Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Втората значителна фигура от александрийската школа е Клавдий Птолемей, един от най-великите астрономи на древността. Не се знае точно нито датата на раждането му, нито мястото на раждането му, нито датата на смъртта му. Знае се, че е живял през втори век след Христа. Предполага се, че се е родил близо до Пелуза или по-вероятно в Херниядова Птолемеида в Тебаида. Той се е ползувал с голяма почит в Александрия, където е правил своите научни изследвания.

Трите му главни съчинения са: Математически синтаксис, наречен от арабите Алмагест, в който той излага своите астрономични изследвания и своята теория за създаването и строежа на света. Второто му съчинение е неговата прочута География, който е най-обширният паметник, който ни е завещан от древността. При все, че астрологията е твърде стара наука, той е първият, който ни е оставил пълен трактат за нея, наречен

Тетрабиблос (Четиризнание) или Квадрипартитиум, от който Сентилонанумът е съхранен, и представлява сто афоризма върху астрологията. Това съчинение е послужило за основа на всички бъдещи трудове по астрология, като се започне от Юлиус Матернус Фирмикус, астролог от четвърти век и се стигне до астролозите от наши дни. Ще предам предговора, който той е дал към Тетрабиблос, който, както самото му заглавие показва, се състои от четири книги, в които излага принципите на астрологията, както тя се е развила в Египет и Халдея.

Предговор към Тетрабиблос

На две основи, мой Сириус, ние трябва да градим зданието на астрологичното учение. Първата основа е наблюдението, чрез което ние установяваме движението на Слънцето, на Луната и на другите небесни тела както по отношение едно към друго, също така и по отношение на нашата Земя. Втората основа е изследването, чрез което ние изучаваме измененията, които тези движения причиняват на земните тела, изучаваме доколко измененията в земния свят съответстват на небесните тела. Първият от тези два клона на нашата наука изисква грижливо занимание, макар да не се занимаваме с втория клон. Този първи клон аз ти го изложих в едно самостоятелно съчинение с най-голяма яснота и подробности, доколкото ми беше възможно. Това е съчинението Алмагест. По отношение на втората част ние не можем да дадем съвсем точни и неоспорими факти, като се има предвид нашето общо несъвършенство и мъчнотията за изследването на тази материя. При все това ние не трябва да пренебрегваме това изследване, като имаме предвид колко много събития от голяма важност и значение в живота имат своето начало в Небесните причини.

Този, който осмива първия том, именно познанието на астрономията, с право можем да го наречем ограничен. Вторият клон още по-лесно може да бъде укоряван, защото неговите заключения са свързани с по-големи мъчнотии. В сбита форма тук ще изложим до каква степен астрологията е,възможна и до каква степен нейните предсказания са от полза преди да пристъпим към подробното й изложение.

Какво е естеството на науката за астрологичното предсказване и доколко далеч може да проникнем в тази наука?

Още на пръв поглед е очевидно, че силите на небето влияят на земните. Те влияят върху огъня и въздуха, които са под влияние на небесните движения и на които са подчинени всички други неща, именно, земята, водата, растенията и животните. Слънцето влияе на всичко земно, не само на четирите годишни времена, които предизвикват измененията в растежа на животните, в плодотворността на растенията, в теченията на водите и в измененията на телата, но то действа и чрез денонощните промени, като стопля и навлажнява, като изсушава или замразява. Това Слънцето прави в съгласие с положението на другите небесни тела, според географската широчина на нашето място.

Луната също има своето влияние на всичко земно, тъй като всичко одушевено и неодушевено усеща силата на Луната и нейното действие. Водите се повдигат и спадат под нейното влияние, това са приливите и отливите на морето. Също растенията и животните се влияят от Луната различно при нейните различни положения – новолуние, пълнолуние и пр.

Също влияят и другите небесни тела - планети, неподвижни звезди. Макар и действието на Слънцето да е господстващо и най-силно, то все пак и останалите небесни тела засилват или отслабват това действие в известно направление. Влиянията на Луната са очевидни и често се повтарят както при съвпад, квадрат и опозиция, т.е. при новолуние, първа четвърт и пълнолуние. Останалите небесни тела действат в по-дълги интервали от време и не са така очевидни. Техните действия по някой път са явни, по някой път са скрити, който знае тези действия той ще разбере, че всички неща на земята се влияят от небесните тела. Не само това, но даже семето или зародишът на всички същества още от най-ранно време получава от силата на небето форма и растеж. Земеделци и овчари от наблюдение са констатирали това. Някои въздействия на Слънцето, Луната и останалите небесни тела в някои отношения са толкова достъпни за наблюдение, че даже човек без образование, чрез просто наблюдение може да констатира това. Даже и много животни имат едно предчувствие за промените на времето, които промени се влияят предимно от Слънцето.

Има влияния, които се дължат на по-слаби причини и те изискват по-внимателно наблюдение. Например мореплавателите наблюдават валежите и промените на ветровете в определени периоди, които са във връзка със съвпадите на Луната и на другите небесни тела със Слънцето. Този, който наблюдава природата, той може по положението на звездите да предскаже времето въз основа на своите наблюдения, може да каже дали предстои топло или студено, влажно или сухо време. Също така може въз основа на небесните наблюдения да се съди за характерните заложби на хората и за техните телесни отличия, или да предскаже бъдещи събития. Обаче хората, които не са добре проучили астрологията могат да вадят неверни заключения и ако някъде техните изводи са верни, другите го отдават на случайността. От друга страна има много хора, които са изучили някои откъслечни неща от тази наука и правят предсказания за пари, с което компрометират науката. Затова някои, които изучават тази наука, минават за измамници и шарлатани. Но дори и тези, които съвестно изучават тази наука, по някой път могат да направят погрешни заключения поради трудностите на изучаването, поради несъвършенството на човешкия ум, който не е способен да вниква в дълбочините на тази наука.

