Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Регламент на играта „Минута е много!“

Играта „Минута е много!“ се провежда в 3 кръга.

І кръг: на всеки отбор се задават въпроси, подготвени от другите отбори. Време за мислене – 1 минута. При верен отговор отборът получава 1 точка за знание. Ако е отговорено преди да изтече минутата, отборът получава 1 допълнителна точка за бърза мисъл.

ІІ кръг: всички отбори заедно отговарят на въпроси на възрастните. Време за мислене – 1 минута.

Отборът, който пръв заяви желание за отговор, получава възможността да отговори на въпроса. Ако отговорът е верен, получава 1 точка. Ако е отговорено преди да изтече минутата, отборът получава 1 допълнителна точка за бърза мисъл.

ІІІ кръг: творческа задача.

По един представител от отбор изтегля на случаен принцип задачата за отбора. Време за работа – 5 минути.

Представяне на хипотезата – 2 минути.

За логически обосновано използване на ключовите думи всеки отбор получава по 1 точка. Ако хипотезата е създадена преди да изтече времето, отборът получава допълнителна 1 точка за бърза мисъл.

 

Инструкция за оценяване

Оценяващи: Всеки от отборите оценява представянето на другите отбори. Ръководителите на групи заедно оценяват всеки отбор.

Критерии за оценяване:

1.  Знание (Слънце) – 1 точка за верен отговор.

2.  Бърза мисъл (Меркурий) – 1 точка за отговор, даден преди да е изтекло времето.

3.  Колективен дух (Юпитер) – всеки от оценяващите /петте отбора/ класира по своя преценка отборите от І до ІV място /без своя отбор/, като на отбора, класиран на І място, се присъждат 5 точки; за ІІ място – 4 точки; за ІІІ място  - 3 точки; за ІV място – 2 точки.

Ръководителите оценяват всичките 5 отбора и ги класират от І до V място.

4.  Изслушване (Венера) – всеки от оценяващите /петте отбора/ класира по своя преценка отборите от І до ІV място /без своя отбор/, като на отбора, класиран на І място, се присъждат 5 точки; за ІІ място – 4 точки; за ІІІ място  - 3 точки; за ІV място – 2 точки.

5.  Дисциплина (Сатурн) – всеки от оценяващите /петте отбора/ класира по своя преценка отборите от І до ІV място /без своя отбор/, като на отбора, класиран на І място, се присъждат 5 точки; за ІІ място – 4 точки; за ІІІ място  - 3 точки; за ІV място – 2 точки.

Общият брой точки се получава като сбор от точките на всички оценяващи по всички показатели.                     
  Отбори          
  Венера Юпитер Меркурий Слънце Сатурн ОТ ОТБОРИТЕ ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ ОБЩО МЯСТО
Колективен дух                  
Венера   2 2 3 4 11 1   12 4
Юпитер 5   3 2 2 7 3   10 5
Сатурн 4 5 5 5   15 5   20 1
Слънце 2 4 4   3 11 4   15 2
Меркурий 3 3   4 5 12 2   14 3
                     
                     
Изслушване                  
Венера   3 2 4 3 12 1   13 4
Юпитер 5   3 2 2 7 2   9 5
Сатурн 3 4 5 3   12 4   16 2
Слънце 2 5 4   5 14 5   19 1
Меркурий 4 2   5 4 11 3   14 3
                     
Дисциплина                  
Венера   5 3 3 5 16 3   19 1
Юпитер 5   2 2 2 6 4   10 5
Сатурн 3 4 4 5   13 3   16 3
Слънце 2 3 5   4 12 5   17 2
Меркурий 4 2   4 3 9 5   14 4
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
    КЛАСАЦИЯ:              
Знания + бързина   НАЙ-ТОТАЛНО КЛАСИРАНЕ      
Венера 4,5 5   48,5 4          
Юпитер 16 1   45 5          
Сатурн 12,5 3   64,5 2          
Слънце 14,5 2   65,5 1          
Меркурий 7 4   49 3          

 

Файл/ове/: