Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

НАРЯДЪТ по случай Съборните дни 19-21 август 1989

/Начало 6 ч. сутринта/

Мото за размишление: „Винаги се радвайте. За всичко благодарете. Духа не угасвайте. Непрестанно се молете.“

1. „Фир-Фюр-Фен“

2. Добрата молитва

3. 91 псалом /песента/

4. Молитвата на Светлината

5. „Аум“

6. Евангелия:

Матей: гл. 11, от 27 ст. до края

Марко: гл. 3,  от 1 до 6 ст.

Лука:  гл. б, от 27 до 38 ст.

Йоан:  гл. 8, от 31 до 36 ст.

7.  Молитвата на Братството

8. Беседа от Учителя: „Часът на Любовта“, съборна беседа

от едноименния том, 1934 г.

9. Послание от брат Еорис: „Иде час,и сега е..“

10. „Отче наш“

11. Всяка сутрин, през цялата година, за приключваме ча молитвата да се произнася като формула:

„Да бъде благословено Името Божие от века и до века, защото Мъдростта и Силата са Негови!“ /три пъти/

Тази формула ще ни свързва всички за работа.

12. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!“ /3 пъти/

 

ПОСЛАНИЕ по случай съборните дни 19-21 август 1989

 

„ИДЕ ЧАС, И СЕГА Е...“

В Природата има време за действие на всяка сила и докато е „нейното време“, никой не може да спре действието ѝ. Смяната на силите става според строгите Закони на Битието. Христос казва: „Сега е часът на тъмнината и тя ще направи каквото си ще.“

Същият закон Учителят изразява така: „В Божиите решения обратни действия няма“.     

Ние сме тук, за да работим за „асът на Светлината“!

„Фир-Фюр-Фен Тао би аумен“ – „Без страх и без тъмнина, с обич и Вид елина“!

Ние не воюваме с никого! Бог е всемогъщ. „Негово е Царството, и Силата, и Славата“. Ние не воюваме – ние служим. Това е нашият живот – служение на Бога! Неговото Царство е във век. Силен е Бог във нас.

Ние не воюваме с плът и кръв. Силата на молитвата – чрез нея всичко може да се постигне! На силата, която иде от Бога, никой не може да устои, и най-злите даже! Затова връзката с Бога е най-важна. Поддържайте връзката си с Бога!

Решителни и единни! Ние сме всякога заедно в нашата работа. Работата за Високия Идеал е свещена, тя заслужава всички жертва. Учениците на Божествената Школа трябва да страдат, да мислят, да се молят, за да дойдат добрите условия за всички. Тъй е било през всички времена, тъй е и сега. Това е Нашият Път.

Великото Бяло Братство ръководи съдбините на човечеството. То съществува хиляди и хиляди години преди всички човешки организации, преди всички могъщи религиозни и политически империи. Те са в разцвет, когато То присъства и ръководи всичко. Когато То се оттегли, настъпва упадък и културите умират.

Бялото Братство се изявява когато иска, то е видимо и невидимо. То се изявява и изчезва когато иска. То се смалява и увеличава, когато иска. Бялото Братство е неуязвимо. Които са умни, ще се учат от Бялото Братство. Нямам пред вид това малко общество в България – то е само една безкрайно малка проекция.

Знание трябва –  Бялото Братство е пазител на Знанието.

Любов трябва – Бялото Братство е носител на Любовта.

Сега настава Неговият Час!

Братството на Любовта е неуязвимо!

брат Борис

 

МОЛИТВАТА НА СВЕТЛИНАТА

1. Господи на Светлината, на всичката Пълнота и Благост, за която моят Учител ми е говорил за Тебе.

2. Изяви ми се тъй както Ти благоволяваш, както на Тебе е угодно.

3. Аз съм готов да изпълня Твоята воля, без никакво колебание, без никакво двоумение, без никакво отклонение.

4. Аз ще бъда тъй верен и истинен Господи, тъй както ти си Верен и Истинен. Заради името на моят Учител, чрез когото Ти си ми говорил.

5. И да бъда Господи като малките деца на Твоето Царство - послушен, прилежен, търпелив, постоянен, винаги доволен в безграничната Твоя Любов, която Ти проявяваш към всички слаби и немощни, които търсят пътя в Твоята вечна Светлина, в която Ти обитаваш.

6. Моля ти се Господи озарявай ме и да се не отдалечава присъствието на Твоят Дух от моята душа, от моето сърце, от моят ум, от моята воля.

7. Да бъда Господи носител на Твоето Слово - вестител на Твоята Истина, служител на Твоята Правда;

8. Да се весели твоят Дух в моята душа.

9. И да се радвам аз в присъствието на Твоето Слово заради името на моят Учител, с което Ти си знаен в света.