Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

Документалният филм третира една много интересна и предизвикваща напоследък все по-голямо внимание тема за разпространението на българското богомилство на Запад. БНТ-САТ излъчи за пръв път документалния филм „Богомилите и Светият Граал“ на Цветан Томчев и Максим Караджов, оператор Валентин Гоневски. Филмът е създаден по идея и със съдействието на д-р Петър Хаджидимитров. Снимките са правени в България и Франция през 2007 г. Консултиран и рецензенти са авторитетните български историци акад. Васил Гюзелев, проф. Георги Бакалов, доц. Георги Василев и доц. Пламен Павлов.

Мнение за филма на проф. д-р Георги Бакалов от Софийския университет:

„Документалният филм третира една много интересна и предизвикваща напоследък все по-голямо внимание тема за разпространението на българското богомилство на Запад. Бих искал да подчертая, че малцина от неспециалистите в тази проблематика познават проблема в поднесеният му от създателите контекст. Известното за т.н. катари или албигойци, чието учение намира широк прием в Южна Франция (Лангедок) след ХІІ-ХІІІ век, е предимно дело на марксистката историография, която го представяше изключително като антифеодално и антицърковно еретическо движение. Неправилната интерпретация създаде погрешното впечатление за „прогресивния“, „антиклерикален“ характер на движението, в което останаха трудно различими същностните му характеристики на едно различно от канонично-църковното изповедание учение, което кореспондира с прастарите идеи на ранното апостолско християнство.

Каква е и има ли връзка катарското учение с легендите за Светия Граал, от кога българи и техни пратеници присъстват в Лангедок, как са приети от местната общественост и отношението към тях на Католическата църква се разкриват във филма с подходящо подбрани интервюта, в които специалисти и хора от региона представят своите виждания.

За българския зрител ще бъде особено интересно да научи за наличието на множество топоними в този отдалечен от страната ни регион с български корен, както и променящият се смисъл на определението „бугри“ и „булгари“. Филмът е направен професионално, без предпоставени тези и съзнателно търсени противостояния. Показани са културни артефакти от почти напълно унищоженото катарско (богомилско) наследство, правят се подходящи исторически лиазони с преселението на тракийските готи и книжовните връзки с българските богомилски общини.

Деликатно и обосновано създателите на филма подсказват наличната тенденция да се отклони „българската връзка“ и да се търсят исторически недоказуеми източници на френското катарство. Господата Караджов и Томчев и друг път успешно са апробирали темата за малко известните факти от древната история на българите, което придава на филма и висока познавателна стойност.

С оглед на всичко това, бих искал да препоръчам на МОН, като специализиран държавен орган, за разпространи в средните и висшите български училища дискове с филма, които ще изненадат и обогатят познанията на ученици и студенти за нашето културно присъствие в средновековна Европа. Това начинание напълно ще кореспондира с актуалната в момента идея да покажем на нашата общественост и партньорите ни от ЕС стародавните ни взаимоотношения основани на единната европейска християнска култура.“

                                                     

Проф. Жан Дюверноа, един от най-добрите изследователи

на катарите и връзката им с богомилите

 

Още материали по темата Богомилите и Светият Граал (документален филм на Канал 1  и http://friendsoftherainbow.net/node/444

Виж също Учителя за богомилството http://friendsoftherainbow.net/node/247