Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Произход на богомилството.

На въпроса дали Богомилското движение има връзка с нашето движение казвам: Ние не сме били фаза на някакво течение. Ние сме извор, който е излязъл от Бога. Други течения са излизали от нас, но ние не сме излизали от друго течение. Богомилството имат сходни черти с нашето течение. Понеже както богомилското движение, така и нашето, идат от един и същи велик център на Бялото Братство.  В миналото ние сме се проявявали по един начин. В бъдеще ще се проявяваме още по-съвършено.

Преди 1,000 години Търново е бил важен Богомилски център. И даже се знае, че около вилата в лозята, където са ставали съборите е имало богомилско селище. Други места, за които се знае, че са били богомилски духовни центрове са Странджа планина, Коджа бук (Голямо буково), Велико Търново, Арбанаси, Куш-бунар (Сините камъни), и др.

  1. Разговор за Богомилството.

Учителят каза:  

– Истинската църква е горе. Когато ви питат: „Вие кои сте?“, кажете им: „Ние сме от една много Велика църква!“  

Един брат каза:  

– Във Франция има намерени документи, от които се вижда, че богомилите приемали прераждането.  

Учителят отговори:  

– Време е вече да излезем да говорим по-открито за богомилите. Прераждането е метод за самоусъвършенстване. Самоусъвършенстване без прераждане не може да има. Детето нали расте и се променя? Променя се, за да стане господар на условията, при които живее. „Прерада“ – т. е. идва, за да преработи своето минало, нищо повече. Понеже „рада“ значи още „работя.“  

Щом вчера е работил и днес ще работи. Сега някои религиозни хора считат, че Бащата трябва да работи, а човек да не работи – наготово да се живее. И Христос дойде на Земята да помага, да работи. Втори път пак ще дойде, но в душите. Организирането на света се дължи на Бялото Братство. Всички религии са методи на Бялото Братство. Пратениците на Бялото Братство са създали религиите.  

Но ще започнете всички с Любовта. Това е Божественият път. Бялото Братство върви по пътя на Любовта. Като влезете в този път, ще видите, че той е един от най-добрите. Няма друг по-хубав път. И в един живот няма да го научите. И в два, три, десет живота няма да го научите.  

Пътят на Всемирното Бяло Братство е път на Любовта, Мъдростта и Истината едновременно. Основната цел е Любовта, а Мъдростта и Истината крепят Любовта.  

Богомилите едно време работиха и понеже българите не бяха готови, паднаха под робство. Богомилите отидоха горе и сега, като се освободи България, пак дойдоха. Това е, дето се казва: слизане и качване. Те са сегашните ученици на Бялото Братство.  

Комунизмът е социално учение на физическия реален живот, а богомилството е учение на разумния духовен живот. Комунистите са най-външният кръг. Като се качат по-горе, те ще се приближат до богомилството. Комунистите не защитават богатите, но бедните. А в Писанието се казва, че Бог е Бог не на богатите, но на бедните и слабите.  

Богомилите (в широк смисъл на думата) са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и пр. Те са били там в разни свои прераждания. Във време на Христа са минали в Палестина и от там пак в Гърция, от Гърция в Рим, Англия, Германия и пр.  

Богомилите (в широк смисъл на думата) се разделят на три клона. И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли от там в разни времена. Първият клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и пр. Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и пр. Третият клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на думата, или български клон. Той от Египет отива в Индия, от там в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона.            Тези три клона – Египетски, Палестински и Богомилски в тесния смисъл на думата – идат от едно по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано е излязъл първият, египетският клон, после палестинският и най-после българският или богомилският клон. Тези три клона могат да се нарекат клонове на Всемирното Бяло Братство.

В Гърция те се наричат орфисти, в Палестина – есеисти, в Египет – херметисти, в Персия – маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия, египетския клон. Първият клон е построил в Египет пирамидите.  В Индия трите клона са оставили повече философска наука, а в Египет – повече научен материал.  

