Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Някой седи и мисли какво ще стане, като отиде в онзи свят, как ще го приемат, де ще отиде и т.н. Много малко хора има, които са отишли в онзи свят, но много хора има, които са дошли в този свят. Този свят може да се опише. Всички онези, които са описвали този свят, са го описвали много добре. Вземете за пример Данте и Милтън, които са описвали онзи свят. Те донякъде са ходили в онзи свят и добре го описват, но щом дойдат да описват възвишения свят, който е извън човешките сетива, извън човешките чувства, там много малко нещо могат да опишат.

Как ще ви описвам небето? Като идете на небето, сами ще видите, какво представя то. Докато сте на земята, четете, какво са писали Данте и Милтън за небето, да имате някаква представа. Обаче, това е описание на небето от човешко гледище. За да опише изгубения рай, Милтън трябваше временно да ослепее, да се тури преграда пред очите му, да може да се съсредоточи, да се вглъби в съзнанието си. Само така той можа да проникне в духовния свят. Някога и вие трябва да ослепеете и оглушеете, да станете чужди за своите лични желания.  

Ако вие четете Данте или Милтън, ще видите какво са мислили, като са създали тия книги. Данте описва ада, Милтън описва рая. Последният като описва рая, всичко се изгубва, изгубва се мисълта. Този рай става такъв, че никой не иска да влезе там. Турят го някъде из въздуха. Не е във въздуха раят, той е тука на земята, но не на тази земя, на която ние живеем.

Питам: Милтън беше ли, когато се изгуби раят? Възможно е да е бил син на Адам, тъй щото да си спомня. Кой от двамата синове е Милтън? Кой предполагате, че е – Каин или Авел? Аз не искам да си дадете мнението, защото как ще докажете, че е бил син на Адама, или че ние сме синове на Адам? Че досега вие не знаете, кой ви е бащата.

Последното оръжие, което Христос употреби като дойде в големите страдания, то беше любовта. Ако четете Милтън, той не могъл да изнесе хубаво идеята. Разправя за работи, че като се разбунтували ангелите в небето, не искали да слугуват на Господа. Казали: Да бъдем самостоятелни. Един от напредналите духове искал той да стане божество и по един хитър начин сполучил да примами една трета от жителите на небето, да ги привлече на своя страна. Казал: Какво само да се кланяме на бога, да мислим, че Той е създал всичко и само да Му пеем? Няма никакво творчество в нас. Милтън дава, че причината на този бунт бил Христос. Бог изявил, че има един син за когото приготвил Царство си и хората да бъдат в това царство. Така тълкува идеята Милтън. И когато се опълчват тия духове, образуват се два лагера. Тъмните духове разбрали, че мечовете на добрите духове били много по силни, изковани в Божиите работилници.

Казват, че като дойде Христос, ще изпрати грешните в ада, а праведните в рая. Аз тълкувам това нещо по следния начин: грешните ще изпрати в дъното на парахода, да помагат на света, а праведните ще остави на палубата на парахода. Какво лошо има в това, човек да бъде огняр? Сегашните проповедници дадоха тълкувания, които не са верни. Те били ли са съветници с Бога и с Христа, да знаят какво ще правят, като дойдат на земята? Те говорят за ада и за рая, но никой от тях не е ходил нито в ада, нито в рая, за да знаят какво представят. Казва се за Данте, че е ходил в ада и го е описал. Милтън пък е ходил в рая. Въпрос е дали и двамата са ходили. Ако се каже, че Данте не е ходил в ада, италианците ще се обидят; ако се каже, че Милтън не е ходил в рая, англичаните ще се обидят. Тогава трябва да се признае, че и двамата са ходили, но оттогава досега и раят, и адът са се променили. Днес адът не е такъв, какъвто Данте го е видял, и раят не е такъв, какъвто Милтън го е видял. При това, те не живяха дълго време там. Те са ходили там само като екскурзианти, не са обходили всички места. Това, което писаха, е вярно, но то се отнася само за някои области.

На вас са ви проповядвали за един свят от човешко гледище. Като четете Милтън и Данте, те са описали оня свят по милтоновски и по дантиевски. Ако четете Сведенборг, той разделя ангелите на три категории. Едни ангели, които живеят в първия ангелски свят, други във втория ангелски свят и в третия ангелски свят. Само в кратце го даваме. Един ангел от първото небе, ако влезе във втория свят на ангелите, му се вижда, че не е тъй хубав светът, както техния. Не е приятен. Пък един ангел от втория свят, като влезе в третия свят на ангелите, и нему не му се вижда тъй хубав. Вие, ако влезете в ангелския свят, ще кажете: Не е хубав този ангелски свят. Земята, дето живеем, е по-добра отколкото ангелския свят. Ние си представяме ангелите като туряме в тях най-хубавото от човека. Ние си представяме ангелите като нас. А пък ангелите не са като хората. Те са запалки, те са огън. Ако един ангел влезе тук, този салон ще изгори, ще изчезне. Ако ходи по това дюшеме, то ще изгори. Трябва да вземе човешка форма да не ни запали.

Защо воюват хората? Да подобрят положението си. Войната е неизбежно зло. Като четете Милтън, ще видите, че и ангелите се бият. Ако ангелите се бият, колко повече хората ще се бият. Важно е войната да бъде за нещо полезно, от което да се ползват всички народи, а не само един народ. Като не разбират нещата, хората питат, защо трябва да воюват, защо трябва да вярват в онзи свят, защо трябва да се молят и т.н. Като живеят на земята, ще воюват, но за нещо разумно; като живеят, ще вярваш, но в нещо разумно, безразлично в кой свят е то; като живееш, ще се молиш.

На Земята най-богатия език е на Шекспира, който е писал петнадесет хиляди думи. Милтън има десет хиляди. След него идват осем хиляди, шест хиляди, пет, четири хиляди, а обикновените хора си служат с хиляда, две хиляди думи, а още по-обикновените ­ с петстотин думи.