Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Като основа за разграничаването на методите си послужихме с принципна класификация от беседата Педагогическа лекция – 07.03. 1923 г. „Истински Учител е онзи, който дава знания на учениците си и за трите свята – физически, Духовен и Божествен. ...За да не се отегчи в работата си, ученикът трябва често да я сменя, да минава от физическа в духовна, от духовна – в Божествена. Той не трябва дълго време да се задържа на една и съща работа.“

 Беседата Педагогически правила – 09.07.1926 г. – „Човек трябва да започне с обективния ум, с наблюдението. После, при втората фаза в развитието си, човек трябва да работи със субективния си ум. И най-после, от тези два метода той трябва да извлече третия – разумния метод, който ще го доведе до изводите на Божественото, т. е. до философския метод.“

I. Методи за опознаване на физическия свят.

1. Методи за опознаване на заобикалящия физически свят и развиване на обективния ум.

„Най-първо трябва да се започне с материалните, с видимите работи, всичко трябва да бъде обективно. Когато казвам, че трябва да се чистят изворите, това е символ. Аз няма сега да ви обясня този символ. Понеже децата са материалисти, разсъждават обективно, в тях не е развит още субективния ум, затова вие ще заведете детето при някой извор и ще му кажете: „Хубав ли е този извор“? – Хубав е. „Водата му чиста ли е?“ – Чиста е. „Ти радваш ли се на този извор, като гледаш водата, как приятно, хубаво блика?“ – Радвам се. „Хубаво, тогава очисти този извор!“ Детето очиства извора от камъчета, клончета, листа и др. След това вие ще му кажете: „Виждаш ли, и твоето сърце трябва да е тъй чисто!“ Ще започнеш да разправяш на детето, че в сърцето му не трябва да има никакви камъчета, никакви листа, клончета, които гният – изобщо никакви външни тела. И то трябва да очисти своя извор – сърцето. Това е един метод за възпитание. След туй, ще дадеш на това дете едно семенце и ще му кажеш: „Посей това семе в земята!“ То ще го посее. „Полей го сега!“ Полива го. След това ще му дадеш една ябълка или една круша да си хапне и ще започнеш да му разказваш, как в последствие от тази семка ще се развие също такъв плод. Ще ходиш често с детето заедно да наглеждаш, как расте и се развива дръвчето и по аналогия на неговото развитие, ще правиш изводи за някои процеси, които стават в душата на детето.“ Педагогически правила

a/ Съзнателно наблюдение, свързано с проучване на физически параметри –изисква:

– определяне на обект и предмет на наблюдението;

– формулиране и аргументиране на целта;

– излагане на хипотези (очаквания);

– описване на резултатите;

– изводи;

б/ споделяне на опитности и впечатления от физическия свят.

– ситуация, която провокира споделянето;

– насочващи въпроси или проблем;

– сравнение на споделеното;

– анализ, изводи;

в/ съзнателна работа с материалния свят (целенасочена и доброволна).

– ежедневни дейности за самообслужване и лична хигиена;

– дежурство за приготвяне на храна и сервиране;

– почистване на класните стаи след уроците;

– помощ и сътрудничество с възрастните;

г/ влияние чрез учебната среда.

– хигиена и ред в класната стая, училището и училищния двор;

– естетическа среда – мебели, завеси, принадлежности... (красивото храни душата);

– растения в класните стаи и градинки с цветя и дървета;

д/ проблемни ситуации в материалния свят.

– осъзнаване на възникналия проблем;

– анализ на причините за него;

– избор на възможно решение на проблема;

– колективна работа и лична отговорност за своята задача;

– изводи от резултатите.

е/ Грижа за растения, животни, хора.

ж/ проектен метод (работа в екип).

2. Методи за опознаване и развиване на физическото тяло.

а/ двигателни упражнения.

– Утринна ведрина преди учебните часове (с музика);

– Кратки двигателни упражнения по време на часовете.

б/ дихателни упражнения.

– По време на учебните часове;

– По време на излет или екскурзия.

в/ ритмична гимнастика / Паневритмия.

– Подбор на упражнения според възрастта и ситуацията;

– Образно представяне на смисъла на упражненията;

– Диалог с родителите.

г/ Игри на открито.

– Тренировки;

– Колективни игри по време на междучасията;

– Игри по време на екскурзии и излети.

II. Методи за опознаване на субективната реалност (духовния свят) и за развиване на духовността.

1.Музикален метод.

– Хорово пеене;

– Упражнения с музикален инструмент;

– Упражнения с гамата / тонове;

– Свирене на музикален инструмент (нотна грамотност);

– Слушане на музика за осъзнаване на изразителността на емоциите.

2. Приказки и художествена литература.

– асоцииране на героите и постъпките с реални човешки ;

– съпреживяване;

– поуки.

3. Драматизации.

– съпреживяване на ситуацията;

– смяна на гледната точка / ролята;

– съвместна работа с индивидуални задачи.

4. Дидактически и сюжетно-ролеви игри

5. Метод на съпоставяне, уподобяване и противопоставяне – този метод е универсален и прониква останалите методи за опознаване на физическия и духовния свят.

III. Методи за работа в Божествения свят

1. Съзерцание – прозрение, ситуацията води духа в друг свят;

– по време на излет или екскурзия сред природата (почивка);

– по време на учебен час (водена визуализация);

2. Уединение.

– час за релакс (организиран отдих) в училище;

– сред природата;

3. Молитва.

– Сутрешно стихче / молитва;

– Начало на деня с мисъл;

– „За всичко благодарете“ – състояние;

– Осъзнаване на принадлежността към цялото.