Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Ще прочета 10 глава от Битие. 

Тази глава представлява костелив орех. За да извади една от ядките му, човек трябва да чопли с игла. В тази глава се изреждат родословията на Ноевите синове. Евреите се отличават по това, че спазват реда на раждането, вследствие на което изреждат имената на всички поколения в хронологически ред. Тази хронология е важна за евреите, но какво се ползвате вие и всички ония, които четат Битието? То е все едно да ви заставят да изучавате звездите на небето според тяхната големина. За астронома тия звезди имат значение, но за обикновения човек те не представляват особен интерес. Като изучавате астрономията, виждате, че на небето има 19 звезди от първа величина. Като дойдете до звездите от втора величина, там ще намерите около 120 звезди. Като се домогнете до звездите от трета величина, ще видите, че те са още повече на брой. Колкото по надолу слизате, броят на звездите се увеличава, а големината им намалява. Всяка звезда има свое име, което е важно за астронома, но не и за обикновения човек.

Синовете на Ноя, за които се говори в Битието, са Сим, Хам и Яфет. От тях са произлезли всички народи в света. От Сим са произлезли евреите, от Хам – монголците, а от Яфет – арабската раса[1]. Европейските народи са потомци на Яфет, те са яфетовци. Като четете имената на Ноевото поколение, вие се отегчавате и намирате, че няма смисъл да си губите времето с тях. Който не се интересува, той може да не ги чете. Обаче, който се интересува, ще ги прочете няколко пъти и в някои от тях ще намери известна хармония и звучност в съчетанието на буквите. Не е лесна работа да открива човек известна хармония в звуковете. Това се отнася до силните хора. Само силните хора се занимават с мъчни работи. Те се заемат да чистят костеливи орехи. Слабите хора търсят лесни работи. Добре е човек да чете Библията и да превежда нещата. Всяко име съдържа в себе си дълбок, вътрешен смисъл. Същевременно трябва да се изучава характера на всяко лице, за което се пише. За пример, всички ония, които са произлезли от Хам, минават за неблагонадеждни хора. Те се наричат хамовци. Всеки човек, на когото работите не вървят добре, е от семето на Хам. Причината за това се дължи на факта, че Ной е вдигнал благословението си от Хам. За лошо поведение към баща си, той получи бащиното проклятие. 

Съвременните хора са дошли на земята, но не знаят своя произход. Преди потопа те произлезли от Адам и Ева, затова могат да се нарекат адамисти и евисти. След потопа, обаче, едни са произлезли от Сим, други – от Хам, а трети – от Яфет. Днес всеки човек трябва да знае, от кого от тримата синове на Ной е произлязъл. Какво означава името Адам? Понеже първият човек е бил направен от червена пръст, Адам означава червен човек, в когото Бог е вложил Духа си – Атма. Адам е първото същество, което е носило Божия Дух, Божието дихание в себе си, Ева е първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова. Силен е само онзи човек, който носи свещеното име на Бога. Погрешката на Ева се заключава в това, че опетни свещеното име на Бога. Погрешката на Адам пък се заключава в това, че не послуша Божия Дух в себе си. Кажат ли на някого „адамист“, той трябва да знае, че му е дадена задача да освети Духа Божи в себе си. Кажат ли му „евист“, той трябва да знае, че му е дадена задача да освети името Божие в себе си.

Не са само евреите избрания народ. Ной имаше трима синове, а числото три е число на човешкото достойнство. Семитите в себе си носят смъртта. Туй е числото две. Яфетистите носят импулса, страстите, амбициите. Хамовите хора са само, които изпълняват. Хамовите хора карат света сега.

Какво означава името Яфет? На руски език „я“ означава аз, а на турски – масло. На английски „фет“ означава вяра и съдба. Яфет носи вяра и съдба – зависи от произношението. Яфетистите са хора, които разбират нещата добре и ги държат в ръката си. Със своята желязна воля и организация, те държат света в ръцете си. 

И така, за да бъдете „яфетисти“, вие трябва да организирате своя ум, своето сърце и своята воля, т.е. своите мисли, чувства и постъпки.

 

РОДОСЛОВИЕ НА ЯФЕТ (според Библията)

І. Гомер (Gomer, Gómer, Gōmer; Komer, Kimer, Comer, Cimer, Cimmbri, Cimvri גֹּמֶר;) според Битие (10:2) е най-възрастният син на Яфет и внук на Ной. Dhorme е сигурен, че библейският Гомер отговаря на асирийския Гимири (Gimirri; Gi-mir-ra-a-a). Така те отговарят на Херодотовите кимери (кимерийци).

Неговите синове са:

1. Асханаз (Аскеназ, Ашкенази)

2. Рифат

3. Тогарма

Сспоред една от хипотезите:

- от 7 му син произхождат хазарите

- от 9 му син – Булгар – прабългарите

ІІ. Магог.

Според една от хипотезите – от него тръгват скитите.

ІІІ. Мадай.

Според една от хипотезите – от него тръгват мидийците. В една от неканоничните книги се говори, че бил женен за дъщеря на Сим.

Мед (Медей) е персонаж от древногръцката митология според Хезиод – син на Язон и Медея и отхранен от Хирон. По-разпространената версия е, че той е син на Егей и Медея.

ІV. Яван – според Битие, той е четвъртият син на Яфет и внук на Ной. Според един от източниците самите евреи наричали Балканите страната на Яван. Той от своя страна има 4 потомъка:

1. Елисей  (Елиса (евр. Елиша или Елиса)

Според една от хипотезите – от него тръгват елините.

2. Тарсис (Таршиш, Фарсис)

Тарс е град в Южна Турция, вилает Мерсин. Разположен е в историческата област Киликия, на 20 км от брега на Средиземно море

Според една от хипотезите – от него тръгват тиренци (тирсенци, тиренско море), етруски и пеласги;

3. Китим;

От него тръгват кипърците и хетите.

4. Доданим;

Според една от хипотезите – от него тръгват тевкрите. Тевкрите според древногръцката митология са народност населявала древна Троя. След разрушаването на Троя се преселват в Кипър (където после били подчинени и асимилирани от елините) и в Палестина (където се „разтворили“ сред филистимците), родосци и илирийци

V. Тувал (Фувал).

Според една от хипотезите – от него тръгват сикани, иберийци и баски.

VІ. Мосох (Мешех).

Според една от хипотезите – от него тръгват кападокийци.

Рос

Едно племе Скити, споменато в Ез. 38:2,3, 39:1 (Ето, аз съм против тебе, Гоге, вожде на Рос, Мосох, и Тувал), заедно с Мосох и Тувал; и трите тези племена бяха под управлението на Гог, князът на земята Магог.

По принцип когато в Св. Писание се говори за Гог се споменава нещо и за Магог. В Бит. 10:2, Магог, дори и да изглежда, че означава земя и народ, се причислява към синовете на Яфет. В Ез. 38:39, се вижда, че действително Магог означава някоя земя с някой народ, и Гог се представя като цар на Магог, но критиците не са съгласни за кой народ и за коя земя се говори. Според някои тълкуватели под названието Магог се подразбира: Скитите, Готите, Персите или други някои народи, но най-вероятно е, че под името Магог древните са разбирали северните европейски и азиатски народи, или земята на север от Кавказ. В последните пророчества на Йоан, Гог и Магог са показани като врагове на Божия народ, които ще бъдат победени в Армагедон - Отк. 16:14-16, 20:7-9.

VІІ. Тирас (Фирас).

Според една от хипотезите – от него тръгват тракийци и гето-даки. Някои източници правят именно тази връзка за произхода на българите.

 

РОДОСЛОВИЕ НА СИМ (според Библията)

1. Сим (известност, просперитет) – роден през 1548 г., умира през 2148 г. от Сътворението на Света на 600 години. Той е библейски патриарх, първороден син на Ной. Според написаното в книга Битие, Ной го благославя да бъде пръв между братята си.

2. Арфаксад – син на Сим, роден две години след потопа през 1648 г. от Сътворението на света (Бит. 10:22; 11:10). Седем рода го последваха преди Авраам; обаче той живя до периода след преселването на Авраам в Обетованата земя и освобождението на Лот от четиримата царе. Умрял през 2086 г. от Сътворението, на възраст 438 години.

3. Сала – син на Арфаксад, роден 1683 г., живял до 2116 г. от Сътворението;

4. Евер – син на Сала, роден 1713 г., живял до 2177 г. от Сътворението. Евер е последният от столетните патриарси. Евер надживява шест свои поколения, и самия Авраам, след смъртта на когото, за известно време е единствения прадядо на Исаак и Яков. Юдеите са известни под името Евреи на чужденците, а помежду си са се наричали, „Синове Израилеви“.

