителство, трябват 25 милиона лева златни или 750 милиона лева. За да се застъпят тук всички науки и изкуства, необходими са музикални салони, ателиета, лаборатории и една обсерватория за наблюдение на небето с метеорологическа станция – това ще бъде образец. За целта ни трябват най-малко хиляда декара земя, насадена с овощни дървета, като част от нея да се употреби и за малко земеделие и пчеларство. Такъв опит може да се реализира и някъде другаде. Но ако направим този опит днес, то държавата може да ни подозира – трябва едно общество на свободни хора. Изгрева е много широко понятие, може да се реализира там, където има условия. За духовни колонии нека да се избират хубави места на Земята и да се строят малки общежития, но без заем. Погрешка е, че едни уповават само на физическото, други – само на духовното, а трети – само на умственото, а трябва едновременно да работим с физическото, духовното и умственото тяло. 

ІІ. Разговор с Учителя за звездното небе и неговите жители

Онази вечер небето беше удобно за наблюдение. Учителя изкара телескопа на площадката пред приемната стая. Бе станало 21 ч. около Учителя се събрахме около петнадесет души. Наблюдавахме циркусите и планините на Луната, а и няколко планети. После почна разговор. Стана въпрос за населеността на небесните тела. 

Хотелите през известни сезони са по-населени, а в други – не толкова. Учените хора не знаят кога се населяват планетите и кога не. Във всички планети има живот, само че в някои животът е видим, а в други – невидим. 

Една сестра попита: „Как изглеждат Съществата в онези светове?“ 

Та вие сте били там! Всеки човек, който има честолюбие, е бил в Юпитер. Всеки, който духа тиквите по плета, е бил в Сатурн. Всеки, който обича да воюва, да спори, е бил на Марс. Ние виждаме само физическите планети, виждаме само резултатите, а причините – не. 

Често излизайте да наблюдавате Сириус. През юли и август той изгрява на изток известно време преди изгрев Слънце, а през пролетта – вечер. И всеки, който е чувствителен, при съзерцанието на Сириус ще усети, че в него затрептява една тиха Радост. Тази Радост е предчувствие на онова велико щастие, което очаква човека, когато отиде да живее в Сириус. В Сириус има по-усилен живот, отколкото в Слънчевата система, защото е по-напреднала като система. В далечното бъдеще, като напуснете Слънчевата система, ще отидете в Сириус. 

Хората са слезли от Луната. Земята е най-ниската точка. От Земята ще отидат в други небесни тела. 

Една сестра попита: „Къде са най-красивите Същества в Слънчевата система?“ 

На Слънцето нито се женят, нито се омъжват, а живеят като души. Мъжът и жената са все още като полюси, не са още души. Жената е южният полюс, а мъжът – северният. Слънцето има полюси, но те не са студени, не са замръзнали. Там температурата навсякъде е еднаква. 

Една част от слънчевата светлинна енергия, като достигне до пределите на Слънчевата система, се връща обратно, а друга част, която не принадлежи на Слънцето, отива в безкрайните предели. 

Като отидете на Слънцето, ще видите милиони пъти по-хубави планини и полета. Там има планини с дължина няколко хиляди километра и няма този недоимък както тук. Там е невъзможно хората да се карат, те имат повече, отколкото им трябва, и като видят някого, зарадват се и искат да дадат. Като дадат, чувстват се радостни. Някой път един слънчев жител те забележи, че тук се мъчиш, прехвръкне от Слънцето и те повдигне. Това му коства няколко секунди; после пак се върне. Нему му е приятно, че е слязъл и е направил една малка услуга. Малките мистерии са знание за Земята, а тайните на Слънцето са Големите мистерии. Съществата, които живеят на Слънцето, чрез своята интелигентност, чрез своите мисли развиват тази грамадна топлина, която е във фотосферата на Слънцето или в аурата му. 

Жителите на Венера са по-горе от земните жители, а жителите на Сириус – още повече. Сегашното състояние на Земята е от милиарди години, но това време за съзнанието на Висшите същества е много малко. Божествената наука твърди, че откакто човек е на Земята, има 18 милиона години. Всеки, който завърши своето развитие, ще му дадат задача да създаде една слънчева система и тогава ще видят какви знания има. 

В другите небесни тела има красоти, каквито човек не може да си представи. Като се пренесе там, ще каже: „Нито ухо е чуло, нито око е видяло това.“ Например в друга слънчева система като седнеш под някоя ябълка, тя ще наведе клон да ти даде плод. Но навсякъде има митници и когато искаш да отидеш до Луната или до Слънцето, ще минеш през митници. 

Енергията, която иде от Слънцето, е дошла там от Централното Слънце, около което се движат повече от сто милиона слънца. То е много пъти по-голямо от нашето Слънце. Учените хора са намерили начин да се познава по спектралната линия кога една звезда се приближава или отдалечава от нас. 

Земята още расте. Тя е в млада възраст. След милиони години ще дойде обратният процес на смаляване. Полюсите на Земята се местят. В бъдеще полюсът ще стане екватор, а екваторът – полюс. Било е време, когато екваторът е бил полюс, а полюсът е бил екватор. В историята на миналото полюсите са се менили. България е била тропическа страна и в бъдеще пак ще стане такава. Окултистите знаят, че някога Слънцето е изгрявало от запад. От това се вижда какво голямо преобразувание е ставало. Тогава земната ос не е била в сегашното положение. Ще дойде промяна в разпределението на сушата и моретата. Морето ще нахлуе в някои страни. Това е ставало и по-рано. 

Ние не сме баш на кувертата на Земята-параход, понеже над нас има още други същества. Нагоре, на 12 000 км от нашата планета, се намира една прозрачна Земя. За да се отиде до нея и за да се влезе в нея, се минава през дванадесет врати. Там живеят Напреднали същества. Този свят е Раят –Горната Земя. При грехопадението са слезли първите хора долу, на сегашната Земя. 

Земята прави известни отклонения – закъснения и усилвания. Аз зная причините им. В движението на Земята има повече от десет изключения, които днес учените не могат да обяснят. Тези причини се знаят от вътрешната Божествена наука. 

Има две течения: от Слънцето към Земята и от Земята към Слънцето. Тази енергия, която иде от Слънцето към Земята, при връщането си от Земята към Слънцето образува второто течение. Става една обиколка като кръвообращение – енергията, която иде от Слънцето, е артериално течение, а течението, което отива от Земята към Слънцето, – венозно.

  

Слънчевите петна са отвърстия, през които се праща кондензирана енергия към Земята винаги с известна цел. Тази енергия се праща на Земята с такава грамадна бързина, че ако би дошла направо към нея, ще помете всичко със себе си. Затова между Земята и Слънцето има няколко трансформатори, които възприемат тази слънчева енергия; като я трансформират, намаляват скоростта ў и тогава тя се спуща на Земята. 

Най-красиво ще бъде, когато хората получат билет да пътуват из Вселената. Тогава човек ще разбере Мъдростта, която съществува – онова разнообразие на организмите, на културите и на живота. Той ще влезе в някой свят, дето хората не знаят как да се карат или ограбват, защото там няма никакви условия за подобни неща. 

Един брат попита: „Как да ги познаем Слънчевите същества, като ги видим?“ 

Непрестанно идат Същества от Слънцето на Земята; за да ги познаете, трябва да имате шесто сетиво.

ІІІ. Упражнения.

1. Упражнения за наблюдение на небето за разрешаване на всички мъчнотии и противоречия:

1. Когато се обезсърчите и не ви се живее, ето какво трябва да направите: излезте вън и наблюдавайте небето, свържете се с онзи свят над вас и помислете за Разумните същества, които работят неуморно върху вас, без никакво възнаграждение и благодарност от ваша страна. Излизайте вечер вън да наблюдавате звездите, Луната, за да видите колко е велик светът и какво ви предстои да изучавате. Ако нощта е мрачна, бурна, идете на близката до вас планина – там да изпитате величието на Природата. Правете различни опити, различни упражнения, за да трансформирате състоянията си. Целта на опитите, на упражненията е да ви поставят в положение да изживеете нещо по-силно от вашето обезсърчение.

