Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

Срещата се проведе на 28 и 29 април на Братската градина в Айтос. Присъстваха хора най-вече тясно свързани с последното издание на книгата „Науката и възпитанието”, поради което и липсваше официален анонс.

Работната среща беше условно разделена на три модула:

1. Изказвания на съставителите на новото издание – Г. Христов, Т. Петрова, В. Димова, Д. Калев и К. Златев. Срещата започна с мотото „Творческият подход към Словото на Учителя”. В този първи модул на фокус беше философията и идейната платформа, с която всеки един от съставителите е бил мотивиран за участие. Спомена се за поколенческата задача на днешните последователи на Учителя, а именно: представяне на Учението на българския народ в най-добра и достъпна форма. Говори се и за езика, на който би било добре да излиза Словото на Учителя – език грамотен и следващ езиковата норма, като най-важно условие е да се следва духът, а не буквата. Направи се опит за една безпристрастна оценка на свършената работа, също бяха направени и някои важни препоръки и забележки. Установи се, че изданието, макар и с огромен за нашата страна тираж (4500), вече на практика е изчерпано.

2. Вторият модул, произтичащ естествено от самата книга, беше „Науката”. Тук акцентът падна върху Новата наука, за която Учителят  говори и конкретните стъпки, които трябва да извърви съвременната наука, за да се достигне до истинската Божествена Мъдрост, както и до просветляване умовете на хората. Повдигна се разискване, кое трябва да предшества при развитието на индивидите – науката или възпитанието. Беше направен опит за антропософски тип интерпретация по този въпрос, което провокира участниците към размисъл и поставяне на книгата в по-широк контекст на възприятие. Направи се и съпоставка с книгата на Щайнер „Философия на свободата” (1894), като се установиха редица прилики, както в тематиката и терминологията, така и в цялостния дух.

3. Третият модул – „Възпитанието” започна с изложение на идеята на Учителя за „Вътрешния характер на възпитанието”. Тук ясно се разграничава външното механично възпитание-дресировка от вътрешното, органическо възпитание. Това от своя страна кореспондира с идеята за обвързване на възпитанието с психологията, т.е. с вътрешния свят на този, който се възпитава. Тази психология изключително трябва да е основана и обвързана с понятийната система и учението на Бялото братство, за да бъде в хомогенно цяло и хармония с методите за възпитание и самовъзпитание, които Учителят излага.

На 28. 04. вечерта участниците в срещата и гостите на Братската градина станаха свидетели на първото, но неофициално представяне на новия компактдиск „Грее денят” с песни на Ж. Николова, изпълнени от М. Димитрова и аранжирани от Т. Петрова.