Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Учените хора казват, че Земята е сплесната при полюсите, защото вследствие на въртенето при движението й при екватора тя е изпъкнала, а при полюсите е сплесната. Това е резултатът от въртенето. То наистина е от въртенето, но има и друго налягане. Полюсите са място, където има голяма деятелност, по-голямо налягане отвън, отколкото е напрежението отвътре. Понеже напрежението при екватора отвътре е по-силно, а налягането отвън е по-слабо, при екватора Земята е издадена. Това, което е вярно за Земята, е вярно и за човека. Къде е екваторът на човешката глава? Къде са полюсите? Екваторът е обиколката на главата над ушите, северният полюс е горе на главата, а южният е долу. Южното полушарие е по-тежко от северното полушарие и вследствие на това оста е наклонена. Ако двете полушария бяха равни по тежест, тогава щяхме да имаме хоризонтално положение на главата.

Слънцето отива ту в южното, ту в северното полушарие. Едното полушарие показва състоянието на човешкото сърце, другото полушарие е на високо положение, показва състоянието но човешкия ум. Понеже оста на Земята е наклонена на 23 градуса към нейната орбита, туй показва, че има някакво отклонение станало в човешката мисъл, и следствие на това Земята показва отклонението. Един ден, когато се намести отклонението в ума, ще се оправи и оста.

Южното полушарие е по-тежко от северното, вследствие на това то е по-близо до полето на плоскостта, в която се движи Земята. Понеже природните сили протичат по тази плоскост, полюсите са се сплеснали. Сега ние приемаме, че южното полушарие е по-тежко, вследствие на което оста се е наклонила. Било е време, когато двете полушария са били равни, оста тогава е била перпендикулярна на еклиптиката. Но при движението се е натрупала материя в южното полушарие и оста се е наклонила. Когато оста е била перпендикулярна, Земята е имала много добри климатични условия. После се явили някакви причини, които учените не знаят, които отклонили Земята на 23 градуса. От това отклонение напрежението отвътре се е изменило. Значи не е само външната тежест, но и силите, и напрежението са допринесли за отклонението. При напрежението има една тежест, която се дължи на силите, които действат в природата. Колко тежи един килограм сила? Един килограм материя и един килограм сила равни ли са? Вие как си представяте сила и материя? Нали физиката се занимава със сила и материя? Материята считат инертна, а силата какво е? Какво е сцеплението на материята? По какво се различават силата и материята? Материята е неподвижна, а силата е подвижна. Силата сама по себе си е невидима. Като преместим материята от едно място на друго, казваме, че туй движение се дължи на силата, която действа.

Тъй, както днес виждате света, вие познавате само външната му страна с неговите вънтттни богатства. Всяка планета обаче крие в себе си големи вътрешни богатства, които някога ще бъдат на разположение на хората, на всички същества изобщо. Като знаят това, някои същества от невидимия свят обсаждат Земята отвън, за да я превземат. Голяма война се води за превземането на слънчевата система. Някога, в далечното минало, Земята е била пак обсаждана, вследствие на което е изкривила оста си на 23 градуса.

Онези, които изучават астрономията, те мислят, че Земята е наклонена на 23 градуса към плоскостта на своята орбита. Предполага се, че Земята някога е била отвесна спрямо тази плоскост, тя е била перпендикулярна на своята орбита. Един учен човек от древността искал да обясни на какво се дължи отклонението на земната ос и намерил, че Месечината е причината за това отклонение от 23 градуса. Той казал, че някога на Месечината съществувала отлична култура. Тогава Земята не била населена. Жителите на Месечината решили да направят един поход, да могат да пренесат всичкото богатство от Месечината на Земята. Този учен доказва, че много от богатствата на Земята се дължат на Месечината. Учените хора на Месечината направили една малка погрешка като изчислявали силите на Земята – оста се наклонила, понеже в едното полушарие Земята станала по-тежка, отколкото в другото и благодарение на това се изменило това равновесие.

Според някои окултисти колебанията, които Земята претърпява, се дължат на една тъмна планета, която се намира между Земята и Слънцето. Тази планета е невидима. След грехопадението човечеството чрез мисълта си е влязло в района на тази тъмна планета.

В еврейски се пише отдясно наляво; ако вземете китайски, пишат отгоре надолу; ако пишете на европейски езици, ще пишете отляво надясно. Бялата раса пише отляво надясно. Всичкото туй писане е свързано с изменението на земната ос. Сега това трябва да се доказва.

