Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Преди да пристъпим конкретно към въпроса за планетните цикли, налага се да се направят важни бележки по три въпроса, по които както в древността, така и в наше време между астролозите съществуват противоречия.

Първият въпрос е – какво съдържание се влага в понятието злотворни или благотворни планети“? По този въпрос в обикновените астрологически трудове и ръководства се дава едно стереотипно понятие: за благотворни се приемат планетите Венера и Юпитер, за неутрални – Слънцето и Луната, а до известна степен и Меркурий, докато за злотворни се считат Марс и Сатурн. Това е според древна астрологическа традиция. В по-ново време, след откриване на планетите Уран, Нептун и Плутон, мнозина от астролозите застанаха на становището, че в тези новооткрити планети доминират злотворни влияния.

Ние още в първите страници на настоящия труд подчертахме недвусмислено становището на модерната астросоциология, от една страна оперира с много повече исторически данни, а от друга страна си служи с методи, надхвърлящи границите на едно геоцентрично научно разглеждане на природните явления и на обществените събития. От гледище на астросоциологията, както се каза по-горе, всяка планета има два полюса. Действието на положителния полюс на дадена планета се обуславя не само от становището в кой знак тя се намира и какви аспекти получава, но и от онези важни процеси, които периодически се извършват в живата разумна природа.

В живата разумна природа, във всички нейни сектори и царства, както и в живота на индивидите, обществата, народите, расите и цялото човечество, е налице една тясна корелация. Тази корелация се движи в три посоки – налице е една закономерност, една периодичност на приливи и отливи.

Приливът е един творчески процес, движен от силите на Бялото братство, на дясното посвещение Тук действат положителните полюси на планетите. Затова тук е налице един подем, едно ново изразяване в природата, във всички области на живота. При прилива планетите проявяват най-високите си качества, най-хармоничните си електромагнитни вибрации. По отношение на своето естество те се намират в една специална кулминация, надхвърляща границите на знака и аспекта.

При вторият периодичен процес, т.е. при отлив, когато формите са в ход към упадък и не са вече във възможност и състояние да изразят новите импулси на живота, то те започват вече да се рушат и тук се проявяват отрицателните полюси на планетите. В историята тези отливи се сумират като упадък, декаданс, израждане. Тази периодичност е отразена в планетните цикли.

Еволюционният процес на живота според астросоциологията, следва правилото – колкото по-голям е приливът, толкова повече възможности носи той. В своите творчески процеси, приливите вървят спокойно в природата, докато отливите обикновено идват стихийно; в природата те се изразяват най-вече в огромни по сила и обсег на действие сеизмични и вулканично-еруптивни процеси. Тук имаме едно подобие на смяната на театрални декори: тези декори, обстановката е необходима докато трае самото действие, след което те незабавно се сменят. В природата тази смяна на декора намира израз в големи сеизмични и вулканично-еруптивни процеси, при което – подобно на това, което исторически се е случило с древните материци Лемурия и Атлантида – водите на океаните поглъщат цели материци. Тия стихийни природни процеси са обикновените атрибути на действие на центъра на лявото посвещение.

Тези два процеса на приливи и отливи се дирижират от Космичния център, от Първата причина, която държи плановете на бъдещето на живота на планетите, слънцата и системите – а оттам и на народите и човечеството. Детайлите на тези планове се осъществяват под действието на Бялото братство, което активизира положителните полюси на съответните планети, докато силите на лявото посвещение рушат чрез активизиране на отрицателните полюси на планетите.

Тази кратка, но съществена по значение забележка от областта на астросоциологията и от естество да ни разкрие тайните на законите, които дирижират явленията в природата и събитията в развитието на народите и обществата.

Вторият въпрос се отнася до дисонантните аспекти. От гледище на астросоциологията, последните са фази на един планетен цикъл. Планетният цикъл започва от съвпада, минава през секстила, през квадрата и върви към тригона и завършва, слизайки до опозицията. Дотук свършва приливът, или творческият процес, през течение на които биват активизирани положителните, творческите полюси на планетите. След опозицията отново се идва до тригон, квадратура, секстил, за да се отиде до новия съвпад (0°) и започне нов цикъл.

Това съставлява отливът на планетния цикъл, при който биват активизирани отрицателните полюси на планетите.

Съвпадът за нас символизира посятото семе, което при секстила пуска своите корени; при квадратурата – ако се касае за някаква идеологическа, философска, социална или научна система – ходът ще срещне голям отпор от страна на старите схващания, добили право на гражданственост; с други думи, при квадратурата, която обикновено се счита за дисонансен аспект, идеята, която е в ход, се подлага на изпитание: изпитва се нейната вътрешна сила, която трябва да преодолее външния отпор, за да се оформи и подходи към кулминацията на своето развитие. Тази кулминация ще се изрази в тригона. След това идеята ще кристализира в своите форми при опозицията. Това вече ще означава, че нейният вътрешен потенциал е изцяло изразен, изчерпан и че ще настъпи есента, когато ще се берат плодовете.

Ние даваме тази илюстрация, за да се разбере, че аспектите сами по себе си трябва да се разглеждат като фази на процеси на един цикъл, в дадения случай – на един планетен цикъл. При разглеждане на различните планетни цикли, ние се срещаме често с понятието „ретроградност“. В обикновената астрология, ретроградността се таксува като някакъв неблагоприятен белег. Астросоциологията, напротив, взема „ретроградността“ като един вид спирачка, като каптаж за набиране на енергия, която ще се изяви в духовния план с една по-голяма мощ, с една осъзната, разумна активност

След гореказаното, ние можем да пристъпим конкретно към самите планетни цикли. За тази цел ние ще се възползваме от съчинението на Л. Хориг, X. Мимо, озаглавено „Практическо ръководство по световна астрология“. По отношение на циклите, специално на бавните планети Плутон, Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер, поменатите автори ни улесняват със своите изчисления. Наблюденията, които са правени в историята, са установили, че дългите планетни цикли на бавните планети играят колосална роля в историята в човечеството. Те са, които са действали при създаването на религиите, на големите обществени събития, на грандиозните открития и при големите сеизмични явления в природата.

При разглеждане на циклите, ние ще започнем със Слънцето, Луната и ще следваме постепенния ред на бавните планети:

1. СЛЪНЦЕ

1. Всеки 33 години Слънцето влиза в един и същи знак, градус и минута.

2. Слънцето е в съвпад с Луната, или техния цикъл трае 28 дни с един орбис от 24 часа. Тези съвпади, наричани „новолуния“, са много важни, особено при затъмненията на Слънцето или Луната. В световната астросоциология те играят грамадна роля.

3. Всеки 19 години Слънцето и Луната идват в съвпад в един и същи ден и в един и същи знак.

Ние ще предадем схематично планетните цикли, а именно що се касае до трайност на техния цикъл, добре или зле аспектиран и съобразно знака, в които се намират.

Слънце – Сатурн

Трайност – 1 година. Орбис – 18 дни.

Положителен полюс:

Управляващите среди се ползвате доверие, благодарение на своята политическа тактичност и икономическа съобразителност. Те изчакват събитията с постоянство и търпение. Тези им качества са от естество да стабилизират външния и вътрешен пазар, чрез разумни финансови инициативи. Експлоатацията на мините е рентабилна. Същото е и в областта на селското стопанство.

Отрицателен полюс

За висшите отговорни фактори настъпват усилни времена; цари напрегнатост и в големите държавни политически работи идват неудачи. Зацарява дух на мнителност и недоверие; нетолерантност, беднотия и безнадежден песимизъм, особено всред ръководните среди. Характеризира се изобщо с финансови пречки, политически неудачи и безизходност.

Слънце – Уран

Трайност на цикъла – 1 година. Орбис – 15 дни.

Положителен полюс.

Създават се условия за развитие на авторитарни режими. Времето изобилства с големи и внезапни изненади, изразяващи се в тежки политически кризи, които могат да намерят само временно разрешение. Създава се подем в обществените инициативи чрез прилагането на нови социални методи, но без бсобена еволюционна последователност.

Отрицателен полюс.

Огромни и изненадващи рискове в областта на политиката и държавния бюджет. Катастрофи, инциденти, небивали прояви на деспотизъм и детронации на големите и силните на деня. Животът на висшите управителни среди е пред изненади и опасности.

Слънце – Нептун

Трайност на цикъла – 1 година. Орбис – 15 дни.

Положителен полюс

Засяга главно държавните глави, висшите религиозни санове и мистичните центрове. Открива условия за дълги морски пътувания със специални дипломатически и политически задачи на най.отговорните държавни фактори. Във висшите политически среди цари атмосфера на романтизъм и самоизтъкване.

Отрицателен полюс

Фалшивост, подозрителност, спадане на престиж на силните на деня, борсови смутове и религиозна нетолерантност от страна на лица, неподходящи за ръководна работа.

Слънце – Плутон

Трайност на цикъла – 1 година. Орбис – 15 дни.

Положителен полюс:

Има голямо значение за един нов политически и обществен курс, който по своя характер носи обновление; възраждане на висшия държавен апарат. Неговият характер е в зависимост от аспектите, които получава.

Отрицателен полюс:

Застрашен е животът на държавните глави и големците от правителствените среди. Знак на смърт, детронация и възкачване на узурпатори, без морални скрупули и без духовен авторитет. Поява на епидемии и засилване смъртността у висшите управителни среди.

2. ЛУНА

Луна – Слънце

Трайност на – 28 дни. Орбис – 24 часа.

Положителен полюс

Този съвпад е самото новолуние, което играе важна роля като фактор в астросоциологията. Същото има отношение и към астрометеорологията. Слънцето и Луната са, както знаем, основните фактори в астросоциологията. Ингресиите на Слънцето създават сезоните, а Луната произвежда приливите и отливите. Те създават общите вътрешни и външни условия за благоденствие на нациите. Изобщо положителният полюс създава условие за хармонични отношения между управляващи и управлявани. Създава се атмосфера на доверие и условие за ползотворни инициативи от страна на управляващите, които се ползват с подкрепата на народа. Това също така обещава хубаво време.

Отрицателен полюс

Политически и икономически дисонанси, следствие на несъгласуваност във волите на народа и на управляващите фактори. Изгубване на престиж от страна на отговорни политически лица, което положение носи смут и бунтове в народа. Затъмненията на Луната и на Слънцето подсилват тези неблагоприятни перспективи.

Луна – Юпитер

Трайност на цикъла 28 дни. Орбис – 24 часа.

Положителен полюс:

Отношенията между управляващи и управлявани са на висота. Съществуват отношения на доверие и взаимопомощ. Законодателният апарат изготвя закони, благоприятни за народа. Съдопроизводството е под знака на справедливостта, философите, учените и юристите са популярни. Моралът както в управляващите среди, така и всред народните маси е висок финансов просперитет и изобилие на блага. Изобщо, създава се дух на доверие и светла перспективност.

Отрицателен полюс:

Несрета, морален и материален крах. Гласуване на закони, ограничаващи народните свободи, особено правата на жените Издаване на несправедливи присъди, наличност на морални скандали, на общо обедняване и обществена нестабилност.

Луна – Сатурн

Трайност на цикъла 28 дни. Орбис – 24 часа.

Положителен полюс

Създава се една вълна на благоразумие, честност, пестеливост, постоянство и търпение. Изискана бюрокрация под знака на компетентност и трудоспособност и методичност. Има специално отношение към работническата класа. Носи добри финансови операции и създава здрави обществени инициативи.

Отрицателен полюс:

Тежки последици от епидемии и финансови рискове. Корупция и бюрократизъм, недобро изпълнение на инициативите в работническите среди. Възцаряване на недоверие спрямо управляващите фактори. Народът е изпълнен с песимизъм за утрешния ден.

Луна – Уран

Трайност на цикъла 28 дни. Орбис – 24 часа.

Положителен полюс:

Отнася се до народа, до жените и до колективните социални движения. Създава условие за благоприятни и успешни популяризации на инициативи на ултрамодерните науки, а също и в прогресивните обществени синдикати и кооперативи.

Отрицателен полюс:

Спомага за разширяване на социалното недоволство и създава условия за борби, граничещи с революционни движения. Дисонанси в кооперативните и синдикални движения и инициативи. Увеличаване на разводите.

Луна – Нептун

Трайност на цикъла около 28 дни. Орбис – 24 часа.

Положителен полюс:

Създава условия за проявяване на тънък психизъм, имащ отношение повече към жените. Засяга и активизира също висшите мистични чувства у народа, които върху физическия свят се изразяват в религиозни манифестации или в походи за поклонение. Благоприятства за пътувания по море и за медиумични и психични изследвания.

Отрицателен полюс:

Създава хаотичност, смущение и фанатизъм в религиозните вярвания на народа; въображението бива афектирано до болезненост и като последствие това донася неориентираност, помрачаване в разумните инициативи и колебливост.

Луна – Плутон

Трайност на цикъла 28 дни. Орбис – 24 часа.

Положителен полюс

Активизира у народа героични и патриотични дела и такива на себеотрицание.

Отрицателен полюс:

Събужда низшите и разрушителните сили у народа и активизира действията на тъмните и подсъзнателни такива.