Съвременната култура почти прилича на египетската. И в двете култури имаме подобни прояви: вдигане на тежести, строеж на пирамиди, на Айфелова кула, на параходи, пробиване на тунели и пр.  

Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството. Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи. Третият клон имал за цел да реализира Божественото учение, християнството.  

Богомилите не са успели в България поради гонението от реакционните кръгове, но са дали мощен тласък на европейската култура.

Розенкройцерите са разклонение на третия, богомилския клон. И те имат за цел подготвянето на новата култура. Първото име на богомилите е било съвсем друго. В България са им дали името богомили. Ще ви кажа по-нататък тяхното име. Може да се напише книга, в която да се прокара идеята, как българите като изгониха богомилите, пострадаха и попаднаха под турско робство. Да се напише съчинение: „Недоброто отнасяне на българите към богомилите и последствията от това.“  

Най-виден богомил е бил Боян Магът. Поп Богомил е бил проповедник, разпространител. Чешкото братство в Чехия, квакерите в Англия, илюминатите и пр. са произлезли все от богомилите. После реформацията се разрази в богомилски дух.  

Богомилите не са били мирен елемент. От България са отишли във Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели. Ние ще изнесем данните. Те ще кажат: „Докажете го исторически.“ А ние ще кажем: „Опровергайте го исторически.“ Законът е такъв: „Дето е текло вода, пак ще тече.“  

  1. Богомилски легенди.
  1. Когато Господ направил дявола и на него му дошло на ума, че може да сътвори нещо като Господа. Той искал да направи нещо, което да се отличава. Гледа, Господ всичко направил и той най-после измислил и направил лъжата.  Питам тогава: Отде му е хрумнало на дявола, защо му трябва да създава нещо? Когато Господ го създал, той излезнал от Небето и си  направил един свят. Според една богомилска легенда се казва, че сегашният човек е направен от дявола. Не. Господ направил един човек и дяволът направил друг човек. И два вида хора има в света, според легендата. Господ направил един вид хора и дяволът, и той направил един човек от пръст, като Господа. Този човек се движил както Божите хора, всичко имал, само че душа нямал. Отишъл дяволът, примолил се на Господа да даде малко душа на неговите хора. Та, има малко ортаклък (съдружничество). Господ дал душа и казал тогава така: „каквото спечелят тия хора, наполовина ще бъде за теб, а половината за Мен”. А има едни други хора, които са направо от Господа направени. Дяволът там няма нищо. А има някои хора, които са наполовина от Господа и наполовина от дявола. Затова някои твърдят, че човек е разделен между Бога и дявола. Тази е причината, дето човек върши и добро, и зло. До кръста човек принадлежи на Господа, а от кръста надолу – на дявола. Така са мислели и някои от старите богомили.

Окултистите дават друго обяснение. Каквито обяснения да съществуват, злото си остава зло. Дяволът се заел с невъзможни за него неща. Той иска да издигне лъжата на такава висота, че да мине за истина, а истината да постави на мястото на лъжата. Той иска още да повдигне злото на мястото на доброто, а да смъкне доброто на мястото на злото. Това е абсолютно невъзможно. Значи дяволът се е заел с абсолютно невъзможни задачи. От хиляди години той прави изчисления, опити, но не успява. Иска да превърне лъжата в истина и злото в добро, но опитите му остават безрезултатни. Това е perpetuum mobile. Ако може да направи това, той ще бъде единственото божество в света. Обаче то е непостижимо. Той прави големи усилия, но в резултат носи последствията на своите несполуки.