Животните ходят хоризонтално, земната ос е била успоредно на орбитата на Земята. А пък когато растенията са се създали, северният полюс не е бил там, дето е сега. Той е бил точно на об- ратната страна. И когато човек се е създавал, изменила се е оста. Следователно и ние сме се изменили. Когато оста на Земята не била като сегашната, са се създали растенията. Когато оста е била хоризонтална, създали са се животните, когато оста е станала перпендикулярна на своята орбита, създал се е човекът.

Какво щеше да бъде положението на нашата Земя, ако оста й станеше успоредна с плоскостта на нейната орбита? Положението й щеше съвсем да се измени. Било е време, когато сегашната Европа е била на екватора и по нея са се въдили тропически животни. Ще се чудите как е било възможно да живеят такива животни на екватора? Така е било, в зависимост от положението й. Тя е била на екватора и после е пропътувала и дошла на това положение, на което днес я намираме. Оттам Европа се е подвижила към северния полюс и сега отново отива към екватора. Учените хора определят по движението на Земята след колко години ние ще бъдем пак на екватора.

Има едно подвижване на континентите на Земята. Затова има ред причини. Кои са причините за това разместване? Това е една дълбока философия, която трябва да се изучава. Казвам: когато един континент се мести, заедно с това се изменят и условията на живота за съществата, които живеят по него. Когато Европа беше на екватора, условията за живота бяха по-благоприятни, но когато се измести към север, създаде се ледената епоха, и условията за живот станаха по-неблагоприятни. Ледената епоха показва, че цяла Европа дойде на северния полюс. Въз основа на това трябваше да се измени целият живот. Хората започнаха да живеят в пещери. След това дойде в умерения пояс и след време пак ще дойде при екватора. Това показва, че и човешкият организъм е изложен на механически, органически и психически вътрешни промени. В зависимост от това се определя и характерът на човека. Ако отидете при хора, които живеят на северния полюс, те по никой начин няма да бъдат така милостиви, както са хората в топлия и умерения пояс. Те са даже жестоки. Ако отидете при един ескимос, той по никой начин няма да си свали горната дреха заради вас, както би постъпил един от сегашните европейци. Ние искаме един човек да жертва живота си за другия. На какво основание?

Северният и южният полюс някога са били тропически места. Тогава оста на Земята е била в хоризонтално положение по отношение на еклиптиката, по която се движи. С изкривяването на оста на Земята и животните, и растенията са започнали да се изменят. Това означава идване на лошите условия на живот. Сега оста на Земята трябва да се изправи, да стане перпендикулярна. Същата ос съществува и в човека. И днес той се стреми да изправи своята ос и да я постави в перпендикулярно положение, да образува една права линия от Слънцето към центъра на Земята. Нещастията на съвременните хора се дължат на факта, че в тях е станало едно отклонение от перпендикуляра на около 23 градуса. Това отклонение се е отразило и върху техните мисли, чувства и постъпки.

Съгрешаването на човека се дължи на изместването на земната ос на 23 градуса. Това падение е вътре в човека. На 23 градуса е отдалечена неговата ос от правата посока. Лъчите на Любовта в човешката душа идват правилно, но човек поради отклонението не ги възприема правилно.

Земята има такава форма, защото оста й се е наклонила на 23 градуса. Това е станало от преди хиляди години, но да ви казвам защо се е наклонила оста и как ще се изправи, това е друг въпрос. Въпросът е как ще се справим при това положение, както оста е наклонена. Въпросът е как трябва при това положение на Земята да възприемаме слънчевата енергия.

Лъчите на Слънцето на екватора падат перпендикулярно, а на полюсите – наведено. В северното и в южното полушарие падат наклонено и те не приемат толкоз светлина и топлина, колкото на екватора. Та казвам: този закон е същ. В нас, хората, лъчите на Божественото Слънце не падат перпендикулярно. Мнозина от вас сте далече от екватора, далеч сте от Божествения екватор, някои сте на северния полюс, някои сте на южния полюс. Сега, ако вземете северния и южния полюс, разстоянието в права линия, то е 12 хиляди километра. То е спрямо Земята. Но в една клетка тия полюси са близо един до друг, не са толкоз далеч. На Земята са раздалечени. На всяка малка частица има северен и южен полюс. Защо южният полюс е надолу, пък северният – нагоре? Като вземете орбитата, пътя, по който Земята се движи, южният полюс е отдолу, той е по-тежък. Един ден, ако северният полюс стане по- тежък, цялата ос ще се обърне. Ако северният стане южен и южният стане северен, какво би станало на Земята? Даже при сегашните условия, като се дига, Земята не е на 23 градуса, но 22 и нещо, постепенно оста се изправя. Изправя се оста, защото южният полюс е по-тежък. Това са отвлечени работи, но всяко изменение, което става на Земята става и в нас. И умът ти трябва да има същите наклони.

