Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

І. „Добрата молитва“ – втората по сила и значение след „Отче наш“.

1. Смисълът на „Добрата молитва“.

„Добрата молитва“ е дадена в началото на 1899 г. и тя ще бъде символ на новото верую в света[1]. Тя е дадена вам в най-съкратена форма, иначе е много дълга и ще трябва повече време да ви я тълкувам. Един ден, когато видя, че сте готови да ви прочета цялата молитва, ще видите каква полза ще имате. Добро съгласие, по любов когато става, то е от Бога, а насила което става, то е от дявола.

И тъй, помнете следната истина: Няма по-велико нещо в живота на човека от молитвата. Каквото друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата Причина. Сега нека прочетем „Добрата молитва“ и отправим ума си към Този, към Когото всички се обръщат. Тая молитва е обща, не само за човечеството, но за цялата Вселена: на всички ангели, архангели, началства, власти, сили. Само по тоя начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата Воля. Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си, и каквото обещае, трябва да го изпълни.

Казвате: „Ние четем едни и същи молитви – „Добрата молитва“, „Отче наш“. Искаме нови молитви, разнообразие искаме“. Питам: като сте чели толкова пъти „Добрата молитва“, разбрали ли сте значението на думите „Господи, Боже наш“, с които започва тази молитва? Да произнасяте тези молитви, без да разбирате техния смисъл, това е равносилно да произнасяте думите „гладен съм“, без да разбирате смисъла на глада. Кога човек разбира смисъла на глада? – Когато се нахрани. И обратно: човек разбира смисъла на яденето, когато огладнее.

След „Отче наш“ по-хубава от „Добрата молитва“ няма, но не е само в механичното изговаряне на молитвата. Ще четеш и ще проникваш във всяка дума. Иначе, ще излезе само заповеди. Казваш: „Изпрати Духа си да ни пази и закриля“. Така не се говори. Ще се молиш и ще си мислиш, да изпрати Бог Духа си да те учи, как да слугуваш, а не да господаруваш. Съвършеният може да се обърне към Господа с думите: „Изпрати Духа си“. Оня, който няма любов към Бога, ще се моли, ще се вслушва в думите си и ще чака, докато почувства топлина в сърцето си. После ще продължи. Не се позволява да четеш молитва, без нужното уважение и почитание към Бога. Ще се молиш, ще мислиш и ще благодариш. – Как се постига това? – Като изучаваш себе си и своя ближен.

Ще ви кажа нещо върху тайния живот на Христа. През нощта Христос спеше три часа и три часа прекарваше в молитва. При тая молитва Той ставаше акумулатор на грамадни енергии от Божествения свят, които после харчеше през деня. През деня Той харчеше много енергии, било чрез Слово, било чрез лекуване и тая именно енергия Той събираше в себе си чрез нощната молитва. 

При молитва човек излиза навън с по-висшите си тела, а по-низшите остават на Земята. При молитвата астралното тяло остава при физическото и само се разширява, а умственото и причинното излизат. Значи при молитвата има един вид излъчване, повече или по-малко. 

В „Отче наш“ имате цяла програма какво трябва да се прави. И „Добрата молитва“ е цяла програма. „Добрата молитва“ има десет ключа за привличане на Небесните сили. 

Едно правило: когато човек се помоли и отвори Библията, онова, което се падне, не е случайно, но е дадено отгоре. Но по-важна е молитвата.

Молитвите, които има църквата, ако се преведат на новобългарски, няма да имат същата сила, тъй като те са ритмувани на старославянски. Добрата наша молитва е ритмувана по същия закон. Ако я преведем на старославянски, ще изгуби смисъла. Ново трябва да създадем. Истината никога не може да бъде стара. Тя не е нито стара, нито млада, тя е вън от този процес. Тя създава форми с всички изменения, но сама не се изменява. Казва се „стара истина“; ако се разбира едната форма, под която се появява, разбирам. 

2. „Добрата молитва“ като пропуск за Невидимия свят.