  1. В една друга от  богомилските легенди се разказва, че Бог и дяволът били съдружници. Те създали земята, която тогава била малка. Дяволът решил да хвърли Господа във водата. Един ден, като заспал Господ, дяволът Го дигнал на ръце и тръгнал по посока към запад, там да Го хвърли във водата. Обаче, той останал изненадан. Колкото повече Го носел, земята ставала все по-голяма. Обърнал той посоката на изток, но и в това направление земята все повече растяла. Обърнал се към юг – същото положение. Най-после се отправил към север, но земята станала толкова голяма, че дяволът се принудил да се откаже от намерението си. За да прикрие мисълта си, той казал на Господа: „Носих те толкова време, за да направя земята по-голяма”. Бог му отговорил: „Не, ти ме носи да ме хвърлиш във водата, но не успя. Водата се отдалечаваше от тебе”. Засега, дяволът е нужен като ортак. Бог върши някаква работа с него. Лошите условия в живота са дяволът, а добрите – Бог. Докато си на земята, ще дружиш и с Господа и с дявола. Като те носи, дяволът ще ти даде добри условия за работа, да разшириш земята си. Като носиш доброто в себе си, той ще те научи, как да го обработиш. Дяволът създава материалните работи, а Бог учи човека, как да го използва. Дяволът създава грубите условия в живота, а Бог ги смекчава. Дяволът учи човека да оре и копае земята, а Бог го учи да сее и жъне.  
  1. Гонението на Богомилите.

Още в старото българско царство тогавашните водачи изгониха богомилите, които бяха носители на едно велико учение за реформирането на живота и социалния строй по най-идеалния начин, но за това изгонване българите платиха с пет вековно робство под турците, защото, когато един народ не приеме Великото, Божественото Слово, което му се праща от Провидението и не приложи това Велико Слово в живота си, бива изоставен да понесе последствията на своята неразумност и тогава го постига най-голямото зло.

Цялата ни история е пълна с такива факти, които показват, че когато Провидението ни доведе до изпити, в които не можем да спазим законите, идват нещастията. После българите казват: „Не ни върви.” Но кой е начинът да се помогне? За 1000 години българският народ е направил 150 войни и толкова много убийства! Хубаво, я ми кажете, где е велика България тогава? И после, когато дойдоха богомилите, всичките ги разпръснаха, избиха ги. Какво стана с България?

Духовенството имаше много хубаво желание, да спаси народа. Спаси ли го? – Не го спаси. И досега още имат лошо мнение за богомилите, като казват, че те са причина за страданията на българите. Защо да не се признае факта, че богомилите бяха едни от най-благородните, най-добрите хора? Може да е имало и лоши хора между тях, но, както ги аз зная в онова време и, като чета техните анали, виждам, че са били много добри хора. Не казвам, че и в съвременното духовенство няма добри хора. Има, но тия добри хора в духовенството са малцинство. Не Богомилите съсипаха България. Може и те да имат някаква погрешка, но за съсипването на България причината е българският народ. У нас, за пример, първо ще се погледне отрицателно на всяко ново движение.

България е една богата страна. И аз се чудя, че при това голямо богатство тя страда. България е една културна страна и аз се чудя, че при тая голяма култура българите живеят в невежество. Всички онези сили, които са вложени в тази страна, сили за култура и за прогрес, са били спъвани. Богомилите дойдоха в България с цел да проповядват канализацията, да покажат пътя на хората, но ги прогониха. Изгонените от България богомили занесоха своите идеи и културата си на Запад. Народите, които разбраха и приложиха на практика идеите им за социални реформи, процъфтяха. А сега, ако българите разберат грешките на своето минало и не повторят същите грешки спрямо сегашните идейни течения, ще имат много по-добри резултати в обществения си живот.  

Най-много разделения има между религиозните хора. Ако те намрази един религиозен човек, ще те гони до 9 рода. Вземете неразположението на евреите към Христа, 2000 години не могат да се примирят. И сега като Му кажат името, като че ги бодне нещо, не могат да се примирят. Не могат да приемат, че този човек е бил пратен от Бога. Българите 1000 години не могат да се убедят, че богомилите са пратени от Бога. Всички нещастия в живота и в религиозните общества седят в лошите мисли. България именно за лошите си мисли към богомилите петстотин години беше в робство, а евреите заради Христа – две хиляди години, и още не могат да се освободят.

  1. Днешните богомили.