5. Фалек – син на Евер, и от четвъртия пояс на Сим. Нарича се Фалек (разделение), защото в негово време се раздели земята (Бит. 10:25, 11:16). Роден през 1747 г., живял до 1986 г. от Сътворението;        

6. Рагав – син на Фалек, роден през 1777 г., живял до 2016 г. от Сътворението. Той е живял по врме на започване строителството на Вавилонската кула;

7. Серух – потомък на Сим и прадядо на Авраам (Бит. 11:20-23; Лк. 3:35). Според едно Еврейско предание, той е първият от рода си, който паднал в идолопоклонство (И.Н. 24:2). Роден през 1809 г., живял до 2039 г. от Сътворението;

8. Нахор – Син на Серух и баща на Тара (Бит. 11:22-25; Лк. 3:34). Роден през 1839 г., живял до 1987 г. от Сътворението;

9. Тара – Нахоров син и баща на Авраам, Нахор и Аран (Бит. 11:24-26). Роден през 1868 г., живял до 2073 г. от Сътворението. Местопребиванието му е в Ур Халдейски. При първата покана на Авраам, да се пресели в Обетованата земя, Тара и цялото му домородство го придружават до Харан, в Месопотамия, (Бит. 11:31,32). През същата година той умрира в този град на двеста и пет годишна възраст. Св. Писание ясно казва, че Тара изпаднал в идолопоклонство, или че смесвал до едно време идолослужението с поклонението на истинния Бог (И.Н. 24:2,14), а някои смятат, че и Авраам сторил същото нещо, но че после Бог, като милостив към него, го убедил в суетата на идолослужението му, и че Авраам на свой ред вразумил баща си Тара.

10. Аврам (висок отец) – По-късно наречен Авраам (отец на множество) (Бит. 17:4,5). Великият основател на Еврейския народ. Син на Тара, потомък на Сим и роден в Ур – Халдейски град, през 1938 г. след Сътворението на света, (Бит. 11:27,28) и живял до 2113

Сара – 1948-2075 г. от Сътворението

Поколение на Аврам:

1. Исмаил – син на Авраам и Агар, роден през 2024 г. и жвял до 2161 г. след Сътворението.

2. Исак – един от прадедите на Еврейския народ и на Христа, син на Авраам и Сара, роден през 2038 г., живял до 2218 г.

Поколение на Исак:

1. Исав – син на Исак, и брат на Яков (Бит. 25гл.) Двамата Исакови синове са близнаци, и Исав, който се родил пръв, продал първородството си на Яков. Роден през 2098 г. от Сътворението.

2. Яков – Син на Исак и Ревека, и брат близнак на Исав. Тъй като при раждането си държал петата на брат си, го нарекли Яков, т.е. петодържец, който върви изотзад и препъва съперника си (Бит. 25:26). Роден през 2098 г. от Сътворението.

Поколение на Яков

От Лия

1. Рувим

2. Симеон

3. Леви

4. Юда

От Вала (слугинята на Рахил)

5. Дан

6. Нефталим

От Зелфа (слугинята на Лия)

7. Гад

8. Асир

От Лия

9. Исахар

10. Завулон

От Рахил

11. Йосиф

12. Вениамин

 

РОДОСЛОВИЕ НА ХАМ (според Библията)

І. Хус 

1. Сева 

2. Евила.

3. Савта.

4. Раама

- Сава

- Дедан

5. Савтека.

6. Нимрод

Той пръв става силен на земята. Той е голям ловец пред Господа, затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред ГОСПОДА. И началото на царството му е Вавилон и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар. От тази земя излезе в Асирия и съгради Ниневия и Роовот-Ир, и Халах, и Ресен между Ниневия и Халах, който е големият град.

ІІ. Мицраим.

Според една от хипотезите – от него тръгват лудимите, анамимите, еавимите, нафтухимите, патрусимите, каслухимите, от които произлязоха филистимците, кафторимите.

ІІІ. Фут.

ІV. Ханаан.

1. Сидон – първородният си син

2. Хет

Според една от хипотезите – от него тръгват евусейците, аморейците, гергесейците, евейците, арукейците, асенейците, и арвадците, цемарейците, и аматейците.

 


[1] В науката е прието да се смята, че евреи и араби са произлезли по линия на Сим, а именно потомството на Яфет дава началото на бялата (арийската, индоевропейската) раса и, както Учителя на места я нарича –  „кавказка раса“. Точно това се казва и в следващото изречение, а защо арабите са включени при Яфет не става ясно.