През цялата година вие ще четете „Добрата молитва“ много пъти. При всяко прочитане, обаче, вие ще имате много аспекти заради нея, много схващания за нейния вътрешен смисъл. Ако вие изпълнявате наряда, само за да се освободите от него, трябва да знаете, че това вече не е наредба, но то е само един път. Ако човек се стреми само да мине този път, туй няма да го ползва нищо. Вземете случая с двама ученици, от които единият се учи добре, а другият посещава редовно лекциите, но нищо не чете, не пише и не се готви за изпит. Питам: в края на годината еднакво ли ще знаят и двамата? Ако ви запитам защо се молите сутрин, какво ще ми отговорите? – Молитвата е връзка, тя е пропуск. Аз наричам молитвата пропуск, понеже, ако след като станеш сутрин, не се помолиш на Бога, всички ангели, които служат ревностно на Бога, няма да те пропуснат да влезеш в Живота. Затова трябва да имаш пропуск. Като се молиш, ще ти отворят, ще те пуснат да влезеш в Живота. Без молитва никъде няма да отидеш. Без молитва Животът е затворен за тебе. Почнеш ли да се молиш, всяка врата ще се отвори пред тебе и ти ще излезеш на широко. Щом се намерим в стеснено положение, ние се молим. Какво става като се молим? Веднага вратата на Живота се отваря широко и всички стеснителни за нас условия, всички стеснителни положения се изменят. 

Та молитвата е пропуск! Тъй ще бъде, тъй е за ученика! Като стане сутрин, той ще се моли, за да знае, че вратите му са отворени през деня, да влезе в широкия свят да живее, да използва условията. Много християни-ученици чакат 10-15-20-60 години да им се отворят вратите на Живота, остаряват, старци стават и най-после казват: „Като влезем в Духовния свят, тогава ще ни се отворят вратите!“ Те всичко отлагат. Духовният свят, това е физическият свят. Първото нещо, като дойде ученикът пред царските врати, ще го питат: „Знаеш ли да се молиш? Я прочети някоя молитва!“ Коя молитва ще прочетеш? Като прочетеш „Добрата молитва“, с нея можеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск. Като кажеш „Господи, Боже наш“, ще минеш през първата врата. Колкото изречения има в нея, през толкова врати ще минеш.

Някой казва: „С всяка молитва можеш да минеш!“ Не, не е така. Аз съм виждал мнозина, които пишат молитви; те си мислят, че лесно може да се състави една молитва. Не, хубавите молитви в света са дадени от Бога, от Духа Божий. Те са свещени молитви и никога не остаряват. Има някои молитви, които са дадени от хората, но те остаряват. Молитви, които са като пропуск, те са свещените молитви. Една молитва, каквато е „Добрата молитва“, тъй както е дадена, Духът всеки ден я оживява. Тя се мени всеки ден. „Добрата молитва“ не е една и съща. За пример, в първото изречение: „Господи, Боже наш, Благи ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме“ – ако може да схванете Бога като свой Баща и да сте готови да се жертвате заради Него, като съзнавате, че Той ви е дал живот и здраве да Му се радвате, знаете ли какво нещо е това? Широк свят ви се открива! И това е само в първия пасаж. Тия думи всеки ден все повече и повече ще оживяват за вас.

3. Как да четем „Добрата молитва“?

Сега да изчетем „Добрата молитва“ с мисъл – веднъж в живота. Десет неща има в нея – с мисъл да четете. Това е едно малко резюме на онова, което човек трябва да върши. В „Добрата молитва“ е вашето щастие. Ако туй, което е писано, го четете с мисъл и мислите, вие ще бъдете щастливи. Ако Господ е нашият баща, може ли ние да бъдем сиромаси? И ако сме сиромаси значи, че не е станал още наш баща. Нищо повече. Сега да четем молитвата с мисъл, понеже искате да бъдете щастливи. Аз ви дадох пътя към щастието. Който от вас е готов, да влезе. Който не е готов, той да си прави каквото иска. Сега ще четем „Добрата молитва“ с мисъл, всеки да се вглъби, да забрави другите.

Като четете тази молитва, не бързайте. Аз ще ви науча как трябва да я четете. Съсредоточете се, за да може смисълът на тези думи да се разкрие в сърцето ви. Всяка дума и изречение трябва да се изкажат бавно, за да се уясни техният вътрешен смисъл. Не бързайте! Четете я бавно, спокойно, с мисъл, вие сами да останете доволни от себе си. Щом вие сте доволни, и Бог ще бъде доволен от вас и ще ви изпрати своето благословение. 

Ще започвате „Добрата молитва“ с лозинката[2]: „Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов.“ Като пишете някому, ще му пишете: Н. Л. К. Б. Л. (Няма Любов като Божията Любов) и второ: С. Б. Л. Л. (Само Божията Любов е Любов). Това са инициали. Ако ни пише приятел Н. Л. К. Б. Л., ние ще му отговорим: С. Б. Л. Л. Може да се пишат и целите думи на по-верни братя и сестри, които няма да го захвърлят на някое нечисто място или да го подхвърлят някъде, гдето да се тъпче.

