Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Добър вечер, уважаеми гости на днешния концерт, посветен на музикалното творчество на великия български философ, мистик и духовен учител Петър Дънов. Този концерт се провежда именно днес, на 27.07., тъй като на същата дата точно преди 100 години тук, в Бургас, се слага началото на първия кръжок /както се е наричал тогава/ на Бялото Братство в Бургас, основан от П. Киров – един от първите трима ученици на Учителя Петър Дънов. Решихме да отбележим тази годишнина с тържествен концерт, на който се надяваме да имате удоволствието да чуете една прекрасна музика, която не може да бъде изцяло съотнесена към някой от познатите ни музикални жанрове. Самият П. Дънов оприличава своите песни на „окултни музикални упражнения, предговор към истинската окултна музика, която едва сега влиза в света.” Ето какво още казва той за музиката: „Днес музиката се изучава най-вече като изкуство. Онези, които й се посвещават, започват с чисто техническата й страна. Музиката обаче има много сложен характер, тя е многостранна. Техниката е само една от нейните страни. Тя е най-важното постижение на механичната музика. Защото има 3 вида музика – механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика обединява качествата на тия три вида музика. Тя едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина. Окултн. музика си поставя по-високи цели и задачи от обикновената музика. Последната често се схваща като едно външно изкуство, което има за цел да доставя на хората удоволствие, да им служи за развлечение. Онези, които постепенно внасят окултн. музика в живота, искат да я приложат във всичката й пълнота. Това ще стане едва тогава, когато хората се развият музикално. Днес с окултната музика, коя-то има още форма на начално упражнение, се прави един малък опит и тя се въвежда главно като възпитателно средство, като метод за обла-городяване на човешкия характер, като средство за създаване на една музикална среда, в която е единствено възможно да се проявят вис-шите способности на душата. Всички сили на душата трябва да минат през музиката, за да се хармонизират и уравновесят.
        
        Уважаеми зрители, нека сега всички заедно да се опитаме да се пренесем в един по-висш свят – свят на съвършена хар-мония и радост. Позволете ми да ви представя днешните изпълнители - ….. Всички аранжименти на песните, които ще чуете днес, са на П. Ганев. Поради характера на изпълняваните произведения молим уважаемата публика да не ръкопляска между отделните изпълнения, а само в края на всяка част. Нека да не забравим и да изключим звука на мобилните си телефони. В началото на днешния концерт ще прозвучат: …

        Музиката е една дълбока сфера на Битието. Онези, които са я създали, са били велики, разумни същества. Ние ги поз-наваме под общото име ангели. Когато в зорите на живота анге-лите се събудили на небето, те започнали да пеят. А когато те запели, светът започнал да се създава. Ангелите, които разби-рат Божествените закони, са създали вселената под върховното ръководство на Бо-жествения Дух. И те са изрази-ли туй величествено творение в музиката. Ето защо в музиката са скрити великите закони на мирозданието. Те са закони на творческия дух на Битието. Бо-жественият Дух работи музикално. И може да се каже, че музиката, в която звучи хармонията на числата, е мате-риализирано движение на Духа.
        В човешкия свят, в света на земно-то човечество, проявата на музиката е свързана с пробуждане на съзнанието. Тъй като е изкуство на ангелите, тя е съединително звено между ангелския и човешкия свят.

        Уважаеми гости! В началото на 2-та част на нашия концерт отново ще прозвучат някои от най-хубавите песни на П. Дънов. Ще чуем …………….     На земята най-гениален израз на разумността е музиката, защото тя е сгъстена светлина, а светлината е израз на мисълта! Разумността на човека се обуславя от неговата музикалност. Когато човек е разумен в пълния смисъл на думата, всички негови прояви са музикални. Колкото  по-музикален е човек, толкова и характерът му е по-издържан! Да бъде човек музикален в тоя смисъл на думата, не значи непременно да бъде музикант, певец или виртуоз, а да има дълбок усет към музиката, да има музикална душа. Музикален ли е човек по душа, той ще излива музиката в своите мисли, чувства и постъпки. Музиката е дихание на душата. Без музика, без музикална среда, която светът на тоновете образува, душата и духът на човека не могат да се проявят на земята.
        Музиката внася в душата разширение, в духа – сила и мощ, в сърцето – мекота и топлина, а в ума – светлина и свобода.
        Следва „Марш на светлите сили”. Ще чуете характерния синкопен ритъм, с който настъпват в света светлите ангелски сили. Под действието на този ритъм човек може да се свърже с тези сили, да се издигне до техния свят. След „Марша на…” ще прозвучи „Медитация” и „Мирът иде” по текст на Стоянка Илиева.

        Уважаеми гости, в края на днешния концерт ще имате възможността да видите малка демонстрация на 2 упражнения от танца Паневритмия. Движенията на този танц, както и мелодията и текстът на песните към него, са дадени съ-що от Учителя П. Дънов. Какво значи Паневритмия? ПАН е „всеобщ, космичен”, Ев или ЕУ – истински, висш, и Ритмия – ритъм, т.е. Паневритмията е „космичен висш ритъм”. Чрез нея човек влиза в разумна обмяна със силите на живата природа. Движенията на този танц са извлечени от самата природа. Можем да кажем че Паневритмия съществува в ця-лата природа. Има хармония и ритъм в цялото Битие. Целият космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно цяло. При движението на небесните тела от тях излиза тъй наречената хармония на сферите, музика, която пълни космичното пространство.
        „Музиката има свой особен израз в движенията – казва П. Дънов. Когато музиката се съедини с движенията, тя става красива. Като се съедини с речта, става още по-красива. Всичко трябва да оживее в музиката. Всичко трябва да дойде в движение чрез нея. Цялото тяло трябва да трепти и да се движи музикал-но – всички движения трябва да бъдат музикални. Движенията, както и тоновете вървят по известни закони. Закон е: когато движенията съвпадат с тоновете, те са велики, магически сили.” Паневритм. се състои от 3 големи дяла. Днес ще видим 2 упражнения от 1-ия дял – Радостта на зем. и Запознаване.

        Скъпи приятели! Който иска да е здрав, нека играе Паневритмия! Който иска да се подмлади, нека играе Паневритмия! Който иска да е в хармония със себе си и всичко около себе си, нека играе Паневритмия! Каним всички, които искат да съпреживеят живия кръг на Паневритмията, утре в 7 ч. в Морската градина.