Ние искаме да дадем подтик на ония паднали души, които са в отчаяние, които страдат и са готови да умрат, искаме да им кажем: Братко, не бой се, има един Господ в света, ние сме готови да дойдем на помощ, идем, дръжте крепостта, победата ще бъде ваша. Ние искаме на страдащите да помогнем, а след това на онези, които не страдат. На тях трябваме ние. Това сме ние. Можете да кажете, че ние сме богомили. Ние сме служители на Бялото братство, искаме да изпълним Христовия закон, който Той положи преди 2,000 години. И сега Той иде пак в света.

Силни бъдете!  Няма да бъдете страхливи.  Човек става силен, когато впрегне страха на работа.  Като служиш на Бога, ти си силен.  Не може да се повтори това, което сте минали.  Във време на богомилите, вие сте доста гонени, пържени, стъргани.  Вие носите страх от миналото, но вече няма да бъдете гонени. Говорете, не бойте се!  Сега само малко е останало. Злото трябва да назрее до своето пълно развитие, че тогава да се излекува. Днешният ден преживейте хубаво и за утрешния не мислете. Вие носите страх от миналото, но вече няма да ви горят. Говорете, не бойте се. Този, който ви обича, ще върви с вас. Любовта, като види погрешки, лекува ги. На Земята трябва да те намрази някой, за да те обича друг.

Едно време, когато противниците гонеха богомилите, тогава богомилството беше в една епоха на отлив и гонението беше възможно. Сега сто чифта цървули да скъсат, нищо не могат да направят, понеже ние сме в прилив и това, дето се опитват да направят нещо против нас със законопроект, няма да стане. Следиха ме с автомобил, за да ме хванат, но не можаха – тъкмо посягаха и се явяваха пречки, виждаха, че мястото е неудобно и отлагаха. Ето така се нагласяваха обстоятелствата. Сега е златният век на българския народ и ако се изгубят и днешните условия, тогава създаването на Учението ще се пренесе в друг народ и България ще бъде на опашката и то закачена на косъм. Всички в България ще преминат през изпитания, които ще засегнат и вас, учениците, за да се види кой ще устои. Много от тези, на които съм предал знания, не ги употребяват както трябва и няма да им дам знания за електричеството и магнетизма, защото ще злоупотребят. Нека чакат с хиляди години от науката за тези закони и сили. Тази Божествена книга ще я затворя; на малцината, които са готови, ще дам, а не на всички.  

Някои питат какво ще стане с България. Казвам ви, че ако българите не възприемат това Учение, което ние проповядваме, от България нищо няма да остане, нито помен! Даже името на българите ще се зачеркне, знаете ли това? Ако възприемат това Божествено Учение, тяхното име ще се запише със златни букви. Това да го знаете всички – запишете си го! Щом тя приеме Божественото учение, добре ще й бъде, но ако не го приеме, зле ще й бъде. Колкото евреите прокопсаха, толкова и българите ще преуспеят, ако попречат на Бялото Братство. Знаят българите, че съдба има, дадоха на света една малка светлина – богомилството, угасиха я и попаднаха под робство.

Който се тревожи какво ще стане с България, той не е за Новото учение, да върви при хората със старите идеи. Това учение за майка България, за шовинизъм, е за падналите ангели. Вижда се, че доколкото можем да служим за проводници на Божествените идеи, дотолкова ще имаме и място в света. Трябва да дойдат новите българи! Новите българи са трудолюбиви пчели, които сьбират мед от цветята. Проводник на Божественото трябва да бъде един цял народ. Трябва да има повече бунтовници за новия ред! Христовото спасение нали дойде от евреите? Но пълното спасение на човечеството все още не е дошло, то няма да дойде и от българите. Трябва пътят да се извърви. От българите ще дойде Любовта и ще изтече през тях към целия свят.

http://friendsoftherainbow.net/

Още по темата: http://friendsoftherainbow.net/node/444

Още материали  Богомилите и Светият Граал (документален филм на Канал 1  и http://friendsoftherainbow.net/node/444