Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 1. Поставя човека в контакт със същества от висша интелигентност.

Мистични школи съществуват не само тук, но и на всички планети. Жителите на планетите и Слънцето прилагат Паневритмията. Природата не е мъртъв механизъм. Навсякъде в нея има живот. Разумни същества населяват целия всемир. Независимо от това, дали ние съзнаваме или не, съществува около нас един свят на същества с висша интелигентност. Ние сме заобиколени с техните мисли, с техните сили, с техния живот. Трябва да съзнаем това. Някои от тях са завършили отдавна своята човешка еволюция, а някои сега я завършват. Човечеството върви по светлия път, начертан и изминат от тях. То върви подир тях по красивия път на възхода и просветлението. Редът на човечеството иде след тях във великата еволюционна стълба. Те са работници, служители във великата лаборатория на природата.

Именно те са разумните сили, които работят във всемирната държава, в която царува велика хармония, висша красота, необикновен ред, точност и разумност. Ние трябва да се свържем с техния свят, за да могат те да ни предадат своите идеи и подтици, своята сила и светлина. И когато имаме вдъхновение, просветление, озарение, когато имаме проблясък на велики идеи, това са дарове от техния свят. В този момент ние сме приели нещо от техните светли мисли, от техните възвишени идеи.

Именно чрез Паневритмията ставаме възприемчиви към това. Нали знаем, че когато радиоприемателят нагоди своята антена в хармония с радиопредавателя, възприема мислите или музиката, които му се изпращат. Това предаване става чрез етера. При тези хармонични движения на Паневритмията ние ставаме способни да доловим мислите на тези напреднали души, влизаме в контакт с един свят на висша интелигентност. Радиото е средство, условие за обмяна между народите. Също така и Паневритмията е условие за приемане мислите на тия гениални души и тя го поставя в контакт с тия същества на висша интелигентност.

2. Събужда силите, заложбите, дарбите, вложени в човека.

Човешкото естество крие в себе си велики сили и способности, които са още в началото на своето събуждане и разцъфтяване. Човек не е още това, което крие в глъбините на своето естество. Знае се, че човек е висшето проявление на земята. Камъните са най-низшето проявление. Растителното и животинското царства са преходни степени. Постепенно Природата отива към по-висше свое проявление чрез природните царства. Великата разумност, Божественото работи във всички природни царства, но отвън. Обаче отвътре то работи на Земята само чрез човека. Хубавото у човека е проява на Божественото. Когато човек мисли, когато върши добро, той проявява Божественото Начало чрез себе си! Не трябва да делим това Разумно Начало. То работи и се проявява чрез човека безразлично дали той вярва или не. Паневритмията събужда Божественото естество на човека.

3. Човек става възприемчив към животворните сили, пълнещи Всемира.

Идеите, музиката и движенията на Паневритмията проникват в целия човешки организъм и по този начин човек става възприемчив към животворните сили, които пълнят всемира. Паневритмичните движения намират отзвук в Природата – тя дава своя отговор. И нейният отговор са този подем, тая светлина в ума, сърцето и волята на човека, радостта, която го изпълва, и този идеализъм, който протича през него. Чрез Паневритмията човек влиза в говор с творческите сили на природата – говори на нейния език. Това е влизане в един свят, в който тя туря на негово разположение своите сили, своите възможности, своите идеи. Ето един начин реален, конкретен и при това красив за физична обнова и за укрепяване и облагородяване на ума, чувствата и волята. При тия движения човек добива прозрение за оня ритъм, който прониква всемира, за вечната музика, която гради и твори във всички процеси на природата.

За действието на Паневритмията може да говори най-ясно самият опит, който ще бъде и последната инстанция. Именно чрез опита човек може да види, че всяко нейно движение събужда нови извори у него – подмладява го. Тези движения вливат в тялото своята хармония, своя ритъм, своята музика, идеите, на които са носители, и това прави тялото здраво, силно, стройно и красиво. Те внасят красота както в човешкото тяло, тъй и в човешките движения и във вътрешния му живот – в света на неговите мисли, чувства и постъпки. Паневритмията е външна страна, външен, физичен израз на нещо Велико, на една Велика Реалност. И чрез Паневритмията се влиза в досег с тази Реалност.

4. Контакт с мощните извори на Природата.