3. ЮПИТЕР

Юпитер – Сатурн

Този цикъл, както и тия на следващите бавни планети, са от огромно значение както за материалната, така и за културната революция на човечеството. Трайност на – 2 години. Орбис – няколко месеца. Характерно за този цикъл е, че 10 последователни съвпади между Юпитер и Сатурн винаги преминават в един и същи знак. По този начин, зодиакалният им цикъл, по знак, трае 200 години.

Положителен полюс:

Вътрешната политика на държавите, както и международното положение, е под знака на всестранен разцвет. Висшата магистратура, дипломатическото тяло, духовно-културните институти, са в своята висота, както в морално отношение, така и по отношение на тяхната компетентност. Изобщо, идва период на морален и материален възход.

Отрицателен полюс

Настъпва период на политически и икономически смущения, на лоши дипломатически ходове и на денонсиране на конвенции. Настъпва недоверие у народ спрямо управляващите.

Юпитер – Уран

Трайност на цикъла 13 години. Орбис – 3 месеца.

Положителен полюс:

Открива неограничени възможности изучаване на космичното пространство с помощта на ултрамодерни средства. Период на изучаване и прилагане на електричеството, на космичните лъчи, на ракетното дело, на земните спътници и на радиоастрономията. Юпитер предлага финансовите средства, Уран активизира, импулсира и вдъхновява новаторския гений.

Отрицателен полюс.

Революционна атмосфера, периодични финансови смутове, опасни международни конфликти, спорове и несъгласуваност в духовните и начин среди. Опасности и изненади, както във вътрешната, така и във външната политика.

Юпитер – Нептун

Трайност на цикъла 36 години. Орбис – 1 година.

Положителен полюс

Период от историческа важност, особено в областта на политиката. Политическите мъже са вдъхновени от мистичния огън на Нептун. Те предприемат плодоносни инициативи, които донасят блага от минното дело, земеделието, рудниците, кариерите; политиката е под знака на трезвеност, търпение, морална загриженост за народното благоденствие. Голям тласък към психометричните изследвания, метапсихичните науки, телепатични изследвания, свързани с висши мистични проявления.

Отрицателен полюс.

В политиката настъпва хаос, несигурно ръководство, слаб морал, фалшификации, религиозна маниакалност, дилетантство в научната дейност, несигурни хипотези и неиздържани политически схващания.

Юпитер – Плутон

Трайност на цикъла 113] години. Орбис- |2| години.

Положителен полюс

Настъпва голяма активност във висшите законодателни тела, както в самите народи, така и на международна почва. Установяване на известни философски доктрини, които са били отричани. Същевременно балансиране и заздравяване на финансовия живот на държавата.

Отрицателен полюс:

Период, носещ финансов упадък и то на международна почва. Същото става и в областта на моралните отношения, философията, правораздаването. Настъпват дисонанс и подмолни машинации в обществените отношения.

4. САТУРН

Сатурн – Уран

Трайност на цикъла 45 години. Орбис – 2 години.

Положителен полюс:

Този съвпад е от колосална важност. Създава условия за реформи в политическия и социалния живот и особено в бюрокрацията, също преобразования в аграрната област. Свързан е с голям подем на прогреса чрез ултрамодерните науки, ядрената физика, биохимията, геологията, биофизиологията и почти във всички области на социалния живот. През този период стават научни открития, рационализации и техниката чрез помощта на електричеството, различните видове лъчи и радиации. Периодът е свързан със стремеж към изучаване на планетното и космичното пространство (чрез сонди и ракети) като източници на енергия. Обществото достига до големи завоевания чрез постижения на синдикалното и кооперативното движения.

Отрицателен полюс:

Период опасен, на изненади, смущения, бунтове и революции срещу правителството и по отношение на висшите държавни институти. Всичко се тресе: финанси, политически порядък, държавен апарат, управляващи фактори. Опасност от срутвания в мините, опасност от експлозии в държавни здания; изобщо, период на всеобщ хаос и на политическа несигурност.

Сатурн – Нептун

Трайност на цикъла 36 години. Орбис -1 година

Положителен полюс:

Период от голяма историческа важност, особено в областта на политиката. Политическите мъже са вдъхновени от мистичния огън на Нептун. Те предвижват благородни инициативи, които донасят блага, особено от минното дело, земеделието кариерите и рудниците. Политиката се развива под знака трезвеност, търпени, постоянство и морална загриженост за народното благо. Голям тласък към психическите изследвания. Метапсихичните науки са във възход. Следват прояви на мистични и телепатични изследвания.

Отрицателен полюс.

