Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

1. Ритъмът на Цялото.

Има един ритъм на Цялото, има един „пулс на живота“ на космическия организъм. Човек е част от това Цяло; той е като един винт, като едно малко колело във великия строеж на Цялото. Ритъмът, пулсът на Цялото се предава, прелива се във всички части. Например ритъмът на сърцето не е случаен, а е свързан с ритъма, с който пулсира слънчевият живот. Слънчевите енергии излизат от слънцето ритмично, т.е. периодично по-силно и по-слабо. И когато човек е в хармония с Цялото, тогава всичко в неговия организъм върви добре, понеже космичният ритъм, космичният пулс на живота се прелива в неговото сърце, в неговото кръвообращение, в неговото дишане, в дейността на всичките му органи и те работят правилно. И тогава човек е здрав, твори и гради на великата сцена на живота. Тогава ритъмът, пулсът на природата се предава нему така, както дейността на един сложен механизъм се предава на вървежа на всеки малък винт или колелце, които влизат като части в него.

Но пита се: кога човек е в хармония с това Цяло, с този космичен организъм, за да приеме неговия ритъм, неговия пулс? Когато е добър, справедлив и разумен, когато тече през него любовта, понеже разумността и любовта са основните принципи, които царуват в природата. Те са извори, от които излизат двигателите на всички други сили в Природата. Всичко в Природата е Любов и Разумност! Когато човек е в хармония с Цялото, тогава ритъмът, линиите на Космичната паневритмия се преливат в него, изразяват се чрез него. От гореказаното става ясен следният закон на Паневритмията: човек може да прави красиво и плавно паневритмичните движения, като в момента мисли, чувствува и постъпва добре.

2. Ритъмът пести енергия.

Самият ритъм при тия упражнения, независимо от всичко друго, внася известна обнова в организма. Всичко в природата почива на закона на ритъма. Ритъмът е петият принцип на окултната наука. Има връзка, съответствие между сърдечния ритъм и ритъма на слънчевите лъчи. Слънчевите енергии излизат от Слънцето ритмично, т. е. периодично по-силно и по-слабо. Навсякъде виждаме ритъм около нас. И ритъмът има магична сила. Даже и в обикновения живот могат да се правят наблюдения: всека работа, макар и тежка, ако се внесе ритъм в нея, става по-лека. Знае се законът: ако се извърши една работа ритмично, тя не уморява. Ритмичните движения не уморяват. Това е констатирано с много опити.

Паневритмия, 1941 г.