Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

След процеса срещу определени членове на Братството през 1957 г. и гоненията, които се предприемат от властта, Паневритмията постепенно бива забранена на Изгрева. Това вероятно става в началото на 60-те години на ХХ век и за известен период от около 10 години, до 1970 г. се играе само на събора на Рила. Ето какво казва Елена Андреева за този период и за първите научни изследвания върху Паневритмията: „След като Учителят напусна земята, играхме Паневритмия, докато имахме Изгрева. Един наш брат лекар – Стефан Кадиев – беше поканил няколко лекари да присъстват на упражненията. Те преди почването премериха кръвното налягане на няколко души: на млади, на средна възраст и на възрастни. След свършване на Паневритмията, на същите лица пак измериха кръвното и при всички имаше един и същ резултат – понижаване на долната граница. Това беше изненадващо въздействие. Доколкото зная, друг такъв опит не е правен.“[1]

„Анкетата се състоя в присъствие на 8 души лекари и методисти от Окръжния физкултурен диспансер. Протоколът на комисията, с диаграми на въздействието върху пулса и кръвното налягане, може да се поиска от архива на диспансера за 1958 г., д-р Стефан Кадиев

ПРОТОКОЛ

През септември 1958 г., в гр. София комисията, назначена с писмо от МНЗСГ в състав: председател д-р Хубенов, главен лекар на Софийски физкултурен диспансер и членове – д-р Рашков и Кънчева, методически ръководител на същия диспансер, като проведоха поредиците гимнастически упражнения „Паневритмия“, изпълнявани от верската общност „Бяло братство“ всяка заран върху „Поляната“ в кв. Изгрев, София, констатираха следното:

1. Гимнастическите упражнения стават всяка заран след изгрев слънце през времето от 22 март до 22 септември всяка година от 1934 година насам и са дадени по указания на основателя на общността Петър Дънов.

2. „Поляната“ е с благоприятно за цялото изложение много добро слънчево озаряване, далече от прашни пътища, оградена от борова гора и плодови дръвчета, при изобилие на чист въздух, добре подредена и чисто поддържана, като създава твърде благоприятни условия за сутринни гимнастически упражнения от типа „Сутринна зарядка“.

3. Упражненията се играят ритмично при оркестров музикален съпровод и при личното пеене на участващите в игрите.

4. Текстът на песните отразява явленията из природата, като слънцето, потоците, цветята, птиците, планината и притежава положителни емоционални комплекси. Поради това той е в пълно съгласие с принципите на Павловото учение относно водещата роля на мозъчната кора при укрепване на здравното състояние на организма. Музиката е оригинална, предимно в български национален стил и на високо художествено ниво. От голяма полза е включването на участниците с лично пеене на песните по време на игрите.

5. Движенията в гимнастиките изразяват съдържанието на песните или тяхната символика, чрез което се задълбочава психологическият ефект на текста.

6. Комисията намира, че физическото натоварване при упражненията засяга почти изключително горната част на тялото, раменете при слабо участие на кръста, долните крайници, че дихателните упражнения се правят, но недостатъчно. Поради това гимнастическите упражнения на Паневритмията са подходящи повече за възрастни хора и за деца, за развиване на пластика и чувство за ритъм. За младежите при по-големи физкултурни нужди е необходимо да се включват и други физкултурни комплекси при значително по-голямо физическо натоварване за късо време. Това се и прави от група членове на братството след Паневритмията, доколкото има време. Самата Паневритмия трае около 45 минути.

7. Упражненията на Паневритмията са интересни като хореографски групови изпълнения и следва да се проучат от специалисти по хореография с оглед тяхното по-широко ползване от по-голям брой и по-големи колективи. Поради своята оригиналност в чист български стил те биха могли да се ползват при нашите представяния пред външния свят, гдето се интересуват от битовите прояви на народа ни.

8. Упражненията се извършват при пълно градско облекло, което е затруднение при изпълнението им. Комисията изказва мнение за по-леко облекло при игрите, като при добро време се играе бос върху тревата.

9. В упражненията взеха участие както следва – на 17 септември – 120 души. Почти всички изпълняваха упражненията правилно, с малки грешки. Играещите се включват и изключват от игрите доброволно, при пълна свобода, според личното влечение и желание на всекиго. Това не се отразява върху хода на цялото изпълнение. Видимо спокойно и весело разположение на всички участници в игрите. Представени бяха двата пола, при преобладаване на женския пол, предимно по-възрастни хора, включително такива по на 80 години. Прави впечатление готовността на всички да пеят хорови песни из своя репертоар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

От гореизложеното комисията заключава следното:

1. Гимнастическите упражнения на верската общност „Бяло братство“ под названието „Паневритмия“ са здравословно полезен физкултурен комплекс при положителен жизнеутвърждаващ емоционален заряд.

2. Паневритмията може да се използва като пример за масова сутринна физкултурна зарядка при музикален съпровод и колективно пеене.

3. При ползване от млади хора същата се нуждае от допълнителни физически натоварвания за сметка на част от еднозначни, повтарящи се упражнения.

4. Някои от упражненията, като „Тъкането“, „Квадрата“, „На ранина“, „Пентаграма“ и други представляват хореографски интерес и биха могли да се използват при представянето на народа ни на физкултурни фестивали.

5. „Поляната“ на Изгрева, заедно с цялата обстановка според начина на тяхното използване от страна на верската общност „Бяло братство“ дава основание тя да се намира под закрила на постановлението на Министерски съвет № 157 от 29 юли т. г. „За по-нататъшно развитие на физическата култура и спорта у нас“, отпечатано в бр. 65 на „Известия на Президиума“ от 15 август 1958 г., раздел І, т. 4, ал. 3.

6. Комисията препоръчва за по-широко ползване от нашата общественост дадения при тая обстановка образец за масова сутринна физкултурна зарядка, приспособена според мястото, условията, средата и възможностите, съгласно раздел ІІ, т.1, буква „г“, ал.2 от постановлението.

Председател: (п)

Членове: (п)[2]

 


[1] Кръстев В., „Изгревът“, т. 9, стр. 566

[2] panevritmiyabg.org/paneurhythmy/?lang=bg&go=history