Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Общество БЯЛО БРАТСТВО е духовен приемник и продължител на създаденото през 1900 в гр. Варна от УЧИТЕЛЯ Петър Константинов ДЪНОВ самобитно българско духовно общество БЯЛО БРАТСТВО. Първият устав утвърден от МВтр с решение N 1617/13.06.1921 г. Обществото е регистрирано в Отдел за вероизповеданията при МВнР като верска общност “Бяло Братство” с удостоверение N 27526-40-Ж/11.07.1948 г. и от Нотариуса на Соф. Гр. Съд с удостоверение N 8096/21.09.1948 г. Регистрирано е още веднъж при Комитета по въпросите на БПрЦ и РК при МВнР на 14.12.1951 г. През 1990 г. Обществото е регистрирано по чл. 6 от Закона за вероизповеданията под името Духовно Общество “Всемирно Бяло Братство”, като с писмо N 04-02-1972/07.11.1990 г. /нов/ През 1995г. Обществото е регистрирано със Заповед КВ-15 / 06.02.1995г. на МС, във връзка с чл. 6 от Закона за вероизповеданията, под името „БЯЛО БРАТСТВО”.

/нов/ Настоящия (проект за) УСТАВ отразява идеите и целите на Обществото, заложени от Създателя му – УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ, както и идеите на предходните устави. Регистрацията на Обществото по чл. 6 от Закона за вероизповеданията се запазва.  Едновременно с това този (проект за) Устав внася промени в посока на неговата актуалност към съвременните условия.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този устав регламентира дейността на духовно общество с наименование “БЯЛО БРАТСТВО” (Об. ББ)

2.1. Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридическа личност със седалище в град София.
2. 2 Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридически приемник на регистрираното през 1990 г. Духовно Общество “Всемирно бяло Братство”.

3.Общество БЯЛО БРАТСТВО има клонове в страната – БРАТСКИ ОБЩНОСТИ (Б.О.)
4.Както Общество БЯЛО БРАТСТВО, така и БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ могат да поддържат връзки с други сродни общества в страната и в други страни.
5.1. В рамките на дейността на Общество БЯЛО БРАТСТВО не могат да се развиват и пропагандират политически дейности и идеи;

5.2. Всеки член на Обществото е свободен извън него да изявява своите лични политически убеждения, за което Общество БЯЛО БРАТСТВО не носи никаква отговорност.
5. 3. Общество БЯЛО БРАТСТВО изработва и приема свои правилници, наредби и други вътрешни актове.

5.4. Общество БЯЛО БРАТСТВО се представлява от Председателя на УС, а в случай на невъзможност – от Заместник-председателя.

II. ЦЕЛИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

6. Целите на Общество БЯЛО БРАТСТВО са:

6.1.  да спомага за изучаване и прилагане на Христовото учение и да съдейства за разясняване, усвояване и разпространение Словото на Учителя П. Дънов като основа на идващата НОВА КУЛТУРА;

6.2. чрез духовни и практически методи и упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, в съзнанието на членовете на Общността да се утвърждават Божествените принципи: любов, мъдрост, истина, правда, добродетел.

6.3. приемайки, че човекът е неразделна част от Природата и трябва да живее в хармония с нея, Обществото да култивира екологично съзнание и възпитание у своите членове и симпатизанти;

6.4. да работи за развитие заложбите на членовете си чрез природосъобразен живот – себеконтрол, трезвеност, разумно безмесно хранене и общуване с природата;
6.5. да разяснява и утвърждава елементите на НОВАТА КУЛТУРА на базата на системен научен, философски анализ и синтез на целокупното човешко знание.

III.ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

7. За постигане на горните цели Общество БЯЛО БРАТСТВО си служи изцяло с мирни средства и използва следните форми на дейност:

7.1. провежда четения на Словото на Учителя П. Дънов, сказки, събрания, лектории, концерти, изложби, братски срещи, общобратски събори, съвместни летувания, детски лагери и школи и др.;

7.2. провежда изпълнения на Паневритмията (упражнения, дадени от Учителя П. Дънов, изпълнявани при съпровод на музика от Него, за постигане на хармония с природата), както и курсове за нейното изучаване;

7. 3. /променен/ като спазва разпоредбите, законите и допустимите от тях форми за съответната дейност, Обществото основава издателства, печатници, книжарници, създава школи, учебни и научни звена, организира създаването на уеб-сайтове, книги, списания и издания на други информационни носители;

7. 4. създава, развива и участва в дейност за братска взаимопомощ и материално подпомагане на Обществото, БРАТСКИТЕ ОБЩНОСТИ и отделните им членове;

7.5. формите на дейност и помощ на ОБЩЕСТВОТО са открити за всички последователи, съмишленици, както и за всички други лица, които проявяват добросъвестен интерес.