Трябва да кажа, че всяка наука, която се занимава със свойствата и качествата на материята или въобще с природата, повече се основава на предположения или хипотези, отколкото на сигурно знание, на което се дължат в някои случаи погрешни заключения. Същото се отнася и за астрологията, защото ние не познаваме добре всички неща, с които работим. Една друга причина за погрешките е, че предишните положения на звездите не съответстват на положенията им в следващата епоха. Наистина, след дълго време днешните положения на звездите ще бъдат подобни на предишните, но все пак няма да има пълно съвпадение. Защото някога, особено в тези интервали от време, които човек може да проучи, звездите няма да се върнат точно на същото положение, каквото са имали някога. Но подобието на някои стари отношения с нови такива е основното, поради което можем да правим грешки в астрологичните предсказания. Затова именно предсказанието за времето никога не може да бъде напълно сигурно.

Същото важи и за рождената астрология. Преди всичко различието на семето при посаждането на някои същества упражнява едно голямо влияние и по този начин удря печат върху съществото и затова при еднакво положение на небето и при еднакъв миг, все пак половите различия на семето ще произведат различни същества. Това важи за хората, също и за животните.

Освен това различните местности причиняват различие в родените същества даже и когато семето принадлежи на същия човек.

Даже и ако положението на небето при раждането е еднакво, то все пак ако различието на различните местности е голямо и това важи както за телесните форми, така и за душевните.

Даже в края на краищата да приемем, че всички гореспоменати обстоятелства са еднакви и съвпадат, то все пак различие ще произведат възпитанието и жизнените навици и тези различия ще бъдат както в областта на душевния характер, така също в морала и в хода на живота. Ето защо ще бъде погрешно, когато всички заключения човек вади само от хода на звездите.

И въпреки че при предсказанията не могат да се избегнат погрешките, то затова не трябва да се презира и отрича науката. Както лекарят е длъжен да се запознае със страданията на болния и с неговото естество, също така и астрологът трябва да се интересува от условията на местността, от характера на човека и от други обстоятелства, доколко учението за влиянието на звездите е от полза?

Аз споменах, че всяко предсказание, което черпи своите заключения от движението и естеството на звездите, е напълно възможно. Преди да кажа каква е ползата от това, трябва да установим кое ние приемаме за полезно и за коя област от живота искаме да отнесем това.

Нека вземем предвид душевните блага. Когато ние разглеждаме земните и Божествените неща, то за нас кое изглежда желателно, за да има душата спокойствие и радост? Тук преди всичко важи гледището за ползата на нашия небесен живот. В това отношение нашата наука може да бъде от голяма полза. Това също важи и по отношение благата, които носят щастие.

Но някои ще кажат, че нашата наука е излишна, защото има предопределение на съдбата. Обаче не е ли полезно да знаем предварително нещо и тогава да можем да работим с помощта на нашата наука, да избегнем някои неща. Когато човек знае предварително някои неща за бъдещето, то душата му ще бъде подготвена и ще посрещне с радост това, което иде и ще го посрещне с мир. От друга страна, когато на човек се случи нещо, определено от звездите, то не трябва да мислим, че това е неотклонно.

Има някои събития, които не произтичат непосредствено от Небесните причини, тях по-лесно можем да изменим. Има някои събития, които стават поради липса на знание от страна на човека, а не поради съдбата. Някои рани, както и болести са отчасти произлезли от действието на необходимостта, но поне отчасти те могат да станат безвредни чрез противоположни помощни и лечебни средства.

Събития, които произтичат от много дълбоки и важни причини са неизбежни, обаче останалите събития, които произтичат от не много дълбоки причини лесно могат да се избегнат. Както лекарят, който научно наблюдава болестите, различава смъртните болести от неизлечимите, така и астрологът разграничава събития, които могат да се отменят. От положението на небесните светила може да се заключи за заложбите и предразположенията на тялото, както лекарят, като разглежда едно гнойно огнище, може да предскаже бъдещето, ако то се остави така. Обаче това гнойно огнище няма да предизвика усложнения, ако му се въздейства с лечебни средства, както магнитът няма да привлича желязото, ако той от по-рано е намазан с чеснов лук.

Ако наблюдаваме четирите годишни времена и ако знаем хода на звездите и лунните фази, то спрямо тяхното влияние можем да употребим известни средства. Например, голямата жега може да се смекчи чрез охладителни средства. Зимният студ може да се смекчи чрез отоплителни средства и да създадем една средна температура. При размножаването на животните и при сеенето на растенията се обръща внимание на положението на Луната и никой не може да каже, че това е безполезно. Може да се случат някои грешки в някои отделни случаи, но това става и при другите науки. Както е възможно едно предварително знание за някои неща и това знание заслужава внимание, така е възможно чрез астрологичното знание да избегнем злото до известна степен.

Египтяните свързваха астрологията с медицината и изучаваха известни средства за лекуване. Те свързваха това с наблюдението на звездите, защото лечебните средства не могат да се прилагат еднакво за всички тела и за всички болести. Въз основа на медицинското знание те познаваха известни средства за предотвратяване на бъдещите болести. Също така те прилагаха известни лечебни средства за съществуващите вече болести.