2. Няма по-хубаво нещо от това, да изучава човек небето. То е запазило своя първичен образ. Да се изучава небето, това не значи, че всичко ще знаем. Ако човек излиза всека вечер на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си, повдигне очите си към небето и наблюдава звездите около 5–10–5 минути вдълбочен в себе си, всичките мъчнотии, които го очакват на другия ден, ще се разрешат по Божествен начин. Щом изгрее слънцето, всички мъчнотии ще се разрешат. Защо иде нощта в живота? – За да разберем Божествения живот на земята. Защо има ден в живота? – За да разберем човешкия живот. Следователно, денят и нощта представляват алегории в живота. Слънцето изгрева за хората, а залязва за Бога. Денят иде за хората, а нощта – за Бога.

3. Да изследвате небето, това значи да четете Свещената книга на живота, да вървите по свещените стъпки на Твореца. Небето –  това е съвкупност от живи светове, в които Божественото се проявява. Небето – това е надеждата на света. Който се е обезнадеждил, той трябва да излиза всяка вечер вън да гледа небето. Като наблюдава звездите, да се радва на техния живот. Звездите пък са писмото, което Свещената книга съдържа. Всяка душа има възможност да чете и да разбира това писмо, да възприема радостта, която съществува в тия светове. Всяка звезда говори на хората на специален език. Говорът ѝ се разбира от влиянието, което тя указва върху човека. За пример, всички благородни хора със светли умове и чисти сърца се намират под влиянието на Сириус. По култура Сириус е близо до Слънцето. Съществата, които живеят на Слънцето и тези на Сириус, се съобщават помежду си.

4. При възпитанието трябва да използваме Природата, защото в различните форми, които тя е създала, лежи основна, велика мисъл – да изменя настроението на нашия ум, сърце и воля. Ще ви дам едно малко пояснение, за да обръщате внимание на облаците, да се свързвате с тях и да не мислите, че те са мъртви, а да ги считате винаги като живи: някой път на небето се образуват цели планини от облаци, насочени към север или към юг; наблюдавайте тези живи облаци вътре в пространството, размишлявайте защо едни са обърнати към север, а други към юг. Съвременните хора днес са изтощени, издребнели, защото не излизат да наблюдават небето, а се обръщат само към земята, към това, което самите те са създали, а то е дребнаво. Ако хората излизаха да наблюдават небето, облаците и звездите, тяхното настроение щеше да се измени, а ние, съвременните хора от Бялата раса, щяхме да бъдем по-благородни, отколкото сме сега. Понеже ние доброволно не искаме да се откажем от стария ред на нещата, затова от Бялата ложа са решили да ни направят хора, да ни освободят от тези постройки, за да гледаме Природата.

2. Други упражнения за наблюдение на небето.

1. Упражнение-медитация. Представете си мислено следната картина: в лунна светла нощ се качвате на висок планински връх. Като стигнете върха, ще намерите една висока канара, ще седнете върху нея и ще почнете да размишлявате, да наблюдавате небето. Както седите, по небето се явяват малки облачета, които постепенно растат, стават големи черни облаци и покриват целия хоризонт пред вас – не се вижда вече Луната, не се виждат никакви звезди. Седите неподвижно на канарата, силно концентрирани в мисълта си, и в това време далеч някъде виждате на хоризонта малка светлинка. Небето се отваря, облаците се разсейват, зората се пуква и след малко Слънцето подава своята пурпурна златна главица. Упражнението трябва да трае всичко пет минути.

2. Упражнение-молитва. Искате ли да придобиете Любовта, наблюдавайте небето и отправяйте към Бога по една малка молитва. Каквото и да е времето вън, излизайте вечер да наблюдавате небето. Не вършете това по буква, но от любов. Погледнете към небето и отправете към Бога една малка молитва, от няколко думи само, но нека тя бъде пропита от любов. Кажете си: „Господи, ние Ти благодарим за хубавия живот, Който Си ни дал. Ние Ти благодарим за този свят, който Си създал. Ние искаме да живеем по новия начин, по закона на Любовта, която си внесъл в душите ни. Нека Твоята светлина озари умовете ни, да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашата душа!“

Да излизаш вечер и да наблюдаваш небето 10-15 минути, да проникнеш в него, да се свържеш с Бога и светлите същества, и може да кажеш и формулата: „Господи, благодаря Ти за живота, който Си ми дал. Аз искам да вляза в Новия живот – живота на

Любовта.“ 

Като правим това, неприятностите, които са определени да имаме за другия ден, ще минат по-леко. 