При сегашните условия Земята не е наклонена на 23 градуса, но на 22 и нещо – постепенно оста се изправя. Всяко изменение, което става на Земята, става и у нас. И умът ни е леко наклонен. Един ден, когато Земята се изправи перпендикулярно на своята ос, ще имаме умерен климат, добри условия за живот, умът ще бъде просветен, сърцето – топло, волята – силна, ще се спазват Божиите закони.

Когато се явил първият Адам, направен от пръст, той не изпълнил волята Божия. Не само че не изпълнил волята Божия, но даже се опълчил против Бога и започнал да Го критикува. Той написал много книги, в които критикувал начина, по който била създадена Земята и давал нови проекти за създаването й. В едно окултно предание се казва, че когато Адам написал първата книга, в която критикувал Бога, оста на Земята се отклонила на 23 градуса от нормалното си положение. След това го изпъдили от рая. Ева била изпъдена от рая, защото яла от плодовете на забраненото дърво, а Адам, задето отклонил оста на Земята на 23 градуса.

Вторият Адам, за когото се казва, че е дух животворящ, има за задача да намести оста на Земята, да изправи погрешката на първия Адам. Мнозина се интересуват кога ще се изправи оста на Земята. Оста на Земята ще се изправи, когато се изправят осите на човешките мозъци. За тази цел се изисква велика наука, велика култура.

Ако е въпрос за култура, хиляди години преди падането на човечеството е съществувала такава, но тя е била култура на радост и веселие. Всички живи същества са се къпели в радост и веселие, всички ангели са пели и хвалили Господа.

Коя е причината, че тази култура днес не съществува? В тези времена е станала някаква вътрешна катастрофа, вследствие на което всички планети в слънчевата система са изменили своята ос. И Земята е изменила оста си, наклонила се е на 23 градуса. Числото 23 е символ на размирие. Значи Земята е място на размирие. В никоя друга планета не съществува такова размирие, каквото в нашата Земя. Когато същества от други планети искат да разберат какво нещо е размирието, те слизат на Земята. Който иска да научи тия специфични разбирания, нека дойде на Земята, да прекара един четиригодишен курс по правните науки. Само на Земята може да се изучи размирието във всичките му подробности и вариации.

Съвременните учени констатират само, че Земята е наклонила оста си на 23 градуса, но повече нито не казват. Как се е отразило това наклонение на земната ос върху живота на хората, по това нищо не говорят. Обаче между наклонението на земната ос към нейната еклиптика и моралния живот на хората съществува известна зависимост. Това наклонение на земната ос е създало един упадък в моралния живот на хората. На какво се дължи този упадък? Той се дължи на обстоятелството, че при това отклонение на земната ос Земята се намира в такова положение, че чрез особена събирателна леща привлича само отрицателните космически енергии от пространството, а отблъсква положителните. Според наклона на своята ос Земята днес няма възможност да привлече положителните, възходящите космически енергии. Тази е причината, поради която хората днес са повече лоши, отколкото добри. Един ден, когато земната ос се изправи, Земята ще има друга събирателна леща, чрез която ще привлича положителните енергии на космоса.

Ако разгледате лицето на вълка и това на овцата, ще видите, че ъглите на лицата им са съвършено различни – вълкът е груб, жесток, защото ъглите на неговото лице събират отрицателните сили в природата. Ъглите по лицето на овцата пък са такива, че събират главно положителните сили в природата, затова тя е кротка.

Агънцето носи един род сили, а змията – други сили, съвършено противоположни на тия, които са в агнето. Значи според устройството си, външните форми пречупват светлината в себе си по особен начин, вследствие на което произвеждат благоприятно или неблагоприятно влияние върху човека. Земята, например, така пречупва светлината в себе си, че произвежда големи земетресения в човешкия мозък.

Като наблюдавате черепа на змията, намирате голяма дисхармония в него. Моралните й качества са едва в зачатьчно състояние. Змията е лишена от нежност, от съчувствие, в замяна на това в нея са силно развити разрушителните елементи. Светлината, пламъкът, който излиза от очите на змията, внася страх, ужас в човека. Страхът прекъсва връзката в човешкото съзнание и той може да припадне. За да не се прекъсна тази връзка, на помощ иде вярата. Дето има вяра, там страхът е изключен.

Нашият гръбнак е отклонен на 23 градуса от земния диаметър. И всичкото наше нещастие иде оттам. Ще кажете: „Откъде накъде земната ос да има отношение към гръбначния стълб?“ Ще кажа: гръбначният стълб се е приспособил към земната ос. А когато земната ос се изправи, и гръбначният стълб, и той ще се изправи и ще се приспособи към нейните условия. При добрите условия ние ставаме добри, и при лошите условия ние ставаме лоши. Това е относително.

Всеки човек е наклонен и се движи наклонено, както е наклонена Земята. Всичкото противоречие произтича от този наклон, от 23-те градуса. 23 е число на раздора. Човек, който има 23, в неговия ум, в неговото сърце постоянна бъркотия има. Откъде- накъде? 2-те постоянно обърква каша, а 3-те примирява. Имаме постоянно примирение и размирие. Постоянно вие се смущавате за нищо и никакво.

Всинца не ходите изправени, навеждате се. По някой път сте прегърбени на 23 градуса. 23 е скандално число: 2 е майката, 3 е синът или дъщерята. Скандалът е в това, че дъщерята като се ожени, зетят на майката може да е неприятен и скандалът може да се яви. Ако детето е мъжко, ще дойде снаха, може тя да не й допада и пак ще дойде скандалът. Числото 23, за да го примириш, майката трябва да има голямо самоотричане, тя да вземе първа инициативата, тя да го обича, не да очаква зетят или снахата да я обичат. Да бъде толкоз разумна, че никога да не се налага наблизо да бъде.

На всичките хора оста не е права. Даже светиите, тези напредналите, гениалните хора, оста им не е изправена.

Това отклоняване се е отразило и върху неговите мисли, чувства и постъпки. Докато човек не изправи своята ос, той никога няма да се научи да живее правилно. „Как да изправя оста си?“ Това изправяне не може да стане изведнъж. Защото изправи ли се изведнъж, ще стане цял катаклизъм в човека. За изправянето на един градус на земната ос се изискват 100 години. Значи, за да се изправи това отклоняване от 23 градуса, нужни са 23 века. Като умножите 23 века по 100 години, имате 2 300 години. Толкова години са нужни за изправяне на земната ос.

Има една реалност, която не се вмества в ежедневния живот на човека, нито във външния живот на природата. Външният живот си върви независимо от всичко друго. Ти не можеш да поправиш този живот. Ти не можеш да поправиш или да измениш климата на Земята. Земята сега е наклонена на 23 градуса. Ние не можем да изменим това нейно положение. Ние не сме дошли още дотам. Ако променим наклона на Земята на 90 градуса, бихме създали най-големия катаклизъм, който някога е ставал. Ако можем да наклоним Земята не на 23 градуса, а на 3 градуса само или най-много на 10 градуса, северният полюс би приел четири- пет пъти повече топлина, отколкото днес. Толкова лед има там, че цяла Европа би се покрила с около 2-3 хиляди метра вода. Ледът ще се разтопи и ще се превърне във вода. Не е лесна работа това.

Сега всички говорят, че злато трябва на света. Ако златото се увеличи, ще стане друга криза в света. Ако има недоимък на храна, е лошо, но ако има изобилие, и това е лошо, защото се обезценява трудът на хората, както и храната се обезценява, не може да се пласира. Тогава има едно свръхпроизводство и не се знае какво да се прави. Животът е поставен на чисто материална основа, но той не е само материя, както днес го схващат. Три свята има, в които човек може да живее. Ако е въпрос само да уредим своя физически живот, това е немислимо. И днес даже на Земята има повече население, отколкото трябва да има, за да могат хората да живеят щастливо.

Нашата Земя е наведена с 23 градуса. Представете си, че този наклон на Земята се изправи. Какво ще стане тогава в Европа? Всички тези ледове и снегове на север ще се стопят и цял потоп ще стане. Но постепенно ако се изправя оста, този лед бавно ще се намалява. Понякой път вие търсите щастието, но законите на Земята не разбирате: щастието ви е събрано на северния полюс. Този наклон на земната ос се обуславя от закон. Каквото е отношението на земната ос спрямо Слънцето, такова е вашето отношение към Бога. Ако измените туй положение на оста, вие ще причините цяла катастрофа в себе си.

Дръжте главата си винаги изправена, не я навеждайте на една или на друга страна. По възможност винаги да е перпендикулярна на оста, която съединява центъра на Земята с центъра на Слънцето. Да се държите за златния перпендикуляр на ума, на сърцето и на постъпките.

Главата ви трябва да е винаги изправена, никога не гледайте надолу! Главата и гръбнакът винаги да са перпендикулярни на Земята. Когато сте изправени, се свързвате със слънчевите енергии и положителното в живота.

