Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 


1. Инволюционна и еволюционна Паневритмия.

В древните мистични школи песните са се пеели при движение! В тия школи са знаели какви мощни сили се събуждат чрез съчетанието на думите, музиката и движението. Произнасянето на известни възвишени изречения придружавали с песен и специални движения. И това е имало мощно въздействие върху самите тях. В древните мистични школи Паневритмията е била метод за възпитание на всички ученици. Те са били възпитавани чрез ритмични движения, свързани с определени идеи и съчетани с пение. Така Паневритмията е била прилагана като метод за възпитание в тези школи. Но тук трябва да имаме предвид следното: тогава човек е бил в инволюционния период на своето развитие, т.е. в периода на слизане от духовния свят към материалния. А сега той е в своя еволюционен период – в епохата на възлизане. При инволюцията човек се движи от центъра към периферията, а при еволюцията – обратно. При инволюцията е орал и сял, а пък сега, при еволюцията – жъне плодовете.

Историята не е нищо друго, освен проявление на човешкия дух. Проявите на човешките култури се менят според епохите, според фазата, в която се намира човечеството. Например архитектурата на всяка епоха е израз на силите, които работят в епохата. Каква е разликата между архитектурата на всички минали епохи и съвременната архитектура! Същото се отнася и за поезията и за всички други прояви в културния живот на човечеството. Това е вярно и за Паневритмията. Тя по-рано е била инволюционна. Затова ритмичните упражнения на древните мистични школи не са годни за повдигане на днешното човечество. Днешната Паневритмия е еволюционна, има съвсем друг характер и друго действие – отговаря на днешната епоха в развитието на човечеството. Тя е във връзка с новите сили, които се събуждат в човека.

2. Признаци за настъпване на Новата култура.

Днес навсякъде се говори за обнова, за нови пътища и пр., но не е достатъчно изменение само на външната форма на нещата, на тяхната механична страна. Ако хората останат със старото съзнание и старото си разбиране за живота, тогава нищо няма да се постигне. Необходим е един нов мироглед, ново разбиране на живота, ново отношение към задачите на този живот.

Трябва да се изучат законите за повдигане на народите, както и за тяхното израждане. Колко велики народи и цивилизации в миналото са се издигали до завидна висота и след това са слизали от сцената на живота. Всички те са били кристализирани във форми, неспособни за по-нататъшно развитие – отклонени от великите закони на Целокупния живот.

Разбира се, за повдигането на един народ или раса е нужно подобрение на хигиеничните условия на живота, подобрение на материалното благосъстояние на масите и пр. Днес се разглежда въпросът за бъдещето на расата или културата и от гледището на законите на човешката наследственост. Търсят се нови пътища – пътищата на евгениката – за подобряване на расата и културата. Всичко това представлява само едната страна на въпроса. Съществуват и други, по-дълбоки страни, които заслужават вниманието на всички, които искат да работят за бъдещето на новата раса и култура.

Окултната наука посочва методи за разрешаването на всички проблеми на съвременния живот. Тия методи засягат всички области на живота – както материални, така и духовни. Всичко това ново, което сега се влива в живота, всички тези нови идеи, които идват в света, имат сили в себе си да повдигнат културата на по-висока степен, да развият ценните заложби, криещи се в човешката душа и чакащи от векове своето развитие.

Днешната култура е преходна между две култури. Винаги завоят между две култури винаги се отличава с хаос, с големи противоречия. Това е признак, че се намираме на границата между старото залязващо и новото изгряващо. Забелязано е, че винаги в зазоряването на всяка нова култура стоят велики духовни идеи. Днес по много признаци се вижда, че едно ново съзнание се ражда в човечеството. Всъщност самото развитие е въпрос за разширение на съзнанието. Например, ако проследим природните царства, ще видим, че колкото отиваме по-нагоре, постепенно съзнанието се разширява.

Всяка култура се отличава с това, че носи нещо ново на човечеството. Тя е едно ново откровение на човешкия дух. Кое е тогава новото, което носи новата култура, идваща сега? Има известни признаци, по които може да се долови това, както по първите пролетни цветя може да се съди за настъпващата пролет. Новото, което иде, това е пробуждането на космичното съзнание, при което личният живот ще бъде надраснат и човек ще влезе в безграничния живот на цялото, на всеобщото. Затова, по съществуващите днес признаци можем да съдим, че новото, което иде, е духът на братството, на единението.

Новите идеи, които идат сега като мощна вълна да се влеят в културата, да я претворят, се проявяват във всички области на живота. Навсякъде можем да видим днес следи от животворното им действие. Обаче те трябва да намерят и съответна форма, чрез която да се изразят, т.е. те трябва да намерят и един външен израз, чрез който ще действат върху по-дълбоките сили на човешкото естество. Такава една форма е именно Паневритмията.

Всред кипежа на днешния живот човек требва да долавя известни симптоми, по които да съди за тенденциите и насоките на развитието. При многообразието на съвременната епоха човек требва да е достатъчно наблюдателен, за да забележи характерните симптоми, които говорят за двигателните сили на епохата. Тия симптоми са само букви, и по тях прозорливият може да съди за дълбоките процеси, които стават в глъбините на обществото и за изгледите на близкото бъдеще.

Такъв симптом е и Паневритмията.

3. Паневритмия и Новата епоха на шестата раса.

Идва нова епоха, която ще представлява космична пролет. Земята и цялата слънчева система сега влизат в нова космична област, която представлява благоприятни условия за събуждане на красивото, вложено в човешкото естество. Трябва да знаем, че пространството е живо, че то е проникнато със сили. И не е безразлично през какви космични пространства се движи слънчевата система. Иде една слънчева култура. Символично казано, ледовете и снеговете днес се топят, цветята се разцъфтяват, идат прелетните птички от топлия юг! И те ще внесат нови елементи в живота.

Понеже днес сме в зараждането на шестата раса, туря се и нова основа на Паневритмията. Тя е израз на новата култура, която иде. Идеите на шестата раса са включени, са вградени в нейната музика и в нейните движения. И когато те се правят, то се събуждат в човека силите и идеите на новата култура, и те се пращат в света. Участващите в живия кръг на Паневритмията събуждат тези нови сили в себе си и освен това стават и радиопредавателен център, който праща в света тези сили, тия идеи. И последните достигат до всички души и намират отзвук в тях. Чрез тия движения живият кръг на Паневритмията праща красив зов в света за обнова, подем и възход!

Чрез Паневритмията човек гради и твори нови ценности в себе си и в живота.

Шестата раса, която иде, ще бъде изразителка на Паневритмията. Петата раса е на обективното знание, на външното изучаване на природата – раса на ума. Шестата раса е раса на Любовта. Числото шест има връзка с Любовта. Тия сили, тия идеи, които са вложени в Паневритмията, ще бъдат действителност в шестата раса. Паневритмията подготвя пътя за идването на последната.

Паневритмията има още по-висши форми, които ще се дадат по-нататък в развитието на човечеството. Текстът на песните е най-простият и най-леснодостъпният образец. Тия движения имат и по-дълбоко словесен израз, който ще се даде в бъдеще.

Източник: Паневритмия - 1938 и 1941 г.