3. Упражнение за разбиране доколко е пробудено съзнанието на човека. За да разберете, доколко вашето съзнание е пробудено, излезте вечерно време вън и наблюдавайте звездите по небето. Ако съзнанието вие развито, всички тия звезди, които блещукат по небето, като малки запалени свещици, ще бъдат за вас обширни светове, каквито са всъщност. Не е ли пробудено съзнанието ви, тия звездички ще останат за вас малки, светли точици, каквито ги виждате отдалеч. Който учен и да ги наблюдава от Земята, няма ли развито съзнание, не ще може да ги схване в тяхната действителна големина.  

4. Упражнение с посочване на произволна звезда. Следния път ще имате една задача: ще си изберете една звезда и ще й кажете името. Коя звезда, в кое съзвездие, от коя величина – I, II, III, до VI величина. Ще се оставите според вдъхновението си, като наблюдавате ясното небе. Да видим кой на каква звезда ще попадне. После, наблюдавайте звездата, която ще изберете – в каква фигура влиза с околните звезди: триъгълник, квадрат или каква друга фигура ще образуват. Те образуват известни фигури, а тези фигури са центрове на известни влияния.

5. Избор на звезда и проследяване на нейните констелации. За следния път ви давам задачата, всеки да си избере по една звезда и да напише името и съзвездието, в което тя влиза. После, проследете каква фигура образува тя със съседните ней звезди. За да изберете една звезда, трябва да излезете вечер, при звездно небе, и да се оставите свободни, без никакво влияние на ума и на сърцето и така, по вдъхновение, да спрете вниманието си върху някоя звезда. Фигурите, в които са наредени звездите, представят центрове на сили, които оказват известно влияние върху човека.

6. Упражнение за развиване на разсъдливост и въображение. Сега, ако ви запитат в какво седи силата на човешкия ум, какво бихте отговорили? Какви качества трябва да притежава умът на човека? Едно от качествата на човешкия ум е творчеството, въображението. Като погледнете отгоре главата на човека, тя е закръглена, има форма на небесния свод. И наистина, когато изучава звездите, Слънцето, човек развива въображението си. Който иска да развие въображението и разсъдливостта си, той непременно трябва да изучава звездите, да наблюдава небето. Въображението и разсъдителността са два центъра, които се намират отпред, на челото. Когато тези центрове в човека са добре развити, местата им са издути.

7. Откриване на равностранни триъгълници от звезди и размишление върху тези констелации. Аз бих ви препоръчал да наблюдавате небето вечерно време, когато е ясно. Излизайте вечерно време вън и наблюдавайте звездите на небето около половин час, да намерите между тях един равностранен триъгълник. И нека всеки от вас забележи добре, де е намерил този триъгълник, между кои звезди, в коя посока и т.н. Това ще бъде една малка задача за вас. След това някоя вечер ще излезем всички заедно на една малка екскурзия на открито, ще разглеждаме небето и ще видим, всеки от вас в коя посока е намерил своя равностранен триъгълник. После ще ви поговоря нещо върху тия естествени равностранни триъгълници. Така ще размишлявате върху отношенията на звездите едни към други, тяхното значение и т.н. Това ще бъде едно хубаво упражнение за вас.

8. Упражнение за усилване на зрението. Човек трябва да пази зрението си: да не гледа направо силна светлина, като слънчевата, електрическата и др. Силната светлина действа върху ретината и притъпява зрението. Човек трябва да знае, как да тонира зрението си, да се нагажда на различните светлини, без да поврежда очите си. за да усилите зрението си, излизайте вънка след полунощ, от 12 - 1 ч., когато небето е звездно, да наблюдавате звездите. Добре е да излизате и в мрачна, бурна нощ. След това сравнявайте, как се отразяват на очите ясната и мрачната нощ. Тези опити са добри, както за усилване на зрението, така и за каляване на нервната система. Излизайте вечер и при добро, и при лошо разположение на духа. Във втория случай ще трансформирате състоянието си и ще се върнете бодри и с добро разположение. Едно се иска при опитите - спокойствие. Никакъв страх, никакво смущение! Най - малкият страх или най - малкото смущение пречи на опита. Който е страхлив и не се решава сам да излиза вечер, нека извика своя приятел и заедно да излязат. Щом са двама, те могат да излязат вън от града. Значи, първото условие, което помага за добрите резултати при опитите, е спокойствието.