Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 Концентрация върху дъгата.

Преди всичко дето има разумен живот, Светлината иде по особен начин. Например ако вие запалите една лампа, ще видите, че трептенията на тази светлина се разпространяват по един начин, а когато Светлината излиза от разумни същества и се смесва със светлината на лампата, тогава трептенията на последната се разпространяват по друг начин. Значи има разлика между разпространението на светлинните лъчи, които излизат от едно неразумно и от едно разумно същество – законите са различни. Да кажем, че вие наблюдавате слънчевия спектър през една призма, като съсредоточавате ума си и сърцето си върху разните цветове и следите дали в тия цветове се явява някакъв съзнателен живот, или не. Какво заключение може да извадите, ако полето на отделните цветове започне да се разширява или стеснява? Най-първо ще заключите, че някаква физическа причина участва в опита ви, но щом се уверите, че причината не е физическа, тогава казвате, че някаква психическа причина е взела участие. След това трябва да разберете дали тази причина иде от Слънцето, или някъде от пространството, чрез въздуха. Ако концентрирате ума си върху спектъра на Слънцето, ще забележите, че портокалената краска става в средата си по-ярка, а в двата края избледнява. Какво заключение може да извадите от това?  

Ще ви дам следния  опит: нека двама от вас вземат две стъклени призми и в определен час от деня, всеки у дома си, да постави призмата в такова положение, че да получи слънчевия спектър. След това нека запомни добре цветовете, тяхната интензивност и широчина на полето. Щом схване добре това нещо, нека единият от тях силно концентрира мисълта си върху някой от цветовете. Същото нещо да направи и другият у дома. След известно наблюдение нека всеки определи дали е забелязал известна промяна върху някой от цветовете на спектъра. Ако наблюдателността е силно развита и у двамата, те ще забележат известна промяна в този цвят от спектъра, върху който именно всеки поотделно е концентрирал мисълта си. Колкото по-силна е била мисълта, толкова и промяната в цвета ще бъде по-ясна. Изменението в цвета показва, че известна интелигентност е действала върху него. От този опит ще схванете как влияе светлината, която излиза от разумни същества.  

Ако отидете на някоя изложба да гледате картини на много художници, ще видите, че картините на едни от тях са с по-ярки цветове, а на други – с по-бледи, по-деликатни. Според вас кои художници са по-добри: тия, които употребяват по-ярки, или тия, които употребяват по-нежни, по-бледи цветове и бои? Отговор: Повече ни привличат картини с по-нежни краски.  Циганите обикновено обичат ярките цветове. По спектъра ние можем да познаем отде иде светлината – от разумни или от неразумни същества. Светлината обикновено иде от разумни области, които са населени с интелигентни същества. Само интелигентни същества могат да изпращат Светлина и цветове. Това е един от основните закони на Живата Природа. Мъртвата Природа, в която няма живот, не изпраща никаква светлина, никакви краски. Навсякъде другаде, дето съществува живот, в каквато и да е форма, той изпраща светлина, известни краски, от които може да се съди за степента на разумност и интелигентност в тия същества. Щом се отнася за светлината на Слънцето, трябва да знаете, че тя не произлиза от него, а от друго Слънце. Видимото Слънце в дадения случай е само един трансформатор на светлинна енергия, която иде от множество висши, интелигентни същества. Често тия висши същества идват на Слънцето, за да регулират движението на тази енергия.

 1. Медитация върху дъгата.