IV.ЧЛЕНСТВО
8.1. Член на Общество БЯЛО БРАТСТВО може да бъде всяко дееспособно пълнолетно физическо лице, което работи за реализиране целите на ОБЩЕСТВОТО и което приема и спазва този Устав, правилниците, наредбите и другите негови вътрешни актове.

8.2. /променен/ Членството се установява с писмена молба до съответния Ръководител на БО по местоживеене, утвърдена на заседание на БО с резултат над 50% положителни гласове от присъстващите и кворум 1/2 от членовете;

8.3. Членството може да се прекрати:

8.3.1. /променен/ по искане на съответния член, отправено писмено до съответния Ръководител на БРАТСКА ОБЩНОСТ по местоживеене.

8.3.3. По решение на ОСР на Обществото при системно нарушаване на този Устав, правилниците, наредбите или другите вътрешни актове.

8.3.2. /нов/ По решение на БО при системно нарушаване на този Устав, правилниците, наредбите или другите вътрешни актове, след проведено заседание на БО с резултат над 75% положителни гласове от присъстващите и кворум 2/3 от членовете;
8.4. Ръководителите на ОБЩНОСТИТЕ водят списък на членовете си в нарочен регистър.
8.5. Членството възниква, респективно отпада, от деня в който членът е вписан, респективно заличен, в списъка по предходата точка;

8.6 /нов/ Управителния съвет на Об.ББ води обобщен списък на членовете като сума от списъците на всички БО.

9. Всеки член на Общество БЯЛО БРАТСТВО ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ НА Обществото, да избира и да бъде избиран в неговите органи, както и да бъде информиран за дейността и финансовото състояние на общността.

V.ОРГАНИ
10. Органи на Общество БЯЛО БРАТСТВО са: 

10.1. /променен/ Общо събрание на Ръководителите (ОСР)

10.2 Управителен съвет (УС);

10.3. Контролно-ревизионна комисия (КРК);

10.4. Постоянни и временни комисии (ПК и ВК).

10.5. Съвет на старейшините.

V-1 /променен/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ (ОСР)

11.1. /променен/ ОСР е върховен орган на Об. ББ, който се състои от ръководителите на регистрираните БО в страната и Председателя на Об.ББ.

11.2. В работата на ОСР могат да вземат участие със съвещателен глас:

11.2.1. членовете на КРК, на Постоянните и временните комисии;

11.2.2. делегати от БО, излъчени при норма на представителство по един делегат на всеки десет члена;

11.2.3. когато броят на членовете на БО не е кратен на 10, ако последната цифра на числото, отразяващо броя на членовете е по-малка от 5 – се избират толкова делегата, колкото е броят на целите десетици;

11.2.4. лицата, участващи по право в ОСР, са включени в общата норма представителство;

11.2.5 /променен/ председателя на КРК и останалите членове на УС (с изкл. на  Председателя);

11.3. Когато Ръководителят на дадена БО е възпрепятстван да вземе участие в работата на ОСР, съответната БРАТСКА ОБЩНОСТ изпраща писмено упълномощено лице с право на глас.

12. ОСР има следните права и задължения:

12.1. избира и освобождава председателите и членовете на УС, КРК и ПК;
12.2. /променен/ утвърждава действащите Постоянни комисии, взема решения за създаване на нови или закриване на съществуващи,

12.3. утвърждава списъка и състава на Временните комисии, които ще действат през съответната година;

12.4. приема годишните отчети за дейността на УС, КРК и ПК;

12.5. приема отчети на Временни комисии и прекратява тяхната дейност;

12.6. планира и обсъжда предстоящата дейност и бюджета на Общество БЯЛО БРАТСТВО

12.7. приема, изменя и допълва Устава, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Общество БЯЛО БРАТСТВО

13. Решенията на ОСР са задължителни за УС, ПК, ВК, ръководителите на БО, както за всички членове на Обществото

14.1. ОСР се свиква редовно поне един път в годината или извънредно по искане на УС или най-малко на 1/10 от всички членове на ОСР на Об. ББ;

14.2. /променен/ ОСР се свиква в 15-дневен срок чрез телефонен разговор, задължително придружен с e-mail до ръководителите на БО, в който се посочват мястото, денят и часът на провеждането му. Обявата и дневния ред за ОСР се поместват и на официалния сайт на Обществото.