Изпълнението на Паневритмията трябва да буди свещено чувство у участващите: съзнанието трябва да е напълно съсредоточено, за да може живият кръг на Паневритмията да действа като радиоприемател и предавател на велики Космични сили. Чрез тия движения под ритъма на музиката участващите влизат в контакт със свещените, кристално чисти и мощни извори на природата и творят и градят великото бъдеще, което иде!

5. Троякото въздействие на паневритмичните упражнения.

Въздействие на паневритмичните упражнения е трояко:

1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащите сили на природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тия сили са животворни.

2. Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, привеждат ги към дейност.

3. Паневритмичните упражнения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да работят там и да го претворяват.

Движенията на Паневритмията не са само упражнение на мускулите, белите дробове и пр., но и за образуване връзка между живата природа и човека. Паневритмичните движения не трябва да се смесват с обикновената гимнастика или балета. Те се основават на по-дълбоките закони за влизане на човека във връзка с енергиите на природата и тяхното използуване за неговия растеж. Всяко нещо трябва да се движи. Това е природен закон. Но когато тия движения са разумни, ние придобиваме нещо.

При паневритмичните упражнения човек влиза в обмяна с живите сили на природата. По-рано човек е бил в по-голямо общение с природата. Той е бил в общение не само с формите, но и с духовните и сили. Днес човечеството е отчуждено до известна степен от природата; отслабено е вътрешното му общение с нея.

6. Значение за физическото тяло.

Действието на Паневритмията върху човека е огромно и всестранно. Преди всичко значението на паневритмичните упражнения е за физическото развитие на човека. Тия упражнения развиват всестранно организма, защото се отличават с голямо разнообразие. Движенията при Паневритмията са плавни и красиви. При тях вземат участие, можем да кажем, всички части на тялото: глава, шия, гърди, кръст, крайниците и пр. Мускулатурата се развива, дишането се съживява, кръвообръщението също. Нервната система се укрепява, понеже ранните слънчеви енергии преди изгрев слънце и до един час след изгрева имат специално укрепително действие върху нервната система. Но това действие на Паневритмията има и своя по-дълбока страна. Движенията при нея не са произволни, но са плод на познанието на живите сили в природата и на силите, работещи и спящи в човешкия организъм. Ето защо в тия упражнения има нещо завладяващо, има нещо, което събужда възвишеното в човека.

7. Вливане на животворни сили и нови подтици.

По всички горни причини чрез паневритмията освен че се постига духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства, облагородяване на характера, но се влива живот, здраве, сила във всички органи на тялото! Ето защо Паневритмията подмладява!

Човек след Паневритмията е преобразен, тъй като чрез нея се влива изобилен живот, животворни струи във всички органи. Тия упражнения имат и дълбоко психично действие – преди всичко те будят чувство на радост, свежест, хармония. Това е, защото човек усеща, че придобива нещо, че се влива нещо в него при тия упражнения. След Паневритмия през целия ден му идват нови идеи, нови подтици, творческите му сили се разцъфтяват.

8. Развиване на човешките способности, заложби и висши морални чувства.

Понеже има вътрешна връзка между движение, музика и идея, то изворите на всичко възвишено и благородно се отварят в човека. Паневритмията спомага за развитието на човешките способности и заложби, висшите морални чувства. Чрез нея човек е вече по-готов да отвори душата си за Доброто, за Правдата, за Красотата, за Истината, за онази Светлина, която идва в света!

9. Метод за трансформиране на състояния.

Паневритмията можем да употребим и като метод за трансформиране на състоянията си. Когато човек е обезнадежден, разтревожен, обезверен, опечален, тези състояния може да се трансформират.

10. Развиване на естетическо чувство.

Чрез Паневритмията се развива и естетическото чувство. Красиви мигове, преживени при Паневритмията! Те внасят поезия в нашия живот и по-голяма пълнота. Чрез тях ние се учим да виждаме във всичко около нас нова красота, която до тогава не сме подозирали.

11. Развиване на музикално чувство и усет за ритъм.

Преди всичко се развива усетът за ритъм и музикалното чувство. Красива е обстановката, при която се правят паневритмичните упражнения! Изгряващото слънце, озарените от слънцето планини, пеенето на птичките над главите ни, околните треви и цветя, всичко това облагородява, прави човек жизнерадостен, със светло чувство за живота и бодър за работа!

12. Паневритмията като молитвен зов на душата.

Когато човек прави тия упражнения, като че ли цялата околност се преобразява! Той чувства себе си, като че ли е в храм и всичко, което вижда около себе си, като че ли е част от чудната архитектура на тоя храм! Една завеса се отдръпва от пред очите му и той е вече в състояние да прозре вътрешната страна на паневритмичните движения! Те са вече за него молитвен зов на душата. Те са зов на душата към Светлината, към вечното Добро, към Любовта, към Реалното. В тоя миг човек разбира, че тия движения са свещенодействие, чрез което той осъзнава, че същината на естеството му е музика, чистота, любов! В тия мигове той чувства по-живо хилядите нишки, които го свързват с Всемира. Едно сияние излиза от живия кръг и лъчите му отнасят надалеч зова на тия души! Един светъл кръг се формира над главите им и се издига нагоре към безкрайността! И искреният зов на тия души достига до всички сърца и им говори за красотата на новия живот, който слиза и който е тъй близо до нас! И тоя зов не отива напразно! Той ще участва в изграждането на красивото здание на човешките бъднини! Свещеният зов на всяка душа намира отглас във всички пробудени души! Когато вложи мислите и копнежите на дълбокия си вътрешен живот в красиви движения, човек пуска в пространството живи сили, които работят и градят.

13. Паневритмията спойва душите в едно цяло

Живият кръг спойва душите в едно цяло. Те се сливат. Рухват преградите помежду им и те чувстват вечните връзки, които ги свързват и обединяват. Тоя жив кръг не е ли знамение за красотата на единството, което иде?!

14. Акордиране на човека с възвишените сили на природата

Защо е необходимо човек да изпитва при правене на паневритмичните упражнения чувство на благоговение, едно свещено чувство, свещен трепет, за да може да получи нещо? Защото в такъв случай с повдигнатото съзнание, със своите възвишени сили на природата той става възприемчив към тях!

15. Значение за дихателните органи.

На края на обикновените паневритмични упражнения се правят и специални дихателни упражнения. Музиката, която ги придружава, е съставена специално за целта. При дихателните упражнения всички едновременно пеят. Оня, който знае значението на дихателните упражнения от окултно гледище, може да прецени, какво значение могат да имат тия дихателни музикални упражнения. Те са от неизмеримо значение, ако се правят всяка сутрин, преди да се отиде на работа! Особеното им значение става ясно, ако се разгледат от окултно гледище във връзка с праната и психичните енергии, които проникват въздуха. Действието на дихателните упражнения е по-мощно, по-дълбоко, когато са придружени с музика.

16. Изпращане на позитивни сили, мисли, идеи в света.

Когато има хармония, съответствие между движение и идея, то чрез движенията ние предаваме тия идеи на външния свят, на цялото човечество. Чрез тия движения се препращат в света нови творчески сили и идеи, които ще съдействуват за неговата обнова и преобразование.

Всички нови идеи, които трябва да се вградят в културата, всички ония животворни принципи, които са в сила да я обновят, които имат вътрешната сила да издигнат човечеството до новата култура, са включени в тия движения.

Има нужда от центрове, чрез които Божественото да влиза, да размърда света, да го обнови, да внесе новото в света. Новите идеи чрез Паневритмията магически се пращат в света и хората ще приемат тяхното благотворно влияние. Тя е такава форма, която е пригодна да изрази новите идеи и да ги предаде чрез музика, чрез движение и чрез думи на човешкото естество и на целокупния живот! В нейните движения са въплътени идеите, които строят и градят новата култура.

Също така са скрити с магическа мощ пружините, чрез които ще се пробудят новите творчески сили на човешката душа – сили, които чакат своето развитие. Всемирното Братство внася новото в света, по който и да е начин: чрез мисъл, чрез чувство, чрез постъпки, но и чрез движение! То всичко е поставило в действие. Нали вятърът, като духа, размърдва листата и с това улеснява движението на соковете? И чрез паневритмичните движения тези идеи ще проникнат в живота, в света, във всички пробудени души и ще почнат да действат. Ето защо Паневритмията е метод за идване на новото в света, това е един метод за изграждане на новия строй, на новата земя!

Материалът е от Основи и Принципи на Паневритмията - издания от 1938 и 1941 г.