Всякога главата трябва да има едно перпендикулярно отношение към Слънцето и центъра на Земята, за да се приемат трептенията правилно.

Трябва да знаете как да си държите главата спрямо центъра на Слънцето – отвесно да държите главата си спрямо Слънцето и Земята. За да не падаш, за да не изкълчваш крак, за да не си пукваш глава, ще се научиш как да вървиш, как да стоиш, как да сядаш. Случват ли ви се често неприятности, значи не знаете как да вървите: краката ви не са правилно поставени към центъра на Земята, а главата ви не е правилно поставена спрямо центъра на Слънцето.

Знанието е едно средство, с което можеш да повдигнеш живота си. За да се повдигне този живот, непременно най-първо ти трябва да преустроиш главата си. За пример, като ходите, нито един от вас не мисли как трябва да ходи; не ходиш, както иска Господ да те види. Има една поза, която човек трябва да държи – винаги изправен. Отидеш при Господа с наведена глава надолу, отидеш при Господа с наведена глава назад. Това са четири активни положения, това са отклонения. Като те види Господ така, вижда, че ти си в едно развълнувано море. За да се постави главата ти наляво, твоите чувства са взели надмощие в тебе, за да се постави главата ти надясно, твоят активен ум е взел надмощие; за да се постави главата назад, твоите лични чувства са взели надмощие; за да се постави главата ти напред и надолу, твоята крайно користна любов е взела надмощие. Значи, ако си наведен напред ти си користолюбив, ако е наведена назад главата – ти си – горделив, ако е надясно – твоят ум е взел надмощие, ако е наляво – ти мислиш само да се удоволстваш. Това може и да е по наследство само.

Ти не можеш да мислиш правилно, ако главата ти е наляво, или ако е надясно, или назад. За да мислиш правилно, ти трябва да изправиш главата си, да е точно между Слънцето и Земята, да е перпендикулярно поставена спрямо Земята. Като има тази посока, ти ще намериш в духовния свят една точка, която ще образува триъгълника на твоята мисъл. Щом намериш тази точка, веднага в твоето съзнание ще се яви една мисъл. В съзнанието си веднага ще почувстваш едно просветление. Щом човек придобие туй вътрешно равновесие, той е радостен и весел. Щом като изгуби туй равновесие в себе си, той не знае към коя посока да се движи.

Когато Земята се е отклонила на 23 градуса от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така под ъгъл от 23 градуса. Тази е причината загдето сърцето днес е малко наляво, а не е съвсем в средата. Един ден, когато Земята се върне в своето първоначално положение, тогава и сърцето ще дойде точно в средата. Физичното сърце е наляво, а духовното е под лъжичката. Това място се нарича още „слънчев възел“. То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази. Слънчевият възел се намира под влияние на черния дроб, затова трябва да се държи в пълна изправност.

Каквото е станало със Земята, същото забелязваме в човешкия мозък. И той се е отклонил на 23 градуса от правия ъгъл. Ето защо нашите мисли, нашите философски разсъждения са на 23 градуса от Истината. Сегашната философия и сегашните вярвания на хората са далеч 23 градуса от Любовта.

„Кога ще се оправи светът?“ Когато изправите оста на вашия мозък на 90 градуса. Това значи в света да дойде хармонията и възкресението за човешките души. При това положение човек е готов да се откаже от всичко временно и преходно.

Задачата на всеки човек, дошъл на Земята, е да води чист и свят живот, да съдейства за изправяне оста на Земята. Един ден, когато оста на Земята се изправи, тя ще се освети от всички страни. Днес Земята се осветява през деня от Слънцето, а през нощта – от Луната. В бъдеще тя ще се осветява от Слънцето и то от всички страни.

Природата работи бавно, но последователно. Като изучавате формите, през които е минал човек, виждате, че за създаване на сегашния човек природата е употребила около 18 милиона години. Като проследите развитието на човека в утробата на майката, от ембрио до сегашната му форма, виждате, че в един кратък период от 9 месеца той минава през всички форми на живота. Значи достатъчно е човек да работи системно и последователно, за да може да съкрати работата на хилядите години в един кратък срок. Всичко зависи от интензивността на човешката мисъл. Природата обаче работи бавно, но сигурно. Ще дойде ден, когато оста на Земята ще се изправи. Щом оста на Земята се изправи, и човек ще се изправи. Климатът на Земята ще бъде приятен и здравословен. Формата на човешката глава ще се преустрои, ръцете и краката му ще приемат по-красива форма. Като резултат на всичко това, в човека ще залегне идеята за братство. Всички хора ще живеят като братя и сестри, в пълен мир и съгласие помежду си.