Заедно с правилното спане ще ви дам друго едно положение естествено – да медитирате и то върху дъгата, да може да създадете една картина красива във вашия ум. На някои може да вземе една година, две, три години, някои може в един по-къс, кратък срок да си произведе тази картина. Пет минути  ще медитирате върху дъгата, да си я представите жива, тъй както е в природата, с всичките й краски, отчетливо. Туй ще ви послужи, като един стимул, да развивате въображението си. На един окултен ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите. Може дъгата да си я представите по следния начин: че на запад е слънцето, един черен облак към изток, а дъгата от север към юг, след един пролетен дъжд. Или пък от изток е ясно, а тази дъга е към запад, или каквото положение и да вземе, но тази дъга в ума ви един ден тъй да изгрее, както в природата. Може да се спирате и по 5 минути, или по 10 минути да медитирате на ден. Да видим кой от вас ще може пръв да произведе тази дъга. Аз ви давам срок една година. Ще медитирате със затворени очи и да виждате тази дъга жива, картинно да изпъква. Най-първо, си я представете умствено, тя няма да е ясна, но после ще става реална. Може да медитирате и сутрин и когато сте разположени. Какъвто и да бъде резултатът, вие все-таки ще се ползвате. От този опит ще спечелите, няма да изгубите. Сутрин може да медитирате, след ядене не, след като минат 2-3-4 часа, тогава пак може. Вечерно време може и преди обед. Вие ще си изберете най-благоприятното за вас време. Вие ще си изберете времето. Някои от вас нарисувайте си тази дъга. Ако искате пък някои щом завали дъжд и има дъга, запомнете обстановката, положението. След всеки един дъжд излизайте да проверявате каква е дъгата. Тази дъга ще внесе един нов елемент вътре в ума ви.  

 1. Наблюдение на дъгата.

Трябва да се учи не само теоретически, но да се правят малки опити. Например за седем дена правете опити със седемте краски: Всеки ден наблюдавайте по една краска 15 минути и вижте какво действие ще има това върху вас. Да вземем синята краска. Тя ще внесе във вас мир, тишина.

 1. Преминаване в по-горната октава на Светлината.

Сега, за да имаме прозрение, трябва ни шесто сетиво. То ще допринесе на другите сетива и една нова струя ще внесе в живота ви. Един астроном може да ви запознае с теории, но практически какво ще научите? Трябва да видите звездите с телескоп. Същото се отнася и за развитието на шестото чувство, което сега се образува в нас. Има още други шест сетива, които трябва да се развиват. Човек има общо 12 сетива. От видимото отиваме към невидимото. Има първа октава на Светлината, а втора октава на Светлината е в Невидимия свят. Между двете октави на Светлината, на границата на физическия свят има една тъмна зона. При упражнения за шестото сетиво, като дойдеш до тази граница, всичко става тъмно, защото минаваш през тъмната зона, и като се минат 1-2 минути, явява се нова, мека светлина, в която влизаш. Това е втората октава на Светлината. Това всеки може да направи, но както казахме, трябва ръководство, за да не се уплаши. Като се връща във физическия свят от горната октава в по-долната, пак ще мине през тъмната граница.  

Физическият свят е част от Духовния. Ако съпоставиш тези два свята като два различни, ще имаш противоречие. Например виждаш във видение една красива планина и мислиш, че е фантазия, плод на твоето въображение, а после виждаш хора, които се движат и ти говорят; тогава си в реален свят. Когато хората ти говорят, тогава си в реалния свят. Преди да влезеш в красивия свят, ще те нападнат страшилища, като тукашните паразити; това е преминаване през тъмната зона и като те нападнат, ти можеш да офейкаш. А трябва да минеш през този свят, за да отидеш в красивия. Те не могат да ти направят нищо, но ако се поколебаеш, губиш. Не трябва да се разколебаваш. В неразколебаването на съзнанието е всичкото. Като влезеш в тази тъмна зона, ще те гонят лошите духове и ще се нахвърлят върху теб; това е един голям изпит. Там е последната инстанция и след това се отворят вратите. Като преминаваш през тъмната зона, ще чуеш най-обидните думи, които никога не си чул на Земята. Тъмните духове няма да оставят нищо свято, което да не опетнят. Ще срещнете тези противоречия и тогава ще се научите да затваряте слушалките на телефоните. Тази опитност ще я имате.

 1. Допълнение към горното упражнение.

Един от братята каза: „Учителю, в една от последните лекции Вие ни насочихте мислено да концентрираме съзнанието си върху дъгата, като се абстрахираме от всичко физическо, и тогава ще усетим около нас тъмнина, а след това ще видим друга дъга с много приятни краски. Това е откриване пред нас на Невидимия свят. Ние искаме да правим това упражнение.”

