Приятели на дъгата

Учението на Беинса Дуно (Петър Дънов) днес

Body: 

 

 

Често сме свикнали да казваме, че Венера и Земята са сестри – близначки, което навежда на мисълта, че може би двете тела са образувани по едно и също време от близки по размери планетозимали. Но при по - внимателно вглеждане в характеристиките на двете планети, ще открием, че това не е точно така.

Всъщност, приликите стигат до приблизително еднаквите им екваториални диаметри – за Венера той е 12 102 кm , а за Земята 12 756 к m . Но при Венера екваториалният и полярният й диаметър са почти еднакви, което я прави квази – перфектна сфера, със сплеснатост …0. Отношението на масата на Венера към масата на Земята е 0,81503. В абсолютни единици, масата на Венера е равна на 4,871 . 10 27 g, като тази стойност не се различава много от масата на Земята. Приблизително еднакви са също и по средната си плътност – 5,26 g/сm3 на Венера, срещу 5,52 g/сm3 на Земята. За това се предполага, че тяхната вътрешна структура също е подобна.
И все пак изследванията показаха, че въпреки външната прилика по маса , размери и плътност, различия съществуват между другите физични свойства на тези две планети. Те станаха очевидни едва след използването на радара и космическата астрономия.
Кората на Венера е два пъти по- дебела от тази на Земята, като е формирана само от една тектонична плоча.Там са останали само няколко вулкана, които изчерпват източниците на вътрешна топлина за планетата. На повърхността царува много високо налягане-90 пъти средното земно атмосферно налягане-и адски температури /470o С/.

Плътността на атмосферата на Венера е 35 пъти по - голяма от тази на земната атмосфера. Количеството на въглеродния диоксид е 400 хил. пъти по-голямо от това в земната атмосфера. Основната причина за това вероятно е интензивната в миналото вулканична дейност, както и липсата на океан на Венера с неговия планктон и на растителност,които са основните абсорбери на CO2 .На Венера,отношението на СО2 ,спрямо обикновения водород е около 100 пъти повече от това в земната атмосфера. Това води до хипотезата за съществуването на древен океан на Венера, обемът на който е бил около 30% от обема на Световния океан, като първоначалният общ запас на вода е не по-малък от 0.14% от земните запаси.