Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

І. Издания на Паневритмията:

 1. Асинета, „Паневритмия”, София, 1935;
 2. Беинса Дуно, „Паневритмия”, София, 1938;
 3. „Паневритмия – песни на хармоничните движения”, София, 1941;
 4. „Слънчеви лъчи – музика, движения и говор от Учителя”, София, 1942;
 5. „Паневритмия от 50-те” – неиздадена;
 6. Paneurhythmy by P. Dounov, Viola Bowman, USA, Volume I, 1979
 7. Paneurhythmy, Volume II revised; The Rays of the Sun and Pentagram, Viola Bowman, USA, 1996
 8. La Paneurythmie, Le psychisme humain en Union avec L'Harmonie Universelle; Exercices d'imitiation de Peter Deunov, Beinsa Douno, by Iarmila Mentzlova, France, 1983;
 9. Паневритмия, Учителя, съставители К. Въжаров и М. Митовска, 1993;
 10. Паневритмия, Висш космичен ритъм, “Хелиопол”, 1996
 11. Ръководство за изучаване на Паневритмия, подготвено от Комисия по
 12. Паневритмия, “Бяло Братство”, 1999 и “Мотивация” / помагало към Ръководството /
 13. Песните на Паневритмията, Беинса Дуно, Учебно помагало, 2001
 14. Паневритмията в автентични документи 1938 – 1942, Беинса Дуно, фототипно издание, 2004
 15. Паневритмия, Беинса Дуно, „Бяло Братство”, 2004;

ІІ. Материали за Паневритмията в поредица „Изгревът”:

I том:

Галилей Величков, „Отношение и съзвучие на човешките души към Бога”, стр.22-25; „Английската кралица играе Паневритмия”, стр.25-26;

Мария Тодорова, „Паневритмия в Невидимия свят. Паневритмия в небето над връх Мусала”, стр.204-206; „Паневритмията на Изгрева, стр.206-209; „Думите на Паневритмията – на Олга Славчева от Изгрева и на Асавита от Божествения свят”, стр. 210-213; „Задачата на Ярмила от

Учителя и разрешението й от трите сестри”, стр.213-220;

Мария Златева, „Паневритмията чрез Духа Божий се оживотворява в Сила и Живот”, стр.352-354;

Борис Николов, „Паневритмията на слънцето за Изгрева, стр. 398-401; „Песни и танци на слънцето”, стр.401-404;

Николай Дойнов, „Паневритмията на Учителя и българският народ”, стр.494-507;

Елена Андреева, „Кога и как бе създадена Паневритмията”, стр. 550-556;

II том:

Борис Николов, „Паневритмията”, стр. 263-266;

III том:

Борис Николов, „Къде играехме Паневритмия?”, стр.178-180;

IV том:

Галилей Величков, „Паневритмията. Студия”, стр.225-226; „Паневритмията”, стр. 226-228; „Проблемите”, стр.228-232; „Учителят за

Паневритмията”, стр.232-233;

Илия Узунов, „Защо не се приложи Паневритмията в българските училища”, стр. 301-302;

Драга Михайлова, „Как да се играе Паневритмията”, стр.332-333;

VI том:

Крум Въжаров, „Ярмила Менцлова и Паневритмията”, стр. 351-354;

VII том:

Драган Петков, „Вратите при Паневритмията”, стр. 153-155;

Атанас Минчев, „Паневритмията и нейните порти”, стр. 323 – 324;

Йорданка Жекова, „Небесната Паневритмия”, стр. 622-623;

Анина Бертоли, “Паневритмия в Париж”, стр. 660-661;

VIII том:

Катя Грива, „Асен Арнаудов и Ангел Янушев”, стр. 319-320;

Мария Арсова, „Спомени на Катя Грива с Учителя: 1. Паневритмия,”,

стр. 350;

Веска Величкова, „Преводи на английски – Слово и Паневритмия”, стр. 494-496;

Виола Бауман, „Повелята на Учителя”, стр.523-524, „Отворено писмо, Виола Йорданова”, стр. 527-528, „Писмо на Виола Йорданова до

м-р Браун”, стр. 528-529; „Писмо на м-р Браун до Виола Йорданова”, стр. 529-532;

Величка Нягулова, „Ярмила Менцлова”, стр. 558-559; „Анина / Анна / Бертоли, стр.559-560;

IX том:

Елена Андреева, „Как се създаде Паневритмията?”, стр. 156-159;

Паневритмия на Рила, „Образът на Учителя през моите очи”, стр. 383-384

XI том:

Величка Няголова, „Продължение за архива на Братството, пазен от

фамилията Гобо във Франция – Алпите”, стр.818-820;

Вергилий Кръстев, „Защо вървим по следите на архива на Анина Бертоли”, стр. 820 – 823;

XIII том:

Милка Говедарова, „Как се разучаваха Лъчите от Паневритмията”,

стр. 467-469; „Лъчите на Паневритмията”, стр. 474 - ...; Последният разпит на Учителя, стр. 812-815

Вергилий Кръстев, „Принципите на Паневритмията и силите на разрушението чрез духът на заблуждението”, стр.810-812; „Какво направи

духът на заблуждението чрез силите на разрушението с филма за Паневритмията”, стр.812-815; Приложение второ, стр. 836

XV том:

Николай Дойнов, „Легендата за песента “Аум”, стр. 334-335; „Паневритмията на Учителя и българския народ”, стр. 336-344;

Вергилий Кръстев, „Паневритмията – хармония на Духът чрез мелодия, текст и движения”, стр. 911-918;

Величка Няголова, „Как да се запази чистотата на Паневритмията”, стр. 919-922;

XVI том:

Пеню Ганев, „Учителят за Паневритмията”, стр.752-753; „Вътрешен

смисъл на Паневритмията”, стр. 755; „За Паневритмията”, стр. 756; „Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори )”, стр.757

XVII том:

д-р Стефан Кадиев, „Паневритмията”, стр.789-791;

XXI том:

Светозар Няголов, „Децата на Изгрева изучават Паневритмия”, стр. 596;

Величка Няголова, „Светозар и Паневритмията на Учителя”, стр.720; „Светозар и книгите”, стр.726-729;

Костадин Няголов, „Паневритмията”, стр. 796;

Величка Няголова, „За Ярмила Менцлова – писмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от 13. 02. 2003г.”, стр. 977-979; „Защо се променя Паневритмията – из писмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от 29. 04. 2003 г.”, стр. 982-983; “За Паневритмията”, стр. 983- 987;