ІІ. Времетраене на молитвата.

1.     Един час за молитва.

Аз ви слушам, как четете молитвите, бързате, по-скоро да свършите. Когато аз се моля, „Добрата молитва“ ми отнема 15 минути; за „91 псалом“ и „Пътят на живота“ употребявам 20 м., а като чета „„Отче наш“,“ минава половин час и, като дойда до „Молитвата на Царството“, става един час. Ако се молите с мене заедно няколко пъти, по този начин, нито един няма да остане тук.

2.     Две минути за молитва.

Най-малко по три минути в клас трябва да се учите. Според мен пет минути за молитва са достатъчни. Англичаните две минути определиха след войната, за да отправят ума си към Бога[3]. На наряда ако се спреш, за две минути можеш да изпееш всичкия наряд. Ако пътуваш с биволска кола до Варна – нарядът си е на мястото. Аз не съм против наряда. Интензивност трябва – концентриране трябва в мисълта. Може един наряд да стане еднообразен, тогава той става един дълг – гледате само да го изкарате. Не го правите от приятност, но искате да се освободите от него като от нещо, което ви е вързало. Тъй, да се освободиш, не да си свободен. За две минути можеш и „Добрата молитва“, и всички песни да изпееш в душата си. Две минути, но като идеш, не трябва да гледаш никъде: за две минути абсолютно да забравиш и света, и всичко – туй наричам наряд. Ако цял английски народ може за две минути да спре всичко – и телеграфи, и телефони – и кой където е, спряха работата си за две минути. Че ако две минути спреш и накараш всички тези готвачи в парахода – у всички за две минути да настане онази вътрешна тишина и в мозъка, и в дробовете! Ще поемеш въздух и две минути ще го задържиш. А ти ще се молиш на няколко пъти, ще издъхнеш въздуха... 

Вие не сте направили една молитва: да поемете въздух и в туй съзерцание не да мислите за дишането, че ще се задушите. Самовъзпитание е това. Ако не две минути – една минута. Най-първо започнете молитвата с 10 секунди, но ще спрете всичко; после – 20-30 секунди, докато дойдеш до две минути. Англичаните дойдоха до две минути и онези финансисти изчисляват за две минути колко загуба имат – колко милиона. Хубаво е във всеки един момент човек да има една известна идея, за която всеки ден да отдели две минути. Но те да бъдат свещени минути – сутрин или на обяд, но тези минути да бъдат паметни в живота. Да останат паметни!

3.     Казване на „Добрата молитва“ за три минути.

Мнозина от вас вечерно време не се молите, седнете тъй и бързате. Все ще кажете „Отче наш“, Който си на Небето, да се свети Името Твое...“ и хайде в леглото. Някой чете дългата молитва, пък тя е много дълга, току бърза, бърза. „Добрата молитва“ трябва 3 минути да я прочетеш. Хубаво е 3 минути в съзерцание. Ти като кажеш „Господи Боже наш, Благи ни Небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве да ти се радваме...“, мисълта ти е приета и отговарят вече. Аз казах: „Господи Боже мой, Ти Си Мой Баща“. Господ казва: „Какво искаш Аз да направя за тебе?“ Ти ще кажеш: „Ще стана рано, ще направя това и това. Как да покажа на тия хора, че Си благ?“ Той ти казва: „Това и това ще вършиш.“ Разговаряме се. Туй е разговор. Пък вие сега, като четете „Добрата молитва“ и много бързате и никакъв отговор няма. Сега туй трябва да стане не насила, от страх. Когато обичаш някого, готов си да пишеш хубаво. Скъсаш едно писмо, напишеш го хубаво. Щом не го обичаш, надращиш, надращиш. Тук-там и нацапано може да има и накрая се извиниш. Казваш: „Извинявай, много бързах, няма време.“ Не, не, като пишеш в духовния свят, ще напишеш хубаво. Една наша сестра французойка ми показваше една  сестра, която е заинтересована с нашето учение, писала на друга сестра, но тъй хубаво написала писмото на френски. Много красиво написано от единия край до другия, образец на чисто писмо. Някой ще го нацапа, ще капне петно. Чисто трябва да бъде писмото. Седни и кажи: „Господи Боже наш“. Ако не ти отговорят, спри там.

ІІІ. „Добрата молитва“ с дишане.

1. Изговаряне мислено на молитви и формули – при вдишване, задържане и издишване.

Ако не дишате добре едва ще изкарате 30–40 години. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувстване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез въздуха. Дишайте съзнателно и с любов. Като станете от сън преди да започнете каквато и да е работа направете няколко дълбоки вдишки. Дишането помага за оформянето на човешкия характер. Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината на сърцето. Правилното дишане прави лицето красиво. Щом започне да диша правилно човек, бръчките от лицето му постепенно изчезват. 

Съвременните хора дишат бързо и повърхностно, в една минута правят 20 вдишки и издишки. Това е извънредно много. Като се учи да диша правилно, човек трябва постепенно да намалява вдишките и да дойде до 2 въздушни обеда в минута. Това се постига постепенно, в продължение на няколко минути, а не изведнъж. Всички болести се дължат изобщо на неправилното дишане. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма.

Правете опити сами да се лекувате чрез дишане. Правете сутрин, преди обед и преди вечеря упражнения за дишане. Сега ще ви дам дихателно упражнение от друг характер. Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да четете мислено някоя молитва? Ако не сте правили такъв опит, започнете да дишате и да четете мислено „Отче наш“ или „Добрата молитва“. Дишайте, задържайте, изпущайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно дихателно упражнение да прочетете цялата молитва. Или може още при вдишването да изговаряте мислено „Отче наш“, също при задържането един път, и при издишването един път. Такива дихателни упражнения може да правите сутрин, на обед, и вечер по десет, а може да изговорите мислено при вдишването, при задържането, и при издишването „Добрата молитва“ общо един път. Вие помислете и определете кои пасажи ще произнасяте с вдишки и кои с издишки. Дишайте, задържайте и изпускайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражненията с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия възел, ще бъдете здрави и ще се почувствате разположени. За да се убедите в силата на мисълта, трябва да правите опити. Някой се помоли набързо и казва, че молитвата му е била приета. Не, молитва, която не е придружена с бавно, спокойно и ритмично дишане, не се приема. 

Има също известни мисли, известни формули, които трябва да се изговарят мислено. Например: При вдишване, при задържане и при издишване, може да изговаряте мислено следните думи: „Много ти благодаря, Господи, за благата, които си ми дал!“ Това изречение ще изговаряте веднъж при вдишването, при задържането, и при издишването. Или може да изберете и някое от най-хубавите изречения от Библията за същата цел. Например може да вземете един стих от Евангелията на Йоана, върху който ще размишлявате през време на дишането. Или да изговаряте по три пъти „сила, живот, здраве“ при всяко вдишване задържане и издишване. Това упражнение можете да правите също сутрин, на обед и вечер по десет пъти.

Ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишате правилно. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за онзи свят. И на онзи свят няма да го приемат за ученик, ако не диша правилно. Там ще го накарат да прочете „Добрата молитва“ с вдишване, задържане и издишване. Там няма болести, няма страдания, няма и противоречия. 

2. Казване на „Добрата молитва“ с едно, две или най-много три вдишвания.

Ще ви направя една бележка. Когато четете „Добрата молитва“, най-първо ще поемете дълбоко въздух така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могат – поне на две-три вдишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи. Когато се молим, трябва да имаме присъствието на духа, да бъдем много тихи, да владаме ума си. Ние трябва да бъдем тихи и разположени, за да бъде и умът ни съсредоточен: в всяка дума да се влага смисъл. Така се образува онази мощна сила, ония вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Божията сила, та Духът да работи повече. Тогава всички ще приемат тази мекота, тази радост, която търсят. Да прочетем една молитва, не е достатъчно да се изкаже тя само на думи. 

Сега, всички ще поемете дълбоко въздух и ще се концентрирате, като че нямате никакви връзки със земния живот. Земният живот е една раница, която не е толкова важна. В дадения случай ще турите тази раница на земята и ще бъдете като новородени. След молитвата може да турите по една, две, три, десет раници на гърба си, това вече зависи от вас, но във време на молитвата – никакви раници. Ще бъдете тъй будни, тъй свободни, като че живеете на небето. Какво ще стане утре, това не е важно, то не ни интересува. Днешният ден е Божи ден. Този ден именно ни интересува, за да можем да добием едно Божие благо. Днешният ден трябва да се отличава с едно благо, което Бог ще ни даде. 

Ще прочетете молитвата тихо, всеки за себе си. Като прочетете първото изречение: „Господи Боже наш“, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздух и ще продължите молитвата. Дето се спрете, отново ще поемете дълбоко въздух и пак ще продължите нататък. И тъй, по новия начин, чрез дълбоки вдишвания, ще четете молитвата. Няма да бързате. 

3. Казване на „Добрата молитва“ с дълбоко вдишване за повече от половин час.

Молитвата и дишането имат нещо общо между тях. Дишането става бавно, за да може дробовете да се напълнят с въздух. Като прочетете: „Господи Боже наш, благий ни небесен Баща, Който си ни подарил живота и здраве“, ще се поспрете и ще поразмислите в ума си, и тогава ще продължите, така щото молитвата да се изпълни за повече време от половин час. Когато произнесете първите думи от молитвата, същевременно ще дишате дълбоко и ще си спомняте за всичкия ваш преминал живот от детинство до сега. Като казваме: „Благий ни небесен Баща“ – и ние трябва да бъдем благи като Него. Защото синът трябва да бъде като бащата. Това, което дава радост и веселие, смелост и решителност, това се казва да имаш присъствието на Духа. По-добре е да изгубиш 10 000 лева, отколкото да промениш своето молитвено настроение. Никога не трябва да бързаме в молитвата. Вие всички като сте бързали в живота досега, оправили ли сте си работите? Даже объркали сте ги повече. 

ІV. Други упражнения с „Добрата молитва“.

1.     Казване на „Добрата молитва“ с вдигнати ръце.

2.    Упражнение: „Добрата молитва“ с размишление върху 12-те точки, съдържащи се в нея.

3.     Казване на „Добрата молитва“ с допрени длани.

Двете ръце към Слънцето с отворени длани и лакти опрени на коленете. Съберете след това пръстите на всяка ръка да се допрат до съседните пръсти. След това съберете ги заедно една срещу друга в отвесно положение. Вдигнете си лактите от коленете и прочетете „Добрата молитва“ и формулата: „Мир и радост да цари в нас и във всички сърца“.  (три пъти) 

4.     Казване на „Добрата молитва“ с допрени пръсти на двете ръце.

Поставя се лявата ръка отпред вляво, с пръсти, обърнати нагоре и отдалечени един от друг. Дясната ръка се поставя над лявата с пръстите, обърнати надолу, при което съответните пръсти на дясната и лявата ръка се допираха. В такова положение се прочете „Добрата молитва“. След това се направи обратно с ръцете – лявата ръка се постави в същото положение върху дясната и тогава се прочете „Отче наш“. След това двете ръце се съединиха със съответните пръсти отпред, малко дъгообразно. В такова положение на ръцете се произнесе следното: 

Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов. 

Няма Мъдрост като Божията Мъдрост. Само Божията Мъдрост е Мъдрост. 

Няма Истина като Божията Истина. Само Божията Истина е Истина. 

5.     Молитва точно в 12 часа през нощта.

Сега ще ви дам следното упражнение за една седмица: като си лягате вечер, турете в ума си мисълта да станете точно в 12 часа през нощта. Като се събудите, погледнете часовника. Ако е точно 12 часа, станете, помолете се тихо в себе си и кажете: „Господи, да дойде Твоето благословение върху мене.“ Прекарайте няколко минути в размишление и се запитайте да си легнете или не. Ако не можете да си отговорите, напишете си две билетчета с думите „да“ и „не“ и извадете едното от тях. То ще определи да си легнете или не. Ако не трябва да си легнете веднага, останете около 15–20 минути в размишление и си кажете: „Господи, благодаря Ти за всички блага, за всички благословения, които ми изпращаш.“ Наистина Божиите благословения винаги са били върху вас, но не сте могли да ги разберете и благодарите за тях. След това можете да си легнете пак. Който се е помолил добре, той ще заспи леко и ще има някакъв хубав сън. Когато хората сънуват страшни сънища, това се дължи на обстоятелството, че молитвата им не е приета. „Добрата молитва“ веднага се приема. Тя дава вътрешен мир на човека. Като правите упражнението една седмица, следете какви резултати ще имате. Който не може сам да става навреме, някой от домашните му да го събужда.

 


[1]На събора в Търново през 1909 г. Учителя казва, че „Добрата молитва“ е дадена преди повече от десет години, което ще рече или в началото на 1899 г., или 1898 г.

[2] Лозинка (остар.) – лозунг, призив.

[3] Виж повече подробности http://friendsoftherainbow.net/node/872