Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

       

Паневритмията е феерия от движения,думи,тонове,багри,цветове.Те се преливат непрекъснато,като ни потапят ту материалните,ту в духовните сфери.Учителят казва:”Движението на етерните светлинни вълни е Паневритмия.Червените,портокаловите,жълтите и прочие лъчи на светлината,имат свои движения,своя музика”Всеки цвят се проявява със своите неизброими нюанси.

Краските имат своя първообраз в музиката,която ги поражда.Те от своя страна

намират единство в движенията.Музиката е от света на мисълта,краските от астралния свят,а движенията от физическия.Това са различните нива на човешкото съзнание,в които то се движи.Всяко упражнение от всичките 18/вкючително и Дишане/ звучи в различна гама и ако се направи тонален анализ,се достига до определени заключения в 2 насоки:името на тоналността и нейния вид-мажор и минор.Всяко упражнение,което е в мажорна тоналност ни свързва със светлината и силата на Духовния свят,с възходящата посока на мисълта и чувството,с радостта,а като процес-с еволюцията.Тези,които звучат в минорна тоналност ни свързват с физическото поле,с нискоходящата посока на мисълта и чувството,като процес-с инволюциятаЕто какво казва Учителят:”Музиката със своите мажорни и минорни гами е сложно нещо.Казва се:dur и moll.Какво означават тези думи? “D” oзначава нещо с добра основа.”U”-това е отвор на чаша за възприемане на нещо хубаво.”R”показва пътя,по който трябва да се върви.”M”показва,че като възприемеш нещо,трябва и да даваш.Dur e възходяща гама,която излиза от центъра и отива към периферията.Движението Moll е низходящо-то отива от периферията към центъра.Геометрично представена, мажорната гама е изпъкнала дъга,а минорната-вдлъбната.Дур приема нещата,а Мол ги предава.Онзи,който разбира нещата е дур,който слуша е мол.Професорът е дур,мажорна гама.В нея трябва да победи човек,тя е гамата на победата.А в минорната гама човек мисли по кой начин да победи,там и сърцето взема участие..Който губи радостта си,той не разбира гамите на ДУР движение,т.е. мажорните гами.Те са електрични гами на светлината,а МОЛ са магнетични,на топлината.Електричните гами дават височина,а магнетичните-широчина.При широчината човек не може да задържи своята радост.МОЛ е гама на сърцето,а ДУР на ума.С можорните гами човек събира възходяща енергия,радва се.Той трябва да изпрати тази енергия в мозъка да се обработи.ДУР означава още и главната мозъчна система,а МОЛ-симпатичната нервна система.”

Духовният импулс,почти изцяло мажорен,е зареден с Христовата сила и мощ.Той слиза в центъра на Паневритмията чрез трите упражнания:”Мисли” „Аум” „Изгрява слънцето и кактоХристос обръща колелото на човешката еволюция,така чрез тези 3 упражнения човешката душа тръгва по пътя на своята еволюция,нагоре към Бога.Случайно ли е,че тези 3 упражнения са изцяло от Учителя/текст и музика/.Веднага след тях следва един минорен раздел,свързан с левия принцип на сърцето.Това са упр: „Квадрат” „Красота” „Подвижност”.Спрямо центъра се намират непосредствено в ляво и носят в себе си известно напрежение,коетоотразява силата и духовната мощ на гореспоменатите упр.   Носител на тази сила са тоналностите ми-минор и си-минор и отразяват съотношението мисъл-Дух. „Квадрат” е в ми-минор,която свързваме с жълтия цвят,а следващите две са в си-минор – виолетовия цвят.Така Христовият импулс слиза в центъра с упр. „Аум”.    То има смисъл и като букви.А символизира речта/вак/,У-ума/манас/,М-дъхът на живота/прана/,а целият символ означава живият дух,който е част от Божествения дух.       

Трите букви се тълкуват и като измерения:дължина,ширина и дълбочина,но като символ представляват Божественост,която не познава ограничения по размери и форми.Още би могло да бъде мъжки,женски и среден род,т.е.всички създания в Творението.

И така с централните 3 упражнения Духът носи сила и мощ,а светът на Духа е най-възвишеният и красив свят,с който човек може да влезе в контакт.Чрез следващите     три упр./Квадрат,Красота ,Подвижност/възприемаме в сърцето,в подсъзнанието посланията на Духа..Следват  „Побеждаване”, „Радостта на земята”в тоналност  сол мажор.Тя свети в светлосин цвят,който носи вяра,успокоение и разширение на ума,   активизира духовния стремеж на човека,извисява и повдига неговото съзнание.