Хубаво, направете го. Освен това вземете и следното упражнение: прегледайте Библията и си изберете съдържание за концентриране; например може да си изберете нещо из живота на Христа.  Опитът за концентрация върху дъгата има за цел свързване с Невидимия свят, развитие на ясновидските сили, а опитът с Библията е друго. Чрез опита с дъгата имаме предвид далечното бъдеще, т.е. нещо, което ще добиеш чак в бъдещето, а при опита за концентрация върху Христа ще добиеш нещо в сегашната епоха; значи това е по-ефикасно. Направете този опит и после ще ми кажете резултатите. Вижте какво точно ще изберете за концентрация.  

 1. Изговаряне на думи с определен цвят.

Сега направете едно просто наблюдение върху себе си само за пет минути, по три пъти на ден – сутрин, преди обяд и вечер, да видите какво влияние ще окажат върху вас всички цветни лъчи на дъгата, като започнете от червения и дойдете до виолетовия. При това следете какви цветове произвежда изговарянето на думите любов, мъдрост, истина и др. Любовта трябва да произведе червен цвят, мъдростта – жълт, истината – син. Ако при изговаряне на тия думи пред вас не изпъкнат техните цветове, това показва, че вие сте изгубили първичния език, на който тия думи са били изговаряни. Всяка дума, при изговарянето на която не се произвежда съответстващ цвят, не е естествена, не е първична дума. В нея е вложен някакъв чужд елемент, от който тя трябва да се освободи. Казват за някого, че лицето му е пожълтяло, станал е като светия, придобил е голяма мъдрост. Когато лицето или тялото на човека пожълтява, това показва, че умствената му енергия се е отбила от своя път и е слязла на физическия свят.  

Следователно умът на човека трябва да зрее, да пожълтява, а не тялото му. Тялото не се нуждае от жълт цвят. Всяка дума, всеки цвят трябва да бъде на своето място. Не са ли на мястото си, те не произвеждат нужния ефект.  

 1. Допълнение към горното упражнение.

Упражнението, което ви дадох миналата седмица за цветовете на светлината, ще го продължите още една седмица. Всеки ден ще изучавате по един цвят от спектъра. Следете кои цветове през кои часове на деня преобладават. Това е работа за вас. Червеният цвят за пример действа върху аурата на човека, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например тъмносиния, вие усещате тъга, скръб в душата си. Светлите цветове – ясносиният, ясно жълтият, действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електрическите течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека.

 1. Изучаване влиянието на цветовете.

Като изучавате влиянието на цветовете, започнете по следния начин. Понеделник – червения цвят, вторник – портокаловия, сряда – жълтия, четвъртък –  зеления, петък – ясносиния, събота – тъмносиния, неделя – виолетовия.

 1. Упражнение за рисуване на планетите с цветове.

Сега, които от вас искат, могат да нарисуват чертежа за планетите с краски – да се различават кръговете един от друг. Можете да употребите седемте цвята на дъгата. Можете да турите тези цветове на планетите, вместо на кръговете.  

 1. Превръщане на цветовете.

Да разгледаме сега въпроса как може да се превръщат цветовете от едно по-низше в едно по-висше състояние. Как можем да превърнем червения цвят например? Вие знаете, че думите Живот и Любов имат червен цвят. Имате известно неразположение, раздразнени сте, страстите ви в този случай взимат надмощие; какво трябва да направите, за да измените вашето състояние? Вие изговаряте думата Любов няколко пъти, за да превърнете тази нисша енергия в по-висша, но не успявате, положението ви не се подобрява. Първата буква Л е един клин, който цепи, но не може да трансформира. Тогава вземете Любовта в трета степен, в нейното състояние на Благост, и я произнесете няколко пъти. Буквата Б поглъща излишната енергия във вас, тя е закон на растене. Тази дума ще трансформира състоянието ви. Тъй че, като произнесете няколко пъти думата Любов и не ви помогне, произнесете думата Благост и следете как ще ви се отрази. Правете опити с думите, за да видите какво влияние ще окажат върху вашия мозък.