14.3. Ръководителят на БО е длъжен да уведоми незабавно всички членове на БО за предстоящото свикване на ОСР;

15.1. ОСР с счита законно, ако на него присъстват поне половината плюс един от състава му съгласно чл.11.1;

15.2 Ако в определения час няма необходимия кворум, събранието се отлага с един час и след това то се счита за законно, независимо от броя на присъстващите;

16. За вземане на решения за изменения и допълване на Устава е необходимо мнозинство от 50% + 1 от броя на членовете на ОСР;

17. За законно включени в дневния ред се считат всички въпроси, които са поставени и гласувани за включване в началото на заседанието на ОСР.

V-2 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)

18.1. /променен/ УС се състои от: Председател, Заместник-председател, Ръководители в направления: Локално развитие; Културни прояви и връзки с обществеността; Трудова и строителна дейност и недвижими имоти; Финанси; Обратна връзка и Иновации; други Ръководители по направления- при решение на ОСР.

18.2. /променен/ Председателя и Заместник - председателя на УС се избират измежду Ръководителите на БО на Об. ББ. След техният избор те престават да бъдат Ръководители на БО.

18.3. Председателят на КРК и председателите на ПК могат да участват в работата на УС със съвещателен глас.

18.4. /отпада/  УС се избира с мандат от 3 години.

18.4. /бивш 18.5/   Когато важни причини налагат това, ОСР може да освобождава членове на УС преди изтичането на срока, за който са избрани.

18.5 /нов/ ОСР може да назначава допълнителни Ръководители по направления в състава на УС, ако прецени за необходимо.

18.6. /отпада – подразбира се/ За членовете на УС, КРК и ПК могат да бъдат избирани компетентни членове на Обществото с доказани високо морални и делови качества.

18.6 /нов/ Мандати на членовете на УС.

18.6.1 /нов/ Мандата на Ръководителите по направления е 1 година, като те могат да бъдат преизбирани до 10г. последователно в качеството им Ръководители от УС.

18.6.2 Мандата на Председателя и Заместник – председателя е 1 година, като те могат да бъдат преизбирани до 5г. последователно в това им качество.

19. УС е изпълнителен орган на ОСР и има следните права и задължения:

19.1. координира и направлява духовната дейност на Общество БЯЛО БРАТСТВО

19.2. изготвя стопански и финансов годишен план и годишния отчет за дейността на Обществото и ги внася за утвърждаване в ОСР;

19.3. организира изпълнение решенията на ОСР;

19.4. управлява финансите и имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО и предоставя стопанисването му на съответните БО;

19.5. взема решения за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на Общество БЯЛО БРАТСТВО в рамките на утвърдения бюджет. Извън рамките на бюджета разпоредителните сделки се считат за валидни, когато за извършването им е било налице съответно решение на ОСР;

19.6. съхранява и води документацията на Обществото, която се предава по опис на новоизбрания УС в 7-дневен срок от избора;

19.7. при необходимост създава временни комисии;

19.8. упълномощава свой ПРЕДСТАВИТЕЛ /говорител/ за връзка с обществеността и медиите;
19.9. изпълнява всички други функции, които не са изрично отнесени към компетентността на ОСР;

20. УС се свиква на заседания от Председателя или заместника му не по-рядко от 2-пъти месечно и взима решения с обикновено мнозинство при кворум 2/3 от членовете си.

21. /нов/ Ръководителите по направления към УС имат следните права и отговорности:

21.1 /нов/ Ръководител Локално развитие:  

21.1.1 /нов/ отговаря за връзките с локалните БО на групово ниво и с техните ръководители;

21.1.2 /нов/ извършва организирането на местни събори, заедно с Ръководител БО;
21.2 /нов/ Ръководител Културни прояви и връзки с обществеността:

21.2.1 /нов/ отговаря за организиране на концерти и други културни прояви, както и за контакта с журналистите;

21.2.2 /нов/ координира взаимодействието с Издателство ББ относно издаване на Словото;

21.3 /нов/ Ръководител Трудова и строителна дейност и недвижими имоти:

21.3.1 /нов/ координира на проектно и организационно ниво всички строителни проекти с национално значение в Общество ББ;

21.3.2 /нов/ управлява недвижимото имущество на Обществото;

21.4 /нов/ Ръководител Финанси:

21.4.1 /нов/ отговаря за финансовите средства на Обществото: набиране, съхранение, изразходване, отчет;
21.4.2 /нов/ притежава (пълно или ограничено) пълномощно за опериране с финансовите средства на Обществото; 

21.4.3 /нов/ изготвя текущи финансови отчети към БО, УС, и ОСР;

21.5 /нов/ Ръководител Обратна връзка и Иновации:

21.5.1 /нов/ отговаря за осъществяване на регулярна информационна обратна връзка между УС и БО на ниво „членове”, в сътрудничество с другите Ръководители от УС. Това включва както финансови отчети, така и отчети за хода на текущите проекти, за одобрените и планирани за изпълнение проекти;

21.5.2 /нов/ отговаря за събиране и одобряване (филтриране) на жизнеспособните идеи за проекти, инициирани от Членовете;

21.5.3 /нов/ инициира старта и провеждането на одобрените проекти на централно ниво, в сътрудничество с другите Ръководители;

V-3. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ (КРК)

21.1. КРК се избира за срок от една година и се състои от председател и двама членове.
21.2 /променен/ В КРК не могат да бъдат избирани членове от предходния състав на УС.
22. КРК извършва следното:

22.1. следи законосъобразната дейност и изразходване финансовите средства на Обществото;

22.2 извършва текущи проверки и изготвя протоколи, не по-рядко от веднъж на четири месеца;

22.3. изготвя ежегодни отчети за дейността си пред ОСР;

22.4. /променен/ по заявка от УС или ОСР извършва ревизии на БО, за което изготвя протоколи, които представя пред УС и ОСР;

22.5. /променен/ извършва одит на отчета за съответната финансова година на Ръководител Финанси и го представя пред ОСР.

23. За неизпълнение на задълженията си членовете на КРК са отговорни пред ОСР и могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им.

V-4 ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

24.1. Постоянните и Временни КОМИСИИ са помощни органи, чиито председатели и състав се определят с решение на ОСР и чиято дейност се контролира текущо и координира от УС.

24.2. Постоянните комисии се избират за срок от 3 години.

24.3. Временните комисии прекратяват дейността си след изпълнение и отчитане на възложената им работа, за която са създадени.

25. ПК и ВК са задължени:

25.1. да организират, разпределят и осъществяват работата, за която са избрани;
25.2. да информират редовно УС за дейността си;

25.3. да представят ежегоден отчет пред ОСР за извършената от тях работа.

VI.ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

26.1. Когато в населено място има поне 10 желаещи, те образуват БРАТСКА ОБЩНОСТ (БО), като съставят за това учредителен протокол и избират Ръководство;

26.2. /променен/ В едно населено място може да се учредяват неограничен брой БО; Всяка БО избира свое уникално име, с което се регистрира.

26.3. /отпада/В рамките на една БО може да има една или повече братски групи, които нямат самостоятелен статус и не избират свои ръководни органи.

26.3. Когато желаещите в дадено населено място са по-малко от 10, по свой избор те членуват в БО в съседно населено място.

27. БО и нейното Ръководство се регистрират в специалната книга за Братски Общности, която се води от УС на Общество БЯЛО БРАТСТВО, като за целта представят учредителния протокол.

28.1. БО прекратява съществуването си, когато броят на членовете стане по-малък от 7;

28.2. БО може да бъде закрита по решение на ОСР, когато дейността й е в нарушение на този Устав, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Обществото;

29.1. БО правят редовни отчисления от събраните средства за нуждите на Общество БЯЛО БРАТСТВО, размерът на които се определя с решение на БО.

29.2 БО предоставят помощи на нуждаещите се свои членове.

VI-1. РЪКОВОДСТВО НА БРАТСКА ОБЩНОСТ

30.1. /променен/ Ръководството на БО се състои от нечетен брой лица – ръководител, касиер и членове. Избира се с мандат от една година, като може да бъде преизбирано до 5 последователни години.

30.2. /променен/ Ръководителят на БО е длъжен редовно да информира членовете й за решенията на ОСР и дейността на УС. За целта той бива подпомаган от Ръководител „Обратна връзка и иновации” от УС.

30.3. БО може да освободи членовете на Ръководството си преди изтичане на срока, за който са избрани (по чл. 30.1) на заседание с кворум 2/3 от състава и положителни гласове 75% +1.

VII.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО

31. Имуществото на Об.ББ се състои от:

31.1. доброволни вноски на членовете;

31.2. дарения и завещания;

31.3 приходи от лихви и дивиденти и ценни книжа;

31.4. друго движимо и недвижимо имущество, придобито от Общество БЯЛО БРАТСТВО по установения от закона ред с оглед постигане на целите му и запазване и увеличаване на неговото имущество;

31.5. приходи от интелектуална собственост;

31.6. приходи от доброволен труд;

31.7. приходи от други дейности, непротиворечащи на законите на страната, на този Устав, правилниците, наредбите и другите вътрешни актове на Общество БЯЛО БРАТСТВО.
31.8. /променен/ имуществото на Об. ББ е за общо ползване от всички членове на Об. ББ; то се стопанисва от местната БО и съгласно решения и указания на Ръководител „Трудова и строителна дейност и недвижими имоти”, УС или ОСР, когато такива съществуват за съответния имот;

32. Дейността на Общество БЯЛО БРАТСТВО се финансира от доходите от имуществото му, от целево направените пожертвования, както и от други източници, допустими от закона.