В политиката настъпва хаос, несигурно ръководство, слаб морал, измами, фалшификации, особено всред финансовите кръгове; религиозно маниачество и научно дилетантство. Светът се намира под знака на нетрайни хипотези и неиздържани политически схващания.

Сатурн – Плутон

Трайност на цикъла 33 години. Орбис – 4-5 години.

Положителен полюс

Необичайно обновление. Настъпват преобразувание в политическата и социалната области на държавния живот. Тези нови социални реформи използват старите вековни опитност. Забелязва се голям възход в геологическите, палеонтологическите и геохимическите изследвания. Създават се радиопсихични машини и апарати. Откриват се нови научни методи за изследвания. Окултните науки изпъкват на преден план с голям интерес в обществените среди.

Отрицателен полюс:

Свързан е със силни политически смущения, стигащи до междуособици. Междудържавни конфликти и войни. Държавният апарат попада в ръцете на демонични натури, стремящи се към лични или групови материални интереси. Народът попада в морална и политическа безпътица. Следа неизбежно материална и морална разруха.

5. УРАН

Уран – Нептун

Трайност на цикъла 175 години. Орбис – 10 години.

Положителен полюс

Рационалният творчески дух на Уран, импулсиран от висшите вибрации на мистично вдъхновение присъщо на планетата Нептун, открива най-смели, най-гениални и същевременно най-практични перспективи на епохата на Водолея, чийто управител е Уран. Стават фантастични изследвания в областта на планетното пространство. Правят се невероятни опити за влизане в радиотелеграфна връзка с другите планети. Стават съществени социални преобразования, под знака на едно голямо стремление към социално обединяване, както в самите държави, така и в международната общност. Създават се условия за сътрудничество между мистичния и рационалния дух в областта на научните, обществените и духовните сфери.

Отрицателен полюс:

Социални борби. Революции и международни конфликти. Разрушаване на старите социални отношения и отживелите нравствени връзки Отричат се религиозните суеверия. Повеждат се борби срещу неправдите и хаоса на политическите и социалните несъответствия.

Уран – Плутон

Трайност на цикъла 120 години. Орбис -4-5 години.

Положителен полюс

Връщане на човечеството към законите на космичната мъдрост. Това обновление ще даде своите дълбоки отражения във всички области на живота. Ще настъпят небивали открития в областта на ядрената физика. Ще се осъществят големи постижения в областта на биохимията, геологията и палеонтологията. Ще бъдат поставени основите на астросоциологията и астрокосмичната синтеза. Чрез астрофизиката ще се разкрият корелациите между космичните влияния и явленията и събитията на планетата. Човекът напуска границите на геоцентричното съзнание и навлиза в хелиоцентричното такова, а оттам и в космичното съзнание. Налице са условия за създаване на нов мироглед и на ново светоразбиране. Науката ще излезе от метафизичното и ще навлезе в необятните простори на метапсихичното.

Отрицателен полюс

Период на крушение на всичко старо, неотговарящо на новите изисквания на времето. Плутон създава тласъка, а Уран – изпълнението. Разрушителните процеси се изразяват в бунтове, революции, сеизмични катастрофи, вулканични ерупции. наводнения, пожари и използване наултрамодерните ядрени открития за военни и разрушителни цели.

5.6. НЕПТУН

Нептун – Плутон

Трайност на цикъла около 500 години. Орбис – над 10 години.

Положителен полюс.

Създават се условия за възникване на доверие, за висш морален, интелектуален, културно-духовен и материален прогрес на човечеството. Става преоценка на мистичните норми и на научните схващания. Старото отстъпва място на новото. Ражда се нов свят. С нови методи науките навлизат както в дълбочините на океаните и на земните ядра, така и в тайните на стратосферата и на космичното пространство- слагат се основи на нов светоглед. Окултните науки разкриват тайните на природата.

Отрицателен полюс:

Опасен период. Налице са условия за създаване на религиозни псевдоучения, на политически утопии и фалшиви морални ценности. Върху духовната сцена излизат духовни узурпатори и деспотични режими. Налице е морална разпуснатост и незрели научни спекулации. Във философията се създават схващания противоречащи на универсалната мъдрост. Това е период на силен духовен и културен отлив в историята на човечеството.

Съвпадите Уран – Плутон и Нептун – Плутон са от първостепенна историческа важност. Когато разглеждаме планетните вериги от цикли, ние ще се спрем по-специално върху тях. Приключвайки с материята на планетните цикли, които са на брои 45, ние считаме, че в едри линии сме очертали контурите на техния характер, въздействия и отражения във всички области на обществения, научния и държавния живот.