Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

25. 09. 2012 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

 

І. Въведение в Астрологията

- Предмет на Астрологията

     Думата „астрология” е съставена от гръцката дума „logos” – наука, изучаване, слово, говор; и „astron” – звезда. Следователно, „астрология” буквално означава изучаване на звездите (или наука за звездите).

     В миналото Астрологията и Астрономията са били изучавани в една наука – наука за звездите, но с диференциране на човешката деятелност, се подразделя и звездната наука. Образно може да сравним Астрономията с анатомията, а Астрологията – с физиологията, тъй като Астрономията изучава външната, видима и измервателна страна на небесния свят, а Астрологията разкрива вътрешния, скрит живот на небесните феномени и пряката, реално доказана връзка между небесните явления с отделния и групов човешки живот.

     Космосът, в който се носи и нашата планета, е проникнат от най-различни радиации и космични лъчи, от множество електро-магнитни течения, идващи не само от планетите в нашата Вселена, но и от близки и далечни Слънца, които наричаме „звезди”. Тези влияния преминават и през нашия дом - Земята, а тя и всичко, което пълзи и лази по нея не е безразлично към тези външни космични въздействия, така както човек не може да е безразличен към влиянията, които идват от другите хора. Сама по себе си и Земята влияе на Космоса, в който е потопена, по същия начин, както и човек влияе с мисълта и емоциите си на околния свят. Земята не е единствената планета, пълна с живот; живот има навсякъде – този Живот е единен и неделим, „всичко в Него живее и се движи”; всичко, което виждаме, е изявление, проява на Първата Причина, Която стои зад всичко и строи неуморно всички планети, Слънца, Вселени и Галактики. Безсмислено е да твърдим, че няма живот на другите планети, тъй като Творецът не би направил нищо видимо, което да е лишено от смисъл и живот. Този живот именно изучава и Астрологията, защото – когато казваме, че Венера ни влияе, това е вярно, но би следвало да подразбираме, че не външната Венера ни влияе, а съществата, жителите на Венера влияят на съществата, жителите на Земята и така идеята ни за двупосочното влияние ще бъде много по-близо до истината за действителните невидими радиации, идващи към Земята и излизащи от нея. Следователно, Астрологията е жива наука, създадена от самия Бог, чрез която човек може да открехне завесата на познанието за сътворението и да се домогне до истината за себе си и за света, отговаряйки си утвърдително на екзистенциалните въпроси – „Кой съм аз? Откъде идвам? Накъде отивам и каква е моята малка мисия?”

     Астрологията изучава влиянието на небесните тела и явления върху човека – неговата съдба, характер и еволюция, както и влиянието върху отделни държави, върху земни събития и движения от глобален характер, върху промените във времето и др.

- Философия на езотеричната Астрологията (седемте херметични принципа)

ПРИНЦИП НА МЕНТАЛНОСТТА (1)

     Цялото е Ум, светът е ментален.”

     Всяка една планета е център на разумна деятелност, която деятелност А. проучва като влияние както за отделния индивид, така и за отделни държави. Тази разумна деятелност на всяко небесно тяло се предава по принципа на вибрацията на окръжаващата среда според собствената си природа. Мисълта е сила, която планетните тела предават, безпрепятствани от разстоянието. Няма мъртви тела в космоса, всичко е разумно, навсякъде има живот, всичко е организирано от един универсален висш Ум.

ПРИНЦИП НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (2)

     „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.”

     Всичко във Вселената е изградено на принципа на фрактала, според който законите на частта са и закони на Цялото; изучавайки малкото, разбираме голямото и изучавайки голямото, разбираме малкото; изучавайки външната Вселена, разбираме малката вселена – човекът, изучавайки човекът, разбираме как е устроена Вселената. Ето защо, всичко, което се случва в Космоса, се случва и в миниатюр в отделния човек, в семейството, и по-нататък - в обществото, в народа, в човечеството. Правилното тълкуване на небесните явления чрез езотеричното познание ни приближава до истината за всичко, което се случва в личен, семеен, обществен, национален и общочовешки план.

ПРИНЦИП НА ВИБРАЦИЯТА (3)

     „Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира.”

     Този принцип схваща проявлението на извечната стълба на космичната реалност „материя – енергия – светлина - мисъл – любов – Дух – Бог” като проява на нещо мощно, цялостно и единно, което има различна вибрация на различните стъпала. Високо в тази скала е Чистият Дух, чиито вибрации са толкова бързи и са с такава огромна сила, че той изглежда в пълен покой. На най-ниското стъпало е материята на веществото, чиито вибрации са толкова бавни, че действително е в покой. Между тези два полюса са разположени милиардите вибрации с различна честота. От електрона и атома до планетата и Вселената – всичко вибрира, всичко се движи, а там, където има движение, има и живот. Колкото по-разумно е движението, толкова по-разумен е животът, колкото по-разумен е животът, толкова по-висока е вибрацията, която радиира в Космоса и по принципа на съответствието влияе на съответните елементи в отделните монади.

ПРИНЦИП НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ (4)

     „Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат.”

     „В основата на всяка проява имаме два полюса, между които се развива и проявява реалността. Всички сили и енергии в Природата са поляризирани. Навсякъде имаме активно и пасивно начала, творческо и формиращо, мъжко и женско начала. И всички форми са резултат от взаимодействието на тези два принципа. На този принцип, според херметичната философия, са построени и планетите и всички небесни тела. Всяко небесно тяло, в своята външна форма, е резултат на взаимодействието на две сили с противоположни тенденции. Или – всяко небесно тяло представя от себе си един принцип, който в своето проявление се е поляризирал и в това поляризиране е създал видимата форма, която ние познаваме като отделно небесно тяло.” (Влад Пашов)

     Всяко едно небесно тяло по своята природа има две проявления – положително и отрицателно, като се проявява едното или другото в зависимост от аспектите и взаимодействията на това тяло с останалите тела в Космоса и то така, както се отразява конкретно на Земята, локализирано, и в даден момент.

ПРИНЦИП НА РИТЪМА (5)

     „Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява.”

     Колелото се върти и който е бил отгоре, ще отиде долу; който е бил долу, ще отиде горе; последните ще бъдат първи, а първите - последни. Астрологията изучава влиянието на цикличността на всички процеси от личен, национален и световен план – след всяка кулминация следва падение, след всяко падение следва възход. Всяка планета има афелий и перихелий, Луната има своя апогей и перигей.

ПРИНЦИП НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО (6)

     „Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.”

     Хороскопът, който притежава всеки един от нас, е „изчислен” на базата на всички минали прераждания, сиреч – това, което сме в дадения момент е следствие на цялото наше минало и това, което творим и причиняваме в настоящето, ще отекне в бъдещето като следствие. Дисхармоничните аспекти в хороскопа са указание за това – къде сме влезли в разрез с разумните закони на Битието в миналото, и сега – като следствие, сме длъжни по пътя на страданието, което ще ни причинят тези аспекти, да научим законите и принципите, по които е устроен разумният живот. Изучаващият езотеричната Астрология помага на себе си и на другите в запознаването с тези принципи на живота и като следствие – способността още в този живот да се постигне трансформиране на дисхармоничните аспекти в съграждащи сили чрез осъзнаване на причнинно-следствената връзка между явленията, мъдро и философско приемане на личната Голгота и неуморна, съзнателна работа върху себе си. Положителните аспекти са наработеният капитал от миналото, с който можем да работим и който може да ни повдигне, но може и да ни смъкне в ада - според степента на съзнание и лична еволюция.

ПРИНЦИП НА РОДА (7)

     „Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.”

Всяко нещо във видимата и невидима Природа – животно, човек, спътник, планета, Слънце, Ангел, има в себе си и двата рода – мъжки и женски. Мъжкият принцип в човека е активен отвън, а пасивен отвътре; женският принцип в човека е пасивен отвън, а активен отвътре. Под „отвън” и „отвътре” може да се разбира съответно – в света на видимото и в света на невидимото, в света на материята и формите и в света на вътрешното съдържание. Същото важи и за небесните тела – всяка планета има свои мъжки и женски знаци на владение; всеки знак (независимо дали е мъжки или женски по природа) има активен и пасивен полюс, между които протича неговото проявление и влияние.

- Видове Астрологии

- Индивидуална (рождена) Астрология

              астропсихология

              събитийно ориентирана Астрология

- Мунданна Астрология (световна астросоциология)

- Медицинска Астрология

- Метеорологична Астрология

- Френологическа Астрология

- Хорарна Астрология

- Древна Астрология

- Пренатална и перинатална Астрология

- Елективна Астрология (в нея се включва и бизнес – Астрологията или астроикономиката)

- Геоцентрична и хелиоцентрична Астрология (Гея – Земя, Хелиос – Слънце)

     Различната точка на зрение е символично свързана с различните нива на интерпретация на едно и също космично събитие – един дисхармоничен аспект от земна гледна точка може да изглежда хармоничен, погледнат от центъра на Слънцето. Следователно, всяко събитие, което за едно земно ниво на съзнание изглежда като нещастие, за друго, по-високо ниво на съзнание, същото събитие носи щастие и радост. Същите процеси стават и в самия човек, особено когато той работи над себе си с пробудено съзнание, отворено за небесните висши послания и повеления.

ІІ. Основни понятия и инструменти в Астрологията и връзки между тях

- Глифове на всички планети и знаци

- Планети, знаци, домове и аспекти

- Диспозиции

ІІІ. Индивидуалният хороскоп

- Алгоритъм на тълкуване

 

02. 10. 2012 г.

ПЛАНЕТИ

 

І. Глифове на планетите

ІІ. Ключови думи за всяка планета

ІІІ. Сила и слабост на планетите – трон, екзалтация, родство, перигрин, вражда, падение, заточение

ІV. Особености в планетното движение по еклиптиката – директност, ретроградност, стационарност, видимост, невидимост, изгрев, залез

V. Астрономични особености на всяка планета и астрологичните им аналогии и тълкувания (скорост по орбита, скорост на въртене, форми на орбитите, наклон на оста, маса, обем, състав, размери, спътници, наклон на орбитите спрямо еклиптиката, планетни възли)

 

09. 10. 2012 г.

ЗНАЦИ

 

І. Зодиак

     Тропически

     Сидерически

ІІ. Еклиптиката и четирите кардинални точки

 

16. 10. 2012 г.

ДОМОВЕ

 

І. Номерологична и геометрична обосновка на дванадесетичното разделение на Зодиака (Цялото - кръга, поляризацията му на две, поляризация на половинките, троичният принцип във всяка четвъртинка)

ІІ. Кратка последователна разходка във всеки дом

 

23. 10. 2012 г.

АСПЕКТИ

 

І. Разделение на кръга на 1, 2, 3, 4, 5, и 6 – мажорни аспекти

ІІ. Минорни аспекти