Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

[През последните 20 години целенасочено се лансираха редица неистини и клевети по отношение на самата Ярмила Менцлова, но най-вече по издадената от нея важна и полезна книга „Паневритмия“, за което е получила задача лично от Учителя. От няколко години ние приятелите на Ярмила, изнасяме различни откъслечни хипотези и факти, които опровергаваха всичките тези спекулации от сорта на това, че самата съставителка не била виждала с очи своето издание, че тя не знаела какво там е написано; че други хора са участвали в съставителството; че са подменяни пасажи, снимки, фигури, нотен текст без нейното знание и съгласие; че тя се била отрекла от своето издание и куп още несвързани със здравия разум небивалици. За наша радост сега вече разполагаме с категорични и неопровержими доказателства, с факти и обстоятелства, отнасящи се точно за периода преди и след издаването на книгата. Призоваваме всички (някои от тях водещи фактори в Паневритмията и до днес), които през годините изговориха и лансираха неистини, да се покаят пред Учителя, пред духа на Ярмила и най-вече пред самите себе си. Ние допускаме, че това не е правено със зла умисъл, а поради незнание или от ревност към Паневритмията. Занапред ще продължават да излизат и други неща, осветяващи Истината, „защото няма скришно което не ще бъде явно, нито утаено, което не ще да бъде знайно и не ще да излезе наяве.“ (Лк, 8:17) и „недейте се лъга: Бог поругаем не бива; понеже каквото посее человек това ще и да пожъне“ (Гал, 6:7).]

 

Като наука за законите и методите, чрез които Разумният свят работи за идването на Новата култура на земята, Паневритмията е абсолютно необходима за еволюцията на всички пробудени души в съвременния свят. Затова Учителя насърчава и подготвя Ярмила да издаде във Франция практическо ръководство за разпространение и изучаване на този най-нов езотеричен танц.

Изискванията на печатниците за отпечатване на книга в Париж са големи, а възможностите на Ярмила да заплати сумата, необходима за тази цел, са ограничени. Някои приятели и познати в град Вен, които проявяват жив интерес към Паневритмията, имат желание да помогнат. Един от най-отзивчивите между тях е Ж., който намира необходимата печатница в Страсбург. Според него със собственика на печатницата може да се води делови разговор за взаимни отстъпки, без това да се отрази върху качеството на изданието.

Госпожа Ламберт-Фараж, близка сътрудничка на Ярмила, се интересува живо от хромотерапията – от влиянието на цветовете върху здравето на човека. В началото на месец май 1983 г. тя е председател на асоциацията „Приятели на Паневритмията“ и твърди, че фигурите, текстът и корицата на книгата „Паневритмия“ вече са готови за печат. Тогава именно печатницата „Вейбел“ изпраща своята оферта – условията, съобразно които книгата може да бъде отпечатана.

На 6 май 1983 г. Ярмила получава официално писмо от печатница Вейбел (Страсбург, ул. „Балдунг гриен“) – оферта за отпечатване на книгата „Паневритмия“ в обем 192 страници. Според нормите на Националната федерация на печатниците отпечатването на книгата се оценява на 55 547 франка.

В своето поредно писмо от 27 май 1983 г. Ж. преценява рисковете, като същевременно търси възможности цената, която трябва да се заплати, да се намали максимално. Понеже печатарят не разполага с достатъчно капитали, единствената възможност за успех е принципът на абонамента, т.е. упованието в братските чувства на приятели и съидейници.

След като Ярмила приема офертата, на 29 юни печатницата дава съгласието си да отпечата книгата и поръчката е регистрирана окончателно. Съобразно взаимната договореност тестовете трябва да бъдат предоставени на автора за одобрение, след което да започне дефинитивното им отпечатване. Уточнени са ангажиментите, които поемат двете страни, и на 4 юли печатницата получава аванс в размер от 20 хиляди франка.

На 21 юли същата година „Вейбел“ получава от Ярмила още 11 хиляди франка, за да започне работата върху книгата. На 15 август Ярмила изпраща корекции на текста, а на 9 септември същата година Мари Елен ѝ съобщава, че според мадам Барт изпратените страници не подлежат на страниране, а трябва да послужат единствено за нанасяне на корекции.

На 27 септември 1983 г. Ярмила пише:

„Скъпи приятели,

Тъй като предвиждаме стажове за изучаване на Паневритмията през зимния сезон в района на Париж, ние ви молим да ни съобщите в най-скоро време кои дни и часове са най-удобни за вас през зимния сезон...

Ние ви предлагаме два урока в края на седмицата в течение на две последователни седмици, като петнадесетте свободни дни до края на месеца да посвещаваме за изучаване на Учението...

Изисква се минимално участие, за да заплатим наетата зала.“

[По информация на свидетели, печатното издание е било готово в края на ноември или най-късно началото на декември 1983 г. Иначе официално в книгата е записано, че тя е издадена в първото тримесечие на 1984 г. Писмото, което следва, вероятно е писано малко след като са получени първите екземпляри – в края на 1983 г. или в началото на 1984 г.]

 

Към приятелите на красотата и истината

Скъпи приятели,

След като преведох най-вярно с оригинала, доколкото ми беше възможно, произведението на Учителя Петър Дънов, издадох книгата „Паневритмия“ на френски език. Предлагам на всички приятели на Паневритмията да създадем изпълнителен комитет за разпространяване и изучаване на Паневритмията чрез курсове във Франция и в други страни.

Тази идея работи от няколко години в умовете и сърцата на много от нас, които сме обединени в Париж и другаде във Франция без да мислим за създаване на някаква организация. В идеята имаше само любов.

Сега във Франция вече е отпечатана Паневритмията на Учителя Петър Дънов, която много от нас вземаха присърце. След като имахме тази идея, ние непрекъснато обединявахме всички, които обичат тази практика, която поддържахме и следвахме в течение на годините.

Сега, когато книгата излезе от печат, ние ви предлагаме да дойдете и да се присъедините към нас с цел да се организираме за разпространяването на това произведение, което ни е дадено от Великия Учител Петър Дънов.

Що се отнася до практическото организиране на изучаването на този чудесен метод, който обогатява нашите сърца и нашия дух, ние ви предлагаме да се свържете с нас писмено, и да ни съобщите, ако това ви е възможно, в най-кратко време вашите идеи за съпричастност.

Групата на „Приятели на Паневритмията“ с център в Париж обединява провинцията на Франция и всички наши приятели в чужбина.

Братски поздрав от Всемирната Любов

(Из книгата „Езикът на движението и жеста“, издадена през пролетта на 2019 г.)