Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Упражненията 6, 7 и 8 (“Отваряне”, “Освобождение”и “Пляскане”) – ключ към правилната постановка в Паневритмията

РЕЗЮМЕ

Основното правило, което е дадено от Учителя – да се започват всички гимнастически упражнения с десен крак на отварящ такт и с отварящо движение, е нарушено при съвременното играене на Паневритмия. За да се спазва това правило, мелодията на всяко упражнение е необходимо да има четен брой тактове, за да може да се започва с десен крак, и да се завършва на ляв, като по този начин всяко следващо упражнение ще започва пак на десен крак. Ключът към решаването на този проблем се крие във връщането на оригиналната мелодия на Упражненията 6, 7 и 8 (“Отваряне”, “Освобождаване” и “Пляскане”). Преди първото отпечатване на първото ръководство по Паневритмия през 1938 г., оригиналната мелодия е била променена с внасяне на няколко допълнителни такта. Така от четен брой 38 такта в първоначален вид, упражнението се свири и играе впоследствие с 41 такта. Това води до неправилна постановка на упраженията 6, 7, 8, 9 и 10 (11), до започването им на ляв крак, както и до неправилно съгласуване на ръце и крака в тях, нарушавайки съответствието между отварящ такт на десен крак и отварящо движение навън с ръцете.

В настоящия труд са използвани две доказателства в подкрепа на горната теза. Първият аргумент е, че изследваната ритмиката на самите стихове в упражненията абсолютно съвпада с 38 такта. Именно ритмиката по естествен начин води към броя на тактовете, като ограничител е заложения размер ¾. Второто доказателство е архивен нотен лист с оригиналната мелодия на упраженията 6, 7 и 8.

“Паневритмичните  упражнения  са  израз  на  творческите  и съграждащите сили в Природата, те свързват човека с тях и той ги приема в себе си. Дясната страна на човека – десен крак, ръка и прочее, е израз на творческите сили в Природата, а лявата страна – ляв крак, ръка    и    прочее    –    на    съграждащите    сили.    Ето    защо    при паневритмичните  упражнения   е   от   значение   коя   страна   взема участие в движенията: съответно движението на десните крайници или   самото   обръщане   надясно   изразява   свързване   на   човека   с творческите сили, а движението на левите крайници или обръщане на тялото   наляво   изразява   свързването   със   съграждащите   сили. Паневритмията   почва   винаги   с   десния   крак   именно   защото творческите   сили   действат   първи,   те   творят,   създават   ония елементи, върху които работят съграждащите сили.”

Ето линковете към целия материал и анкетата към него:

https://goo.gl/uXe3S4 https://goo.gl/lkGBKa 

Файл/ове/: