Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1. Движенията при Паневритмията.

Движенията при Паневритмията отговарят на определен космични закони. Движенията на тялото не са само нещо механично, а са връзка на човека с определени сили на Природата. Ако тези движения са правени със знанието на пророднте закони, могат да свържат човека с мощни строителни сили в природата и той да ги приеме в себе си. Трябва да се знае, че при всяко движение се влива нещо в организма. Всяко красиво движение, което отговаря на известни закони на Природата и на човешкия организъм, внася живот в човека.

Движенията, които извършва човек, не са без значение. Има движения, които нямат общо значение – те са от частен характер и не свързват човека с Всемира, с Цялото. Те имат значение само лично за него. А има такива, които са израз на космични движения и ритъм.

Тези космични движения и космечен ритъм лежат в основите на живота и тях срещаме изразени навсякъде:

· В движените на небесните тела;

· Във вълнообразното движение на светлината;

· В силовите линии на електромагнитното действие;

· В движението на атомите и електроните;

· В нутационните движения на растителните стеблени и коренови върхове и пр.

Тия движения и този ритъм имат творчески елемент в себе си. Те са създали и организирали всичко. Те всичко претворяват и градят в Природата. Под действието им са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действащите принципи в космоса.

Ако движенията, които прави човек, са в хармония с тия космични движения и този ритъм, той се свързва със силите на живата Природа и ги приема.

Именно от такъв характер са паневритмичните движения. Те са в хармония с космичните движения и ритъм, които творят, градят и организират в целокупната природа и затова имат мощно дейсвие върху човека. Движенията при Паневритмията не са произволни, но са взети от ритъма, който в основата на космичния живот.

Когато човек прави тия упражнения, той се хармонизира с цялото Битие и затова получава нещо ценно от него. Ето защо при паневритмичните упражнения чувстваш, че ти, живият център, простираш хиляди нишки, хиляди антени в океана от сили, в който си потопен, и получаваш нещо животворно и чисто. Чрез някои упражнения ние приемаме запаси от земния магнетизъм в себе си. Човек периодично трябва да се свързва със земните и слънчеви сили. При будно съзнание, когато ръката е насочена нагоре, човек се свързва със слънчевите сили, а когато тя е насочена надолу – със земните. Тогава той приема добрите енергии от Земята, а непотребните, дисхармонични – ѝ ги предава.

В много несъзнателни движения има скрито значение, което самият човек не знае. И това значение не е винаги еднакво. Когато той пипа несъзнателно някое място на главата си например, иска с това да разнесе набралата се енергия или пък иска да придаде енергия на някое място, където има недоимък. Ако има знания, може да премахне главоболието, като регулира известни течения. Понякога несъзнателно човек си пипа определен център на главата, за да го активира с енергията, която излиза от пръстите му.

Човек трябва да се пази от движения, които отнемат или изхарчват нужните енергии. Движенията трябва да са разумни. Има движения и неразумни.

Нашите движения дори и несъзнателни, те не са произволни, а имат своя вътрешен смисъл. Разни движения, например пипане на главата, движение на крака, ръце и пр., са във връзка не само с физиологични процеси, но и с известни душевни процеси. От всеки пръст излизат сили, които са израз на нещо психично.

Всяко движение на човека, макар и несъзнателно, има вътрешен смисъл. Например поставяне ръката на гърба – това е скритият, подлият начин на постъпване. Онзи, който иска да прободе някого с нож, го скрива зад гърба си и му казва: „Добре дошъл.“ Един оратор, който държи ръката си отзад, крие някаква мисъл. Това са движения остатък от далечното минало.

Когато човек си вдигне ръката нагоре, определени духовни сили са в активност и той ги праща в света и същевременно с пръстите си приема известни сили от природата. Става обмяна. При паневритмичните движения трябва да се знае, какви енергии излизат от цялата ръка и какви специално от всеки пръст. С тия енергии, които всеки изпраща от своята ръка или от друг някой орган, се въздейства на Природата и тя ще отговори аналогично. Ние не сме откъснати от Всемира. Има връзка между нас и него.

2. Целият Всемир се движи по законите на Паневритмията.

Както стана ясно по-горе, Паневритмията съществува в цялата природа. Земята се движи около Слънцето с бързина 29 км в секунда. Слънчевата система, както и други звездни системи се движат около центъра на галактиката. Земята и други планети, Слънцето и всички други небесни тела се движат по законите на Паневритмията.

Земята например има повече от 10 вида движения и ако си ги представим съчетани в едно, ще видим каква красива форма на движение се получава. Това има отражение върху земния живот – в проявените форми и процеси, които срещаме около нас. Например в спираловидното движение на стебления връх при своя растеж нагоре виждаме отражение на спиралния път, който прави Земята из космичното пространство.

Хармония и ритъм съществува в цялото битие. Целият Космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно цяло. Това е именно Паневритмията. При движението на небесните тела от тях излиза тъй наречената хармония на сферите, една музика, която пълни космичното пространство.

И движението на светлината е Паневритмия. В нея има движение, ритъм и музика. Даже доказано е от физиката, че светлината, която излиза от слънцето, пулсира, т.е. в нея има една ритмичност, каквато има и в човешкото сърце. Както сърцето периодически изпраща кръв по цялото тяло, тъй и светлината излиза от слънцето периодически в по-голямо или по-малко количество. Движението на етерните светлинни вълни е Паневритмия. Червените лъчи, портокалените, жълтите и пр. на слънчевата светлина – всеки от тях си има свои движения и своя музика, които се преплитат заедно и образуват великата хармония, която прониква Всемира.

3. Паневритмията – наука за хармоничните движения.

Може да се каже, че Паневритмията е наука, която регулира физичните, духовните и умствени процеси на човека. Можем да я наречем наука на хармоничните движения във връзка с човешките мисли и чувства. При Паневритмията човек трябва да мисли, да чувствува и да се движи едновременно! Ако движенията на човек не се свържат с човешките мисли и чувства, ако тия последните не присъстват и не участват, тогава тия движения ще бъдат механични и няма да имат онова мощно обновително и освежително действие върху тялото, ума, сърцето, душата и духа на човека!

Механичното изучаване на нещата не разполага още с данни върху Паневритмията. То има само факти, но няма данни, за да я обоснове. То не знае при една песен какви движения трябва да направи тялото, кое движение на кой тон, дума и идея съответства. Но една по-дълбока наука изучава законите на това съответствие.

В движенията на Паневритмията взимат участие ръцете, краката и пр., цялото тяло се поставя в движение и в пози, които съответстват на думите и тоновете.

В Паневритмията няма излишни движения, т. е. движения без смисъл и без положително действие. Нейните движения са най-икономични. Те са най-целесъобразни движения, с които се постига най-голям резултат. В Паневритмията всека линия на движение строго съответства на известни сили на човешкия организъм и на човешкото съзнание и ги събужда към дейност, към активност. По този начин Паневритмията се явява като стимулатор за извикване към живот на физичните и духовни сили на човека.

В Паневритмията се поставят в движение всички видове геометрични линии: прави, криви, вълнообразни и смесени. Има движения силни, меки и светли. В меките движения преобладават кривите линии, в силните движения – правите, а светлите движения са съчетание на прави и криви линии. Има движения на електричеството и магнетизма; има студени и топли движения.

Има три степени на движение: механични, органични и психични. Механични движения са тия, при които разумността действа отвън, а не отвътре. Органични са тия, при които вътрешният живот взема участие, но не като ясна съзнателна мисъл. А психични движения са тия, които са свързани с определена мисъл.

Ако човек направи едно фалшиво движение, ненормално, отрицателно, то съответният мозъчен център ще получи неправилно развитие и това ще се отрази както върху здравословното състояние на органа, който този център дирижира, тъй и върху духовните способности и дарби на човека.

Движения като например пипане на главата, мърдане на крака, ръце и пр., са във връзка не само с физиологични процеси, но и с известни душевни процеси. От всеки пръст излизат сили, които са израз на нещо психично. 

Източник: Паневритмия, 1938 г. и Паневритмия, 1941 г.