Упражненията „Запознаване”/както и „Евера” и 2дял на „Стъпка по стъпка”/  са в

Тоналност Фа-мажор,която свети в зелен цвят и стимулира растежа,носи надежда и успокоение.Следващите последни упр./без „Дишане”/ са в тоналност До-мажор червеният цвят,свързан с подтика на Любовта в материалните светове.Той активира силата в човека,носи импулсивност и желание за даване.Вибрациите на червения цвят са с най-голяма дължина на вълната в сравнение с другите цветове.Чрез тях духовната енергия се превръща във физическа.

Упражненията „Тъкане” и „Мисли” са в тоналности ре-минор и ре-мажор.Те звучат,    светят с портокаловия цвят,който е цветът на движението,творчеството и човешката индивидуалност.Той динамизира растежа на силите в човешката душа,духовните качества получават чрез този цвят своята храна.Двете упр. се изпълняват едно след друго и са свързани с един и същ процес:изграждане на новото мислещо,разумно сърце в човека. „Тъкане” е физическия,а „Мисли”духовния полюс.Тонът РЕ е тон на сърцето,  а портокаловият цвят уравновесява импулсивността на червения цвят и студената логичност на жълтия.Когато двата полюса достигнат своето равновесие в човешкото сърце,душата е готова за своята първа среща с Духа.Не е случайно,че следващото упр.     е „Аум”

Интересен е и тоналния план на първите 10 упражнения-5минорни и 5 мажорни гами,   като ла-минорните гами обхващат като арка „вътрешните”гами в ла-мажор:”Възлизане”

и „Даване” и в ре-мажор: „Отваряне” „Освобождение” „Пляскане”.Усеща се превес на минорните гами,но упражненията са балансирани и са във вътрешно равновесие,а на физическо поле равновесието означава живот.Преобладаващ цвят е тъмносиния,който вътре в себе си е поляризиран:ла минор – ла мажор и отразява идеализма,духовния стремеж и проявите на Любовта на физическото поле.Тя слиза да направлява процесите в живота.

При „Слънчеви лъчи”тоналния план е единен – ре-минор и сол-минор,преливащи една след друга т. е. от движение и творчество към извисяване на духовния стремеж и разцъфтяване на човешката душа

„Пентаграм” също вътрешно балансиран – до-мажор и до-минор,с превес на мажорното звучене.Това е пътя на душата от скръбта към радостта,търсеща равновесие и единение с Бога.

 Така засегнатите идеи за музика,цветове,съдържание,смисъл провокират в нас по дълбоко проникновение и размисъл,за да се убедим,че чрез Паневритмията влизаме в един сакрален резонанс с цялата вселена.                                                                     

 

                          ТОНАЛЕН   ПЛАН   НА   УПРАЖНЕНИЯТА

1.Пробуждане                           ла-минор

2.Примирение                           ла-минор

3.Даване                                    ла-минор

4.Възлизане                               ла-мажор

5.Дигане                                    ла-мажор

6.Отваряне                                ре-мажор

7.Освобождение                       ре-мажор

8,Пляскане                                ре-мажор

9.Чистене                                  ла-минор

10.Летене                                  ла-минор

11.Евера                                     фа-мажор

12.Скачане                                 до-мажор

13.Тъкане                                   ре-минор

14.Мисли                                   ре-мажор

15.Аум                                        до-мажор

16.Изгрява слънцето                 сол-мажор

17.Квадрат                                 ми-минор

18.Красота                                 си-минор

19.Подвижност                          си-минор

20.Побеждаване                        сол-мажор

21.Радостта на земята               сол-мажор

22.Запознаване                          фа-мажор

23.Хубав ден                              до-мажор

24Колко сме доволни               до-мажор

25.Стъпка по стъпка                  до-мажор  - ла-минор    и   фа-мажор  -   ре-минор

26.На ранина                              до-мажор

27.Дишане                                  сол-мажор

28.Промисъл

С л ъ н ч е в и      л ъ ч и              ре-минор  и   сол- минор

П е н т а г р а м                             до-мажор  и до-минор

 

ЕЗИКЪТ   НА  СЕДЕМТЕ   ТОНА -  ЖИВИТЕ  НOТИ

ДО      Основен тон на любовта. Той е подтикът на любовта в материалния свят. Събраната енергия, която търси своя път да се освободи. Освобождение чрез любовта. Основен тон на Любовта.

РЕ      Първата проява на свободата. Подтик към правилно движение, посока, към благоприятните условия на живота.

МИ     Дава началота на мисълта, където се изразява направлението на всяко движение, целта, към която човек се движи. Основен тон на мъдростта.

ФА  Условия да задържи спечеленото като временно богатство. Урежда вътрешните условия у човека, играе важна роля за организирането му.

СОЛ  Придобива мисловна енергия. Този светлинен тон предава духовен стремеж у човека. Основен тон на Истината.

ЛА Тон на живота. В него са условията, в които човек се проявява. Период на зреене.

СИ  Най-високото стъпало, до което човек стига. Създава духовно разположение. Закон за благодарност към всичко.

Основният тон е този,с който започва живота на човека!