Правете и други опити с цветовете, а именно: изговаряйте някои думи и следете на кой цвят съответства всяка от тях. Аз ще ви запитам думата растене на кой цвят съответства според вас? – На зеления. Скръб? – На черния. Знание? – На жълтия. Жълтият цвят съответства на Мъдростта. Този цвят не съществува в Природата, той е само отражение; досега не се е проявил, ние не го знаем, в бъдеще може да се прояви. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си, той е жив, съзнателен цвят – като влезеш в неговата аура, с него можеш чудеса да правиш. Жълтият и червеният цвят засега са само маски, не са истинските образи. Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Например сърцата на всички висши Същества на Любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на Земята. Но за да се домогнеш до съществената сила, която се крие зад този цвят, трябва да го превърнеш седем пъти, т. е. да го дигнеш в седем по-високи гами.

Да обясня мисълта си: да кажем, че имате една картина, намазана с червена боя, и вие сте малко натъжен, доближите се до картината и я пипнете. Как мислите, тази червена боя ще ви предаде ли нещо, ще внесе ли във вас някакъв живот? – Не. Вие сте още натъжен, затова взимате един трендафил с розов цвят, помирисвате го, искате да си въздействате с него, но и той не ви помага. Дохожда най-после един ваш приятел, който ви обича, и ви казва: „Обични приятелю!” Щом чуете тази дума, вашето скръбно състояние веднага се изменя. Думата Обич има розов цвят, тя веднага внася един нов елемент във вас. Тази дума, като е минала през душата на вашия приятел, произвежда тия висши трептения на червения цвят, вие ги възприемате и си въздействате чрез тях. Трябва да кажеш: „Обичам ви”, а не: „Аз ви обичам“. Думата аз предава материален характер на Любовта.

И тъй, ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър. Правете опити, за да чувствате вибрациите. Когато сте разгневен, когато имате отрицателни мисли, вдълбочете се в себе си, във вашата аура, и ще видите в този пояс около вас широки, черни резки. Тогава казвате: „Колко съм черен!” Човек може да вижда в аурата си трептенията на разните цветове. Висшите трептения, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка, приятна картина, а тия, които идват от нисшите светове, създават нисши настроения и придават тъмен цвят на аурата ви. Когато сте неразположени, трябва да знаете отде иде това неразположение и в кой цвят се намирате. Много пъти вие сте в дисхармония с тия висши, живи цветове. Ако сърцето ви не чувства правилно, вие сте в дисхармония с червения цвят. Ако сте в дисхармония с мислите си, жълтият цвят не може да ви изпрати своите висши трептения. Ако черният ви дроб е разстроен, вие не може да възприемете трептенията на зеления цвят. Много окултни ученици страдат по тази причина именно, че не могат да се хармонират с цветовете.

Ще напишете по една дума, която прибли­зително да съответства на всеки един от седемте цвята. Аз искам да употребите думи извън двете Обич и Любов, които употребихме тук. Значи ще напишете седем думи. Не се смущавайте, не се безпокойте дали ще определите точно цветовете на тия думи. Вие трябва да бъдете като музиканта, който се учи. Има неща, които се придобиват чрез постоянни опити и упражнения. Така се добива и музиката. Ти може да разбираш музиката теоретически отлично, но практически да не знаеш нищо. Чрез постоянно слушане, чрез постоянни упражнения ти ще можеш да различаваш един тон от друг. Същото нещо е и по отношение на светлината: теоретически ти можеш да знаеш, да разбираш много нещо за приложението на светлината, но практически не можеш да я използваш. Ето защо туй, което знаете, трябва да го превърнете, да го асимилирате, да стане плът и кръв във вас – не в обикновен смисъл, но да се превърне в тази жива, съзнателна плът, която се подчинява на човешкия Дух. Туй знание трябва да употребите за полза на вашата душа.

 1. Концентрация върху приятното чувство на Живота.

В продължение на една седмица правете следното наблюдение върху себе си: като ставате сутрин, следете съществува ли едно приятно чувство у вас. То е неизменно чувство и съществува във всеки човек, но вие трябва да се наблюдавате, да го схванете правилно и да го отделите от другите чувства. Щом се концентрирате в себе си, ще схванете това приятно чувство на Живота, ще го отбележите, без да критикувате. Едни ще забележат, че това чувство се проявява в ума, други – в сърцето, а трети – в съзнанието им. Ако е в съзнанието им, те ще го възприемат във вид на малка, нежна, приятна светлинка. Тя излиза от центъра на тяхното съз­нание във вид на някаква разумна сила. Достатъчно е най-малкото докосване до тази светлинка, до тази разумност, за да преобрази човека, да го застави да гледа разумно на нещата. Това значи пробуждане на съзнанието, това значи Разумен живот. Когато изпаднете в мрачно състояние, този светъл център постепенно започва да потъмнява, около него се образуват малки черни точици, които са в постоянно движение. Като се движат, те заоблачават светлите лъчи на този център.

 1. Упражнение на равностранния триъгълник за себеконтрол.

Ще си начертаете равностранен триъгълник, голям най-много до 50 см, но не по-малък от 10 см. Вътре в него ще начертаете още два по-малки равностранни триъгълника. Големината им ще бъде според страните и полетата. На страните им ще напишете както е тук показано:   

Триъгълникът ще поставите нейде в стаята или ще го имате в бележника у себе и всяка вечер, преди лягане, ще отбелязвате по страните му точици със съответни краски, като наблюдавате върху мислите, желанията и постъпките си, доколко сте запазили равновесие, къде сте се отклонили през деня, къде куцате, изобщо дали вървите в пътя на правилното развитие. Този триъгълник ще бъде една схема, който ще показва де куцате най-много, дали в ума, сърцето или волята, дали в душата, духа или тялото, дали в чувствата, мислите или действията. Законът е такъв: като направите погрешка, изменявате триъгълника, у вас няма равновесие. Тогава ще се постараете да го възстановите. Няма да си легнете с неразположение на духа, но ще гледате да въдворите хармония в него; инак ще съборите онова, що градите. Това, що ви давам, е практически метод за самопознание и изправление.  

Сега ще ви дам упътване с какви краски да отбелязвате точиците в триъгълниците – как да ги нашарите, как да ги направите по-красиви.  

 

С точици 

                    Ще отбелязвате: 

Черни 

                                         Чувствата
Дисхармония на             Мислите
                                         Действията

                                         Сърцето
Слабост на                      Ума
                                         Волята
                             

Упадък на                       Тялото 

Червени 

                                         Чувствата
Подем на                         Мислите
                                         Действията 

Зелени 

                                         Сърцето
Подем на                         Ума
                                         Волята 

Сини 

                                         Душата
Подем на                         Духа
                                         Тялото 

Виолетови 

Крепост на                      Сърцето

(устойчивост)                 в добродетел                        
 

Непоколебимост            в  Истината
и смелост                        и вярата

Победа над                      греха     

 

Точиците ще се поставят там, дето дейността и проявата са най-силни –  черните извън триъгълниците и ще вървят отгоре надолу, а за основата – отдясно наляво; цветните пък ще вървят отдолу нагоре, а за основата – отляво към дясно.  

Неволните грешки в чувства, мисли и действия са в подсъзнанието, волните на сърцето, ума и волята – в съзнанието, а ония – на душата, духа и тялото – в самосъзнанието.  

Обяснение: Когато чувствата ви са в дисхармония, на страната на триъгълника, дето е отбелязано „чувства”, ще турите горе черна точица. Ако мислите ви са в дисхармония, ще поставите на страната, дето стои „мисли”, горе, черна точица. Ако има дисхармония в действията ви, на страната, дето е писано „действия”, ще поставите черна точица, като вървите отдясно към ляво. Ако сърцето ви е неразположено, усещате слабост, ще поставите черна точица на съответната страна. Зле ли сте разположени, точиците ще слизат отгоре надолу, добре ли сте разположени - отдолу нагоре. Ако целия ден сте добре и сте доволни от работата си, ще поставите червена точица отдолу нагоре. Ако през деня сте правили усилия и сте постигнали някакъв резултат, имате подем в развитието на сърцето си, ще поставите зелена точица. Ако сте направили усилие и сте подигнали душата си във вяра и добродетел, ще поставите синя точица. Ако сърцето ви е било крепко в добродетел, не сте се поддали на изкушение, на грях, ще поставите на съответното място виолетова точица. Същото нещо ще бъде и за ума и мислите. Ако вашият ум и вашите мисли са спомогнали за усилване на вашия живот, на техните места ще поставите отвътре триъгълника червена точица - да похвалите ума. Ако той ви е спънал живота, ще поставите черна точица. Ако видите, че вашият ум е дал права посока на вашия живот, ще поставите зелена точица. Ако умът ви право разрешава въпросите на Истината и вярата, ще си турите синя точица - има подем. Ако сте били смели и решителни в Истината и вярата, ще поставите виолетова точица. Ако волята ви се застъпва за прав и добър живот, ще поставите на съответното място отляво към дясно червена точица. Ако тя се застъпва добре за вашето саморазвитие, ще поставите зелена точица. Ако е твърда и положителна в Истината - синя точица. А ако е непоколебима в пътя на Истината – виолетова точица. Можете ли по тази схема сами да разрешите какво ще правите с духа, душата и тялото си? Ще се водите по същия път. От работата си върху този триъгълник ще може да познаете де сте се отклонили, за да се поправите.

Черните точици ще съберете поотделно в особен бележник и ще ги умножите с 2 – число на борба, според съответната краска, дето са поставени черните точици. Червените, означени с 4, ще умножите с 2: 4х2=8; зелените, означени с 3: 3х2=6; сините, означени с 5: 5х2=10; виолетовите, означени с 7: 7х2=14; ще рече, съответната грешка ще поправите с толкова добри дела. Както виждате, ще започнете да боравите с математиката. Ще намерите черните точици, които пречат на вашия живот, на вашето развитие, на вярата, на силата ви, и на всички тези числа ще турите минус; другите са плюс. Всяко число, което сте изгубили, ще умножите с 2. Например, в живота имате 4 минус – ще го умножите: 4х2=8. Цифрата 8 е закон на Духа; Той ще ви научи да работите. За да можете да изправите една своя погрешка с механическа точност, непременно трябва да я умножите. Не разделяйте, защото дроби не учим. Друг пример: имате слуга при вас и сте обещали да му плащате по 10 лева на ден, но му дадете само 5 лева; ако искате да поправите грешката си, трябва да я умножите с 2, а именно 2х5=10. Двете показват, че трябва да му платите два пъти повече от онова, що сте му задържали, сиреч 10 лв. Петте лева, които сте му дали, ще отидат за лихва. Господ казва: „Четворно ще му въздам”, ще рече, и с лихвите. Вие не можете да поправите една своя погрешка, докато не я умножите. Имате ли да давате някому 3, ще умножите с 2 и всичко ще се свърши. Чрез умножение вие поставяте вашия ум в действие и в работа с Божествения ум.  

Това, що ви давам, е за поправление, а не за наказание, защото наказанието не всякога поправя. В училищата има установени наказания за поправяне на децата. А вие ще мислите и действате по Божествения закон; умът ви ще работи като как да ликвидирате грешките си. В духовния свят законът е такъв: последния час от деня и последния ден от годината компенсира, поправя всичко, и обратно. Той дава условия за ликвидирането на кармата. Впрочем, този закон е верен и в живота. Вие може да сте изгубили 365 дни, а в последния – да спечелите; той компенсира всички. И обратно: може да сте спечелили 365 дни, а в последния – да изгубите. Настоящият ден е Божественият, той компенсира, заглажда всичко; той е последен ден за работа. Има дни, които не са последни. Може да имате дни, но да нямате волове и оръдия за работа. Та, не отлагайте работата си за другия ден – да казвате: „Утре ще направя това-онова”. Не, трябва да се мисли, че всяка вечер е последен ден от живота ви. Ако ви се приспи и не изпълните работата си, ще отбелязвате в бележника си, че сте били немарливи.  

В туй себеконтролиране да няма никакво самоосъждане, да не ставате роби; но, като видите черна точица, умножете я на 2 и се зарадвайте, че ви се дава случай за работа. Да съдим постъпките си, значи да се стремим да се изправим; но да казваме: „Моята работа е свършена!” – това не е изправление, а самоосъждане, което ученикът не бива да прави.  Тази работа ще започнете от 9 септември стар стил. През цялата година ще шарите триъгълниците и ще си давате отчет за всичко помислено, почувствано и сторено.