33. За постигане на целите и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, Общество БЯЛО БРАТСТВО може да извършва дейности, съобразени със закона, в страната и чужбина.

34. Общество БЯЛО БРАТСТВО приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други пожертвования за осъществяване на целите си.

35. Целево направените пожертвования се използват съобразно начина, определен от спомоществователите, в съответствие с целите на Обществото и съобразно законите на страната.
36.1. Общество БЯЛО БРАТСТВО може да откаже приемането на дарения, на наследства по завещание или на други пожертвования, направени при неприемливи за Обществото условия, в противоречие с целите му, с устава му и другите вътрешни актове;
36.2. освен това може да се откаже приемането на имущество и средства, когато:
36.2.1. спомоществователят е лице или организация с недемократични прояви;
36.2.2. когато се счете, че мотивите за извършване на пожертвованието са користни.
37. Финансовата година започва на 1-ви януари и завършва на 31 декември на дадена календарна година.

38. Счетоводните документи се водят и съхраняват съобразно изискванията на действащото в страната законодателство.

VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

39.1. Печатът на Общество БЯЛО БРАТСТВО е кръгъл, с котва в средата, вписана в равностранен триъгълник, с извиващо се около нея въже; под триъгълника е изобразено петолиние с нотите “до”, “ми”, “сол”. Околовръст има надпис: “ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО” и “БЪЛГАРИЯ”.

39.2. Всяка БО използва същия печат, като в надписа вместо “България” се изписва името на населеното място: “БО - .......”.

40. Изходящите документи на Общество БЯЛО БРАТСТВО се подписват от Председателя или Заместник-председателя и секретаря на УС и се заверяват с печата на Обществото.

41. В дейността си Общество БЯЛО БРАТСТВО ще използва духовното име на Учителя П.К. Дънов – БЕИНСА ДУНО, името на Обществото - БЯЛО БРАТСТВО, имената на издания, сборници, списания и вестници, както и символиките на това Общество, които са се утвърдили през годините от неговото създаване до сега.

Обяснителни бележки и варианти

  1. Реализира се структурата за управление, дадена на фиг. 1.1и 1.2.
  2. Основните акценти на промените са заложени върху:
  3. Състава на ОСР – то ще се състои само от Ръководителите на БО плюс Председателя на Об. ББ;
  4. Възможността Председателя да бъде избиран измежду всички Ръководители на БО (Ръководителя на БО – София се изравнява по права с останалите Ръководитело БО).
  5. Структурата на УС е диференцирана, а функциите на членовете на УС са по-добре дефинирани (вместо членове иаме Ръководители по направления) с цел по-добра възможност за проследяемост на работата, лична отговорност и в следствие на това – повишена ефективност на работата на УС.
  6. Въведени са два Ръководителя в УС за осъществяване на обратна връзка с БО (Съответно на групово ниво – Ръководител „Локално развитие” и на индивидуално ниво – Ръководител „Обратна връзка и иновации), чрез които да се повиши информираността и мотивацията на БО и отделните членове за активно участие в братския живот.
  7. Мандата на всеки член на УС (вкл. Председателя и Зам.-Председателя и Ръководителите по направления) е една година, с възможност за преизбиране до определения брой максимален години. Това ще позволи на „продуктивните” Ръководители да получат достатъчно време за работа, като в същото време ОСР ще има възможност да прекрати по един нормален начин дейността не „непродуктивните” (чрез неизбиране за следващ пореден мандат).
  8. За местните структури – БО – ще могат да се регистрират неограничен брой такива.
  • Опция:  относно минималния брой на членовете, необходими заоткриване на БО: Вместо 10 за откриване и 7 за закриване, да бъдат например 5 за откриване и 3 за закриване.
  1. Опция за чл. 2.1 – АКО това не противоречи на изискването за регистриране по Закона за вероизповеданията, чл. 2.1 да бъде: „Общество БЯЛО БРАТСТВО е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и осъществява контакти с различни държавни, общински и други органи и институции, както и с други юридически и физически лица и с техните организации за изпълнение на отделни задачи в съответствие с целите му, без това да се отразява на неговата независимост